Tổng hợp 16 loại công văn gửi Cơ quan Thuế và BHXH kế toán cần nắm

16 mẫu công văn gửi Cơ quan Thuế - BHXH

AZTAX gửi đến bạn 16 loại công văn gửi Cơ quan Thuế và BHXH cần thiết khi thực hiện nghiệp vụ, hỗ trợ nhân viên kế toán soạn thảo một công văn hoàn chỉnh, đúng quy định và đầy đủ nội dung. Để xem chi tiết từng mẫu công văn và tải mẫu về, hãy cùng AZTAX theo dõi bài viết sau.

Tổng hợp đầy đủ 16 loại công văn gửi Cơ quan Thuế và BHXH 

AZTAX cung cấp 16 loại công văn sau gửi lên Cơ quan Thuế và Bảo hiểm xã hội giúp bạn soạn thảo các công văn nhanh chóng, đầy đủ nội dung cũng như đúng theo quy định của Cơ quan hành chính:

1. Công văn giải trình với cơ quan thuế khi kê sai

CÔNG TY ……………………                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số …………….                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                              —————

                                                                    …………….., ngày …tháng …..năm….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: …………………….)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ …………………………….

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………….

–  Người đại diện theo pháp luật: …………………………….. –  Chức vụ: …………………..

–  Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………….

–  Điện thoại: ………………………………….fax: ……………………………………

–  Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

–  Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………………

Nội dung giải trình ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

Nay công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế ………………………

……………………………………………………………………………………………….

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước phát luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:                                                                                           

–  Như trên                                                            ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

–  Lưu                                                                               GIÁM ĐỐC

2. Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau

CÔNG TY ……………………                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số …………….                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                      —————

                                                                                        …………….., ngày …tháng …..năm….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2018 vào năm 2019)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ …………………………….

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

Người đại điện pháp luật: …………………………………………………………………………………

Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………..

Do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi mới thành lập từ 06/10/2018 và tính đến thời điểm cuối cùng của kỳ báo cáo 31/12/2018 có thời gian ngắn hơn 90 ngày phù hợp theo căn cứ vào Mục 4 Điều 13 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 quy định về kỳ kế toán, và Khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về kỳ tính thuế cho phép doanh nghiệp cộng kỳ tính thuế vào năm tiếp theo năm 2019.

Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Cục thuế biết về Công ty sẽ thực hiện báo cáo tài chính của năm 2016 vào báo cáo tài chính năm 2019.

Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện báo cáo năm tài chính năm tiếp theo 2019 đầy đủ số liệu như đã thông báo ở trên…

Trân trọng kính chào!

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT                                                                                     

             GIÁM ĐỐC         

3. Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội 

CÔNG TY ………………                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số …………….                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   —————

                                                                      …………….., ngày …tháng …..năm…. 

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: …………………………………..)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận …A

Công ty A……………………đóng bảo hiểm xã hội tại quận A theo mã số TH……; mã số thuế…………..

Ngày …/tháng …/năm 2019 đơn vị nhận được thông báo số ………………ngày ………….của cơ quan Bảo hiểm xã hội quận …………. về việc lệch số liệu quyết đoán thuế thu nhập cá nhân và danh sách đóng BHXH năm 2018. Công ty ……………..giải trình cụ thể như sau:

– Số lao động quyết toán thuế TNCN năm 2018 là … người (có biểu danh sách 05 kèm theo)

– Số lao động tham gia BHXH tại quận ……..là …..người, tham gia BHXH tại nơi khác là …. người…; số lao động đã nghỉ hưu không đóng BHXH là….người; số lao động ký HĐLĐ khoán việc…..là….người (có danh sách kèm theo, hoặc c12 tháng 12/2017).

– Số người lệch là….. người lý do ………………………………………………………………………..

Đơn vị cam kết số liệu trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải trình của mình. Số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH đơn vị sẽ báo tăng phát sinh vào tháng … năm 2019.

Trên đây là báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN của Công ty … từ tháng 01/2018 đến hết tháng 12/2018.

Nơi nhận:
– BHXH quận ….                                                                GIÁM ĐỐC
– Lưu: VT.TC    

4. Công văn giải trình truy thu bảo hiểm xã hội 

BẢO HIỂM XÃ HỘI……………………                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…../CV-………………                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                      —————

                                                                                     …………….., ngày …tháng …..năm….

