Mẫu công văn xin hoàn trả ngân sách Nhà nước chuẩn nhất

công văn xin hoàn trả ngân sách Nhà nước

Công văn xin hoàn trả ngân sách Nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT là mẫu giấy kê khai thuế được ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, là giấy tờ đầu tiên trong bộ hồ sơ hoàn thuế của các doanh nghiệp, công ty,… Duới đây AZTAX xin thông tin chi tiết đến bạn mẫu công văn xin hoàn trả ngân sách Nhà nước. Theo dõi bài viết để xem nội dung mẫu công văn và tải mẫu về.

Mẫu công văn xin hoàn trả ngân sách Nhà nước
Mẫu công văn xin hoàn trả ngân sách Nhà nước

Nội dung mẫu công văn xin hoàn trả ngân sách Nhà nước

CÔNG TY…………………………….                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:………/CV…………………………                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

.…………………., ngày……..tháng…….năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ

HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

[01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: 

Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: 

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận/Huyện………………………………………………

I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

[02] Tên người nộp thuế:………………………………………………………………..

[03] Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………

[04] CMND/Hộ chiếu số: …………..Ngày cấp:…../…./……..Nơi cấp: ……………….. Quốc tịch: ……………….

[05] Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

[06] Quận/huyện:………………………….. [07] Tỉnh/thành phố:………………………..

[08] Điện thoại: ………………………………..  [09] Fax: ………………………….. [10] Email:…

………………………………………………………………………………………………….

[11] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………….

[12] Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………

[13] Địa chỉ: ………………………………………………………………….

[14] Quận/huyện: …………………………………………………..  [15] Tỉnh/thành phố: …………………………………

[16] Điện thoại: ………………………………..  [17] Fax: …………………………. [18] Email:….

………………………………………………………………………………………………….

[19] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………….. ngày…………………………………

II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

2. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam


Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ: ………………………………………………………………..

2.2. Hoàn trả trực tiếp:

Số tiền hoàn trả: Bằng số: ………………………………. Bằng chữ: ………………………………..

Hình thức hoàn trả bằng:

Chuyển khoản:  Tài khoản số:……………………Tại Ngân hàng (KBNN)……………………..

Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước……………………………………….

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1 ……………………………………………………………………………………………………………………..

2 ……………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ………………………………………………………NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

……………………………………………………………………………..ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên: ……………………………………………………………....Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:………………………..

Kỳ thuế: Trong trường hợp đê nghị hoàn thuế cho nhiều tháng, năm thì ghi rõ từ tháng…..năm…….đến tháng…….năm…….. có liên quan

Ghi chú:

  • Lý do đề nghị hoàn trả“: Ghi rõ đề nghị hoàn theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
  • Quyết định thu/Tờ khai hải quan“: Ghi Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan có nợ thuế chưa nộp NSNN.
  • Nộp vào tài khoản“: Đánh dấu “V” vào cột tài khoản có liên quan.
  • KBNN: Kho bạc Nhà nước.
  • NSNN: Ngân sách Nhà nước.
  • GTGT: Giá trị gia tăng.

Công văn xin hoàn trả ngân sách Nhà nước (hay giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước) là một trong những giấy tờ cần thiết với doanh nghiệp. Hi vọng những thông tin AZTAX cung cấp trên đây giúp bạn hoàn thiện hồ sơ xin hoàn trả các khoản thu và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)