BIỂU MẪU DOANH NGHIỆP

Tổng hợp biểu mẫu doanh nghiệp – Tải về hoàn toàn miễn phí!

Trang chủ Tin Tức Biểu Mẫu Doanh Nghiệp

BIỂU MẪU HỒ SƠ LƯƠNG

 • Tên biểu mẫu: Bảng tính lương – Hệ thống bảng tính lương tự động
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Hệ thống thang bảng lương
 • Căn cứ pháp lý: Nghị định 49/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/5/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức vụ
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quy chế tiền lương, thưởng
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quyết định tăng lương
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quyết định điều chỉnh lương
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bảng chấm công
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bảng thanh toán tiền lương
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bảng thanh toán tiền thưởng
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phiếu lương
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về

BIỂU MẪU HỒ SƠ LAO ĐỘNG

 • Tên biểu mẫu: Hợp đồng lao động
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Hợp đồng lao động kèm thử việc
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phụ lục hợp đồng lao động
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Hợp đồng thử việc
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Hợp đồng lao động xác định thời hạn
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quyết định bổ nhiệm
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH16
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH16
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quyết định sa thải
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH16
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quyết định kỷ luật
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH16
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quyết định kỷ luật
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH16
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quyết định thuyên chuyển lao động tạm thời
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH16
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH16
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Thỏa thuận nghỉ không lương
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH16
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Danh sách thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH16
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Báo cáo tình hình sử dụng lao động
 • Căn cứ pháp lý: Nghị định 145/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/12/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Tải về

BIỂU MẪU HỒ SƠ CÔNG ĐOÀN

 • Tên biểu mẫu: Thỏa ước lao động tập thể
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Luật Công đoàn 2012 số 12/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/01/2013
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Văn bản đề nghị cung cấp nội dung phục vụ buổi thương lượng
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Luật Công đoàn 2012 số 12/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/01/2013
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Văn bản thông báo nội dung đề nghị thương lượng tập thể
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Luật Công đoàn 2012 số 12/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/01/2013
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Nội dung thương lượng giữa ban chấp hành đoàn và công ty
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Luật Công đoàn 2012 số 12/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/01/2013
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Biên bản tổ chức thương lượng tập thể giữa ban chấp hành công đoàn cơ sở và công ty
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Luật Công đoàn 2012 số 12/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/01/2013
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Hội nghị người lao động
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Luật Công đoàn 2012 số 12/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/01/2013
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quy chế làm việc của ban chấp hành công đoàn cơ sở
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Luật Công đoàn 2012 số 12/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/01/2013
Tải về

BIỂU MẪU THÔNG BÁO NỘI BỘ

 • Tên biểu mẫu: Thông báo nghỉ lễ/tết
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
 • Ngày ban hành: 20/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Tải về

BIỂU MẪU NỘI QUY LAO ĐỘNG

 • Tên biểu mẫu: Nội quy lao động chung
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Nghị định 145/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 14/12/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/02/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Nghị định 145/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 14/12/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/02/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động của công ty
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Nghị định 145/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 14/12/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/02/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Nội quy phòng cháy chữa cháy
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Nghị định 145/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 14/12/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/02/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Mẫu Quyết định ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy và nội quy phòng cháy, chữa cháy
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Nghị định 145/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 14/12/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/02/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quy chế thu chi nội bộ
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Nghị định 145/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 14/12/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/02/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quy chế tuyển dụng và đào tạo
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Nghị định 145/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 14/12/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/02/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quyết định ban hành quy chế tuyển dụng và đào tạo
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Nghị định 145/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 14/12/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/02/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quy chế thi đua, khen thưởng
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Nghị định 145/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 14/12/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/02/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quy định định mức lao động
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Nghị định 145/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 14/12/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/02/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Văn bản thông báo định mức lao động
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Nghị định 145/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 14/12/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/02/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Nghị định 145/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 14/12/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/02/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quy chế lương, thưởng của doanh nghiệp
 • Căn cứ pháp lý: Bộ Luật lao động 2019 số 45/2019/QH24 – Nghị định 145/2020/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2019 – 14/12/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021 – 01/02/2021
Tải về