CÔNG VĂN

(V/v: Giải trình truy thu bảo hiểm xã hội)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Căn cứ Quyết định số:…./QĐ- …………………………………………………..

Căn cứ…………………………………………………………………………….

Dựa trên tình hình thống kê và kết quả thực hiện việc truy thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh……………… trong giai đoạn…………, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh………. Giải trình về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với …………… như sau:

1. Đối tượng truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Số tiền truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Lý do tiến hành truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4. Hồ sơ truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5. Trách nhiệm của cơ quan đối với việc truy thu

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

– Như trên;

–                                                                                         BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH…………

– Lưu: VT 

5. Mẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI……                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…../CV-………………                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                              —————

                                                                            …………….., ngày … tháng …..năm….

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội……………

– Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………..

– Mã số quản lý: ………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Nội dung:

+ Báo tăng mức lương đóng BHXH của ………………………….. năm………………………

+ Báo tăng lao động thai sản tháng…………

Lý do:

Kế toán của công ty nghỉ thai sản, công ty chưa tuyển được người thay thế nên việc báo

cáo bị chậm trễ

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

                                                                                               (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

6. Công văn xin lùi thời hạn quyết toán thuế 

CÔNG TY…………………………….                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:………/CV………………                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        ————————

                                                                             ………………., ngày……..tháng…….năm

CÔNG VĂN
(V/v: xin lùi thời hạn quyết toán thuế)

Kính gửi: Chi cục thuế ……………………..

Doanh nghiệp chúng tôi là: Công ty ……………………

Được thành lập theo giấy phép kinh doanh số ………………. Do sở KHĐT tỉnh/thành …… cấp lần đầu ngày ……………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………..

Lĩnh vực hoạt động chính: ……………………………………….

Vào ngày ………………………, công ty chúng tôi có nhận được thông báo của Chi cục thuế ……………… về việc sẽ tiến hành thanh tra/ kiểm tra/ quyết toán (chọn 1 trong 3) thuế tại trụ sở công ty vào ngày ……………., tuy nhiên vào thời gian trên, (chọn một trong các lý do sau đây)

1. Kế toán trưởng của doanh nghiệp chúng tôi nghỉ sinh/nghỉ điều trị bệnh tại bệnh viện/nghỉ theo chế độ nghỉ phép của công ty/nghỉ theo chế độ phúc lợi của công ty …

2. Giám đốc của công ty chúng tôi đang đi công tác dài ngày tại ……. (với trường hợp này thì người ký tên trên công văn này phải là phó giám đốc)

3. Công ty chúng tôi đang tiến hành di dời tài liệu để chuyển trụ sở doanh nghiệp (với TH này thì phải bổ sung quyết định về việc chuyển trụ sở của Ban giám đốc)

Vì vậy, công ty chúng tôi làm công văn này đề nghị quý chi cục gia hạn thời gian thanh tra/kiểm tra/quyết toán thuế cho công ty chúng tôi.

Thời gian đề nghị gia hạn: Đến ngày….tháng……năm…….

Công ty chúng tôi cam kết sự trung thực về các thông tin kể trên và sẽ hợp tác tốt nhất với quý chi cục tại thời quyết toán thuế.

Công văn này có gửi kèm:

 • Hồ sơ bệnh án của KTT (nếu là TH1), hay quyết định cho KTT nghỉ phép, hay đơn xin nghỉ phép của KTT.
 • Hồ sơ công tác của giám đốc (nếu là TH2)
 • Quyết định về việc chuyển trụ sở DN (nếu là TH 3)

………………………………………………………….….   .ĐẠI DIỆN CÔNG TY ……………………………………..

……………………………………………………………………………..GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC

………………………………………………….….……………………………..……………………………

7. Công văn xin khôi phục mã số thuế cho doanh nghiệp

CÔNG TY ……………………………………………………….…...CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ………..VB/AV….……………………………………………..………….Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………………………………………………….…………………………, ngày …….tháng ………năm……….

CÔNG VĂN

(V/v: Xin khôi phục mã số thuế)

Kính gửi: Chi Cục Thuế……………..

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế):……………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế):……………………………………………………..

Địa chỉ kinh doanh (nếu có):………………………………………………………………………..

Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Nay Công ty làm công văn này kính đề nghị Chi cục thuế Quận……. tạo điều kiện cho Công ty chúng tôi được khôi phục lại mã số thuế để doanh nghiệp hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất.

Hồ sơ đính kèm: Giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản sao).

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này.

Ghi chú:………………………………………………NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân………………………………………….(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

kinh doanh không cần đóng dấu

8. Công văn xin xác nhận không nợ đọng thuế

CÔNG TY…………………………………………….…………...CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…………/CV…………..……………………………………….…Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………………………………………………………………….………      ————————

…………………………………………………………………………..TP.HCM, ngày…….tháng……..năm 2019

CÔNG VĂN
(V/v: Xin xác nhận không nợ đọng thuế)

Kính gửi: Chi cục thuế quận/huyện……………………..….

Tên doanh nghiệp:……………………………………….….…………………..….

Mã số thuế……………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………..Fax:………………………………………….

Để thuận tiện cho việc giải thể công ty/tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty………………………………… làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận số thuế Công ty chúng tôi đã nộp vào ngân sách Nhà nước với nội dung như sau:

1. Số thuế đã đóng ………………………………………..

2. Loại thuế …………………………………………

3. Thời điểm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế…………………………………

Công ty………. đã hoàn thành nghĩa vụ thuế  vào ngân sách nhà nước và hiện không còn nợ thuế Nhà nước.

Để Công ty…………………………….. hoàn tất thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, rất mong chi cục thuế quận/huyện…………….. xác nhận cho Công ty chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC………………………………

(Ký và ghi rõ họ tên)…………………..…….

9. Mẫu công văn xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và ân hạn thuế

CÔNG TY……………..  …………………………………..     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……./CV……….           …………             ………………..          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………………………………………………………………….……….      —————

…………………………………………………………………….…..  TP.HCM, ngày……tháng……năm 2019

CÔNG VĂN

(V/v: Xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và ân hạn thuế năm 2019)

Kính gửi: Chi Cục Thuế Quận/Huyện………………………………….

Công ty………………………………được thành lập vào ngày…..tháng……năm….. theo giấy phép kinh doanh số…………….. do Sở Kế Hoạch và Đầu tư………………cấp với vốn điều lệ ……………………VNĐ và MST là………………. cấp ngày……tháng…….năm…….

Căn cứ theo thông tư………………….ngày……tháng…….năm…….. thì Công ty được nằm trong diện Công ty vừa và nhỏ được giảm thuế TNDN 30% trong năm……..và ân hạn thuế TNDN, thuế nhập khẩu …….tháng nên Công ty chúng tôi làm công văn này kính mong Chi cục cho Công ty chúng tôi được hưởng những ưu đãi trên theo thông tư……………………

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:…………………………………………ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

 • Như trên …………………………………………………….(Ký tên, đóng dấu)
 • Lưu hồ sơ văn thư

10. Nội dung mẫu công văn xin quyết toán thuế cho doanh nghiệp

CÔNG TY ………………….                      ……………..               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Số: …/2016/CV-CT                                           …………….                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                  ……………………..                      ——————

                 ………………                                         ………………, ngày…..tháng…..năm…..

CÔNG VĂN

V/v: xin được quyết toán thuế

Kính gửi: Chi cục thuế quận….., thành phố……

 • Tên công ty: ……….
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày …/…/…….. cấp thay đổi lần thứ … ngày …/…/…………
 • Mã số thuế:……………………………
 • Địa chỉ trụ sở chính:…………………..

Công ty Chúng tôi xin kính trình bày với quý Cơ quan một việc như sau:

Công ty Chúng tôi được thành lập từ năm ….. và là đơn vị do Chi cục thuế quận …………. quản lý. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Chúng tôi chưa thực hiện quyết toán thuế lần nào. Nay bằng văn bản này, Chúng tôi kính đề nghị quý Cơ quan xem xét, chấp thuận cho Công ty Chúng tôi được quyết toán thuế tại địa chỉ trụ sở đơn vị:.…………

 • Niên độ quyết toán từ năm……..đến…….
 • Nội dung xin được quyết toán: ………………………………………(Thuế GTGT, Thuế TNDN)
 • Thời gian xin được quyết toán:..………..

