Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau mới nhất

mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính

AZTAX xin chia sẻ mẫu CV chuẩn công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau. Bạn chỉ cần tải mẫu công văn, thay đổi các thông tin doanh nghiệp và nộp lên cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trước thời hạn nộp báo cáo tài chính năm.

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính mới nhất hiện nay

mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính
Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau

>> Mẫu công văn gộp báo cáo tài chính TẢI VỀ

CÔNG TY ……………………                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           —————

Số …………….                                               …………….., ngày …tháng …..năm….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2018 vào năm 2019)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ …………………………….

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

Người đại điện pháp luật: …………………………………………………………………………………

Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………..

Do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi mới thành lập từ 06/10/2018 và tính đến thời điểm cuối cùng của kỳ báo cáo 31/12/2018 có thời gian ngắn hơn 90 ngày phù hợp theo căn cứ vào Mục 4 Điều 13 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 quy định về kỳ kế toán, và Khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về kỳ tính thuế cho phép doanh nghiệp cộng kỳ tính thuế vào năm tiếp theo năm 2019.

Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Cục thuế biết về Công ty sẽ thực hiện báo cáo tài chính của năm 2016 vào báo cáo tài chính năm 2019.

Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện báo cáo năm tài chính năm tiếp theo 2019 đầy đủ số liệu như đã thông báo ở trên…

Trân trọng kính chào!

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT                                                                                     

        GIÁM ĐỐC         

Tải về đầy đủ mẫu công văn TẠI ĐÂY

Đánh giá post
Đánh giá post