BIỂU MẪU BẢO HIỂM XÃ HỘI – QUY TRÌNH THỰC HIỆN

 • Tên biểu mẫu: Báo cáo nội dung sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 3524/BHXH-TCKT
 • Ngày ban hành: 14/9/2016
 • Ngày có hiệu lực: 23/12/2016
Tải về

BIỂU MẪU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 • Tên biểu mẫu: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 40/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/06/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 92/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2015
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Thông báo mã số thuế người phụ thuộc
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng cho cổ đông hiện hữu khi chuyển nhượng và tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân) 
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 92/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2015
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phụ lục bảng kê chi tiết (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 92/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2015
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Danh sách cá nhân nhận thu nhập (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bản đăng ký người phụ thuộc
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phụ lục bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho người lao động)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bản cam kết dành cho cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về

BIỂU MẪU BẢO HIỂM XÃ HỘI – HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

 • Tên biểu mẫu: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định 505/QĐ-BHXH
 • Ngày ban hành: 27/3/2020
 • Ngày có hiệu lực: 1/5/2020
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định số 166/QĐ-BHXH
 • Ngày ban hành: 26/8/2019
 • Ngày có hiệu lực: 26/8/2019
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định số 166/QĐ-BHXH
 • Ngày ban hành: 26/8/2019
 • Ngày có hiệu lực: 26/8/2019
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định số 166/QĐ-BHXH
 • Ngày ban hành: 26/8/2019
 • Ngày có hiệu lực: 26/8/2019
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Danh sách người lao động được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội: Mẫu số 04-GCN
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 2017
 • Ngày có hiệu lực: 2017
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Báo cáo thay đổi thông tin của cơ sở khám chữa bệnh
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 2017
 • Ngày có hiệu lực: 2017
Tải về
 • Tên biểu mẫu:Danh sách chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định số 166/QĐ-BHXH
 • Ngày ban hành: 26/8/2019
 • Ngày có hiệu lực: 26/8/2019
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động đang tham gia BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Căn cứ pháp lý:
 • Ngày ban hành: 5/4/2023
 • Ngày có hiệu lực: 5/4/2023
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Giải quyết chế độ hưu trí
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề
 • Căn cứ pháp lý: Thông báo số 2452/TB-BHXH
 • Ngày ban hành: 11/5/2022
 • Ngày có hiệu lực: 12/5/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nhẹ hoặc nặng)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư liên tịch số 12 /2012/TTLT-BLÐTBXH-BYT
 • Ngày ban hành: 21/5/2012
 • Ngày có hiệu lực: 4/7/2012
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Mẫu biên bản điều tra tai nạn lao động (Nặng hoặc chết người)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư liên tịch số 12 /2012/TTLT-BLÐTBXH-BYT
 • Ngày ban hành: 21/5/2012
 • Ngày có hiệu lực: 4/7/2012
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Mẫu biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư liên tịch số 12 /2012/TTLT-BLÐTBXH-BYT
 • Ngày ban hành: 21/5/2012
 • Ngày có hiệu lực: 4/7/2012
Tải về

BIỂU MẪU BẢO HIỂM XÃ HỘI – HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

 • Tên biểu mẫu: Danh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4027/BHXH-ST
 • Ngày ban hành: 14/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 14/10/2016
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phiếu yêu cầu về việc trả sổ bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội đang thực hiện rà soát
 • Căn cứ pháp lý: Thông báo 3142/TB-BHXH
 • Ngày ban hành: 3/1/2017
 • Ngày có hiệu lực: 3/1/2017
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Giấy cam kết khi thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin sai trên thẻ: Mẫu 401a/THE áp dụng cho trường hợp đơn vị nộp hồ sơ
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 3085/TB-BHXH
 • Ngày ban hành: 1/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 1/10/2015
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 3085/TB-BHXH
 • Ngày ban hành: 1/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 1/10/2015
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội (Áp dụng đối với phiếu GNHS 308)
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 23/6/2023
 • Ngày có hiệu lực: 26/6/2023
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin về nhân thân, mã quyền lợi, mã nơi đối tượng sinh sống
 • Căn cứ pháp lý: Thông báo 1866/TB-BHXH
 • Ngày ban hành: 15/4/2022
 • Ngày có hiệu lực: 19/4/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Cấp lại, đổi thẻ BHYT do mất, hỏng không thay đổi thông tin
 • Căn cứ pháp lý: Thông báo 1866/TB-BHXH
 • Ngày ban hành: 15/4/2022
 • Ngày có hiệu lực: 19/4/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục, nơi KCB ban đầu
 • Căn cứ pháp lý: Thông báo 1866/TB-BHXH
 • Ngày ban hành: 15/4/2022
 • Ngày có hiệu lực: 19/4/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người tham gia đối với đơn vị đã nộp đủ số tiền nợ; Xác nhận quá trình đóng cho người lao động đi làm theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc.
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Gộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên
 • Căn cứ pháp lý:
 • Ngày ban hành: 24/3/2022
 • Ngày có hiệu lực: 28/3/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995 hoặc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã.
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Rà soát sổ hoặc xác nhận sổ BHXH đối với trường hợp chưa được rà soát trước đây do người lao động chưa cung cấp sổ cho đơn vị
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho người lao động đối với trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 (cũ).
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Quy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu – Sổ, Thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này:hồ sơ thẻ bảo hiểm y tế: giải quyết trong ngày; hồ sơ sổ bảo hiểm xã hội: tối đa 05 ngày)
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về