Công ty ……………………………………mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận và tạo điều kiện giúp đỡ của quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

– Như trên;                                                                …………        CÔNG TY……………………………

– Lưu CT

11. Mẫu công văn xin rút lại thông báo phát hành hoá đơn năm 2019

CÔNG TY……………………………………………….….         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số…………/CV-…………..…………………………………..……         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………………………………                   ——————

……………………………………………………….……………, ngày…….tháng…….năm…….


CÔNG VĂN

(V/v: Xin rút lại thông báo phát hành hóa đơn)

Kính gửi: Chi Cục Thuế…………………………………………………………………………..

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………….

Đại diện theo pháp luật:……………………………………………………………………….

Ngày ………………… Công ty……………………………….đã làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, mẫu số …………………….., ký hiệu …………………. Nay Công ty chúng tôi xin rút lại thông báo này và xin được gửi lại thông báo phát hành hoá đơn thay thế cho đúng.

Lý do:………………………………………………………………………………………….

Công ty…………………………..cam kết việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Chân thành cảm ơn, xin trân trọng kính chào!

                                                              ……………                     NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                                                                             ………….                             GIÁM ĐỐC

                                                                                          ………….           (Ký tên, đóng dấu)

12. Công văn giải trình bị treo tiền BHXH

CÔNG TY…………………………………………..……...CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mã đơn vị……………………………..……………………………..Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………………………………….…………………………..………———————

……………………………………………………..……………..,ngày………tháng………..năm……..


CÔNG VĂN

(V/v: Giải trình bị treo tiền BHXH)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………………………………………..

 • Tên đơn vị:…………………………………………………………………………….
 • Mã số quản lý:…………………………………………………………………………
 • Địa chỉ:………………………………………………………………………………….
 • Điện thoại:……………………………………………………………………………..

Nội dung

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……………………………….

…….………………………………………………………………………………………………….

Lý do

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này gửi tới Cơ quan bảo hiểm xã hội.…………………… để giải trình sự việc và xin điều chỉnh bổ sung mã số đơn vị, cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm liên quan.

Do vậy, Công ty chúng tôi kính đề nghị Cơ quan bảo hiểm xã hội……………………………chấp thuận cho Công ty chúng tôi được điều chỉnh bổ sung mã số đơn vị và chuyển số tiền bị treo trên hệ thống vào phần đã nộp tiền BHXH tháng……/…………… của Công ty……………………………

Xin trân trọng cảm ơn!

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

13. Công văn giải trình số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thể hiện trên hồ sơ thuế

CÔNG TY…………………………………………………..…….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ……………./CV-A…………………………………………….………Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………………………………………………………………..……………————————

…………………………………………………..…………………….TP.HCM, ngày…… tháng……. năm 2019


CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thực tế tại Doanh nghiệp)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN/HUYỆN ……………………………………

– Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………….

– Người đại diện theo pháp luật: …………………. Chức vụ: Giám đốc

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ……………………….. ; Fax: ………………………………………….

– Mã số thuế: ……………………….

Ngày 09/11/2018 Công ty chúng tôi có nhận được Công văn số ………. của Bảo hiểm xã hội Quận/Huyện ….; Trong công văn yêu cầu Công ty chúng tôi giải trình về số người lao động hiện đang tham gia bảo hiểm không bằng số người trên hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế và quyết toán thuế TNCN.

Công ty chúng tôi xin giải trình về việc này như sau:

– Hiện tại Công ty chúng tôi có số người lao động là người ký hợp đồng thử việc;

– Có người là cộng tác viên;

– Có người là lao động thời vụ;

– Có người nhận khoán (Việc này có thể bỏ);

– Có người lao động đã nghỉ hưu;

– Có người lao động không muốn đóng bảo hiểm và xin trả thẳng vào lương;

– ………….

Do vậy:

– Những người thử việc thì Công ty chúng tôi sẽ báo tăng bảo hiểm cho họ sau khi người lao động qua thời gian thử việc.

– Những người là cộng tác viên, lao động thời vụ thì Công ty cũng có chính sách đãi ngộ và lương thưởng phù hợp với Hợp đồng lao động và phù hợp với luật hiện hành.

– Những người đã nghỉ hưu và những người không muốn đóng bảo hiểm thì Công ty đã trả phần bảo hiểm vào lương cho người lao động. Những trường hợp này đã có thể hiện trong hợp đồng lao động.