BIỂU MẪU BẢO HIỂM XÃ HỘI – HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT

 • Tên biểu mẫu: Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 29/9/2014
 • Ngày có hiệu lực: 29/9/2014
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Thanh lý hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 23/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bảng quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế trường học
 • Căn cứ pháp lý:
 • Ngày ban hành: 11/4/2023
 • Ngày có hiệu lực: 11/4/2023
Tải về

BIỂU MẪU BẢO HIỂM XÃ HỘI – HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

 • Tên biểu mẫu: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định số: 505/QĐ-BHXH
 • Ngày ban hành: 27/3/2020
 • Ngày có hiệu lực: 1/5/2020
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định số 959/QĐ-BHXH
 • Ngày ban hành: 1/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 9/9/2015
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT)
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định số 1040/QĐ-BHXH
 • Ngày ban hành: 18/8/2020
 • Ngày có hiệu lực: 18/8/2020
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bảng kê thông tin
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định 595/QĐ-BHXH
 • Ngày ban hành: 14/4/2017
 • Ngày có hiệu lực: 1/7/2017
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định 595/QĐ-BHXH
 • Ngày ban hành: 14/4/2017
 • Ngày có hiệu lực: 1/7/2017
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế theo quyết định 595: Mẫu D03-TS
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định 595/QĐ-BHXH
 • Ngày ban hành: 14/4/2017
 • Ngày có hiệu lực: 1/7/2017
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định 595/QĐ-BHXH
 • Ngày ban hành: 14/4/2017
 • Ngày có hiệu lực: 1/7/2017
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 630/BGDĐT-NGCBQLGD
 • Ngày ban hành: 4/3/2015
 • Ngày có hiệu lực: 4/3/2015
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe
 • Căn cứ pháp lý: Thông báo 2658/TB-BHXH 2015
 • Ngày ban hành: 24/8/2015
 • Ngày có hiệu lực: 24/8/2015
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (Đối với các trường học không đủ điều kiện nhân lực)
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 3047/LĐTBXH-BHXH
 • Ngày ban hành: 14/9/2016
 • Ngày có hiệu lực: 14/9/2016
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Báo cáo nội dung sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu : Mẫu số 03/TCKT
 • Căn cứ pháp lý: Công văn số 3524/BHXH-TCKT
 • Ngày ban hành: 14/9/2016
 • Ngày có hiệu lực: 23/12/2016
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Công văn đề nghị mẫu số D01b-TS
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định số: 1111/QĐ-BHXH
 • Ngày ban hành: 25/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 1/1/2012
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Điều chỉnh mức đóng)
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Điều chỉnh mức đóng)
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phiếu giao nhận hồ sơ: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phiếu giao nhận hồ sơ: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phiếu giao nhận hồ sơ: Xác nhận người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (để hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ)
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phiếu giao nhận hồ sơ: Xác nhận người lao động ngừng việc (để hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ)
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phiếu giao nhận hồ sơ: Xác nhận danh sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phiếu giao nhận hồ sơ: Hồ sơ gộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên (áp dụng đối với Đơn vị sử dụng lao động nộp 600o)
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 1511/BHXH-CSXH 2021
 • Ngày ban hành: 30/3/2022
 • Ngày có hiệu lực: 1/4/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Truy Thu BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ, BNN (trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Đăng ký, thay đổi thông tin đơn vị.
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ
 • Căn cứ pháp lý: Công văn 4037/LĐTBXH-TL
 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 1/12/2021
Tải về