Công ty xin làm Biên bản giải trình này. Nếu cơ quan bảo hiểm cần thêm hồ sơ nào thì Công ty sẽ cung cấp đầy đủ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:……………………………………………………………..….ĐẠI DIỆN CÔNG TY

– Như trên……………………………………………………………………....GIÁM ĐỐC

– Lưu: VT………………………………………………………………….(Ký tên, đóng dấu)

14. Mẫu công văn xin tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở

CÔNG TY……………………………      ………………   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…………../CV-………….                  ………………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                              ……………..…….. ————————

                                                               ………………… ……………………, ngày…..tháng…..năm……

CÔNG VĂN

(V/v: xin tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở)

Kính gửi: Chi cục thuế Quận/Huyện……………………………………………………….

 • Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………….
 • Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………..
 • Chức vụ: …………………………………………………………………………………..
 • Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………….
 • Mã số thuế: ………………………………………………………………………………
 • Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………..
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 13 tháng 11 năm 2017.

Công ty chúng tôi đã đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT in trực tiếp thông tin Công ty trên hóa đơn. Nhưng hiện nay Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ: ……………………………………………………………………..về địa chỉ mới: ………………………………………………………………Vì vậy Công ty chúng tôi làm đơn này kính đề nghị cơ quan thuế tạo điều kiện cho công ty chúng tôi tiếp tục sử dụng số hóa đơn còn lại ( từ số ……………đến số …………….) bằng việc đóng dấu thông tin địa chỉ mới công ty lên hóa đơn.

Công ty chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                                                                         NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Như trên                                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

15. Mẫu công văn giải trình hoá đơn bỏ trốn

CÔNG TY……….. ……………………………….………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……../CV-……..……………………………………………….…. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………………………………………………………………………..–——————–

………………………………………………………      …………………, ngày……….tháng……….năm……..

CÔNG VĂN

V/v giải trình hồ sơ phục vụ xác minh hoạt động mua bán thực

 • Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Căn cứ luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Kính gửi: Chi cục thuế/Cục thuế………………..

Doanh nghiệp chúng tôi là: Công ty/ Đại lý thuế ……………………………

Mã số thuế: …………………………….

Địa chỉ trụ sở tại: ………………………………….

Người đại diện theo pháp luật: …………………….

Lĩnh vực hoạt động chính: …………………

Lập Công Văn này để giải trình về hoạt động giao dịch phát sinh với Công ty …………………., mã số thuế: ……………… (đã được Cơ quan thuế xác minh bỏ trốn từ ngày …….), cụ thể:

Vào ngày ……………, công ty chúng tôi có phát sinh giao dịch mua bán/sử dụng dịch vụ với Công ty …………………:

 • Hợp đồng mua bán (hoặc hợp đồng sử dụng dịch vụ) số: ……………………
 • Biên bản giao hàng số …… lập ngày……… (trong trường hợp mua bán hàng hóa)
 • Phiếu xuất kho (bên bán) số ……… lập ngày ………(trong trường hợp mua bán hàng hóa)
 • Phiếu nhập kho số ………………..lập ngày ………(trong trường hợp mua bán hàng hóa)
 • Biên bản nghiệm thu dịch vụ (trong trường hợp sử dụng dịch vụ) số……… đã lập ngày………
 • Biên bản thanh lý hợp đồng số ……. Đã Lập ngày …………..
 • Hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) số ……….., ký hiệu: ……….., lập ngày ………….
 • Thanh toán bằng (Tiền mặt/Tiền gửi ngân hàng) theo phiếu chi/Ủy Nhiệm Chi số …… ngày ………..
 • (Trong trường hợp mua hàng về sản xuất) Số hàng hóa trên, chúng tôi đã dùng để sản xuất (trong trường hợp sản xuất) thành sản phẩm và xuất kho, theo phiếu nhập kho sản phẩm (hoặc hồ sơ tương ứng), bán hàng, xuất hóa đơn số ……… ký hiệu…………., kê khai và nộp thuế vào tháng/quý…….
 • (Trong trường hợp mua hàng về bán lại): Số hàng trên chúng tôi đã xuất bán vào ngày ……….. theo hợp đồng (nếu có) số …….., biên bản thanh lý số …….. lập ngày ……… và xuất hóa đơn số ……….ký hiệu………., kê khai và nộp thuế vào tháng/quý ………..
 • (Trong trường hợp sử dụng dịch vụ: ăn uống, vận chuyển…….): Dịch vụ đã hoàn tất cung ứng theo kế hoạch chiêu đãi khách hàng/tổ chức hội thảo/tri ân khách hàng/làm việc với đối tác…, hoặc: khách hàng đã nhận được hàng hóa ngày…