BIỄU MẪU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 • Tên biểu mẫu: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 40/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/06/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2021
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 92/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2015
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Thông báo mã số thuế người phụ thuộc
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư số 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, lợi tức ghi tăng vốn, chứng khoán thưởng cho cổ đông hiện hữu khi chuyển nhượng và tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân) 
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 92/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2015
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phụ lục bảng kê chi tiết (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 92/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/07/2015
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Danh sách cá nhân nhận thu nhập (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bản đăng ký người phụ thuộc
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Phụ lục bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho người lao động)
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bản cam kết dành cho cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Căn cứ pháp lý: Thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/09/2021
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Tải về

BIỂU MẪU HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

 • Tên biểu mẫu: Mẫu số 01 – Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định 08/2022/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/3/2022
 • Ngày có hiệu lực: 28/3/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Mẫu số 02 – Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định 08/2022/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/3/2022
 • Ngày có hiệu lực: 28/3/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Mẫu số 03 – Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động)
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định 08/2022/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/3/2022
 • Ngày có hiệu lực: 28/3/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Bảng niêm yết danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định 08/2022/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/3/2022
 • Ngày có hiệu lực: 28/3/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Mẫu số 04 – Danh sách chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà theo hình thức chuyển khoản
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định 08/2022/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/3/2022
 • Ngày có hiệu lực: 28/3/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Mẫu số 04a – Danh sách chi kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà theo hình thức chi trả bằng tiền mặt
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định 08/2022/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/3/2022
 • Ngày có hiệu lực: 28/3/2022
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Mẫu số 05 – Danh sách chưa thực hiện kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà
 • Căn cứ pháp lý: Quyết định 08/2022/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 28/3/2022
 • Ngày có hiệu lực: 28/3/2022
Tải về

BIỂU MẪU CÔNG VĂN GỬI CƠ QUAN THUẾ

 • Tên biểu mẫu: Công văn giải trình thuế
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 
 • Ngày có hiệu lực: 
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Công văn giải trình thuế
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 
 • Ngày có hiệu lực: 
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Công văn giải trình thuế
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 
 • Ngày có hiệu lực: 
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Công văn giải trình thuế
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 
 • Ngày có hiệu lực: 
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Công văn xin xác nhận không nợ đọng thuế
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 
 • Ngày có hiệu lực: 
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Công văn xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và ân hạn thuế
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 
 • Ngày có hiệu lực: 
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Công văn xin quyết toán thuế cho doanh nghiệp
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 
 • Ngày có hiệu lực: 
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Công văn xin rút lại thông báo phát hành hoá đơn
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 
 • Ngày có hiệu lực: 
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Công văn xin tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 
 • Ngày có hiệu lực: 
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Công văn giải trình hoá đơn bỏ trốn
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 
 • Ngày có hiệu lực: 
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Công văn xin hoàn trả ngân sách Nhà nước
 • Căn cứ pháp lý: 
 • Ngày ban hành: 
 • Ngày có hiệu lực: 
Tải về

BIỂU MẪU CÔNG VĂN GỬI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

 • Tên biểu mẫu: Công văn giải trình bảo hiểm xã hội
 • Căn cứ pháp lý: Luật Bảo hiểm xã hội 2014 số 58/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Công văn giải trình truy thu bảo hiểm xã hội
 • Căn cứ pháp lý: Luật Bảo hiểm xã hội 2014 số 58/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Công văn giải trình bị treo tiền BHXH
 • Căn cứ pháp lý: Luật Bảo hiểm xã hội 2014 số 58/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Tải về
 • Tên biểu mẫu: Công văn giải trình số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thể hiện trên hồ sơ thuế
 • Căn cứ pháp lý: Luật Bảo hiểm xã hội 2014 số 58/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Tải về

Tư vấn dịch vụ

Điền ngay thông tin tại đây để được tư vấn miễn phí về các gói dịch vụ của AZTAX!

  Đánh giá page