Nay, để phục vụ cho quá trình xác minh hoạt động mua bán thực của doanh nghiệp với công ty ………… là hoạt động mua bán/cung cấp dịch vụ thực và xảy ra trước ngày công ty …………… được xác nhận là bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh, chúng tôi gửi tới quý cơ quan công văn giải trình này và cam kết chịu toàn bộ các trách nhiệm liên quan, tính xác thực về tài liệu cung cấp. Kính mong quý cơ quan tiến hành xác minh đúng quy trình theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi.

Các tài liệu gửi kèm công văn này:

 • Bản sao có chứng thực hợp đồng mua bán số ………..
 • Bản sao có chứng thực biên bản giao hàng/nghiệm thu/thanh lý……….
 • Bản sao có chứng thực phiếu xuất kho/nhập kho/hóa đơn/chứng từ thanh toán

CÔNG TY………………………………………

KẾ TOÁN TRƯỞNG……………………………………………………………. GIÁM ĐỐC

.(Ký, ghi rõ họ tên)……………………………………….  ………………..   (ký, ghi rõ họ tên)

16. Mẫu công văn xin hoàn trả ngân sách Nhà nước

CÔNG TY…………………………….                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:………/CV…………………………                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    ————————–

                                                                                                    .……………., ngày……..tháng…….năm……..

GIẤY ĐỀ NGHỊ

HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

[01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: 

       Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: 

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận/Huyện………………………………………………

I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

[02] Tên người nộp thuế:………………………………………………………………..

[03] Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………

[04] CMND/Hộ chiếu số: …………..Ngày cấp:…../…./……..Nơi cấp: ……………….. Quốc tịch: ……………….

[05] Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

[06] Quận/huyện:………………………….. [07] Tỉnh/thành phố:………………………..

[08] Điện thoại: ………………………………..  [09] Fax: ………………………….. [10] Email:…

………………………………………………………………………………………………….

[11] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………….

[12] Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………

[13] Địa chỉ: ………………………………………………………………….

[14] Quận/huyện: …………………………………………………..  [15] Tỉnh/thành phố: …………………………………

[16] Điện thoại: ………………………………..  [17] Fax: …………………………. [18] Email:….

………………………………………………………………………………………………….

[19] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………….. ngày…………………………………

II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam


2. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam


2.2. Hoàn trả trực tiếp: 
Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ: ……………………………………………..

Số tiền hoàn trả: Bằng số: ………………………………. Bằng chữ: ………………………………..

Hình thức hoàn trả bằng:

Chuyển khoản: Ο Tài khoản số:……………………Tại Ngân hàng (KBNN)……………………..

Tiền mặt: Ο Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước……………………………………….

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1 ……………………………………………………………………………………………………………………..

2 ……………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ………………………………………………………NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

……………………………………………………………………………..ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên: ………………………..……………………………………..Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:………………………..

Kỳ thuế: Trong trường hợp đê nghị hoàn thuế cho nhiều tháng, năm thì ghi rõ từ tháng…..năm…….đến tháng…….năm…….. có liên quan

Ghi chú:

 • Lý do đề nghị hoàn trả“: Ghi rõ đề nghị hoàn theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
 • Quyết định thu/Tờ khai hải quan“: Ghi Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan có nợ thuế chưa nộp NSNN.
 • Nộp vào tài khoản“: Đánh dấu “V” vào cột tài khoản có liên quan.
 • KBNN: Kho bạc Nhà nước.
 • NSNN: Ngân sách Nhà nước.
 • GTGT: Giá trị gia tăng.

Trên đây là tổng hợp đầy đủ 16 loại công văn gửi Cơ quan Thuế và BHXH. Nếu bạn cần tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc các vấn đề về Thuế và Bảo hiểm xã hội, liên hệ ngay qua HOTLINE : 0932 383 089 hoặc EMAIL : cs@aztax.com.vn để được hỗ trợ kịp thời!

4.6/5 - (5 bình chọn)
4.6/5 - (5 bình chọn)