Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Giải đáp về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Các chính sách tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg đã và đã được công bố vào ngày 07/07/2021. Sau 02 tháng triển khai, hiện tại đã và đang có nhiều thắc mắc xoay quanh những chính sách này. Do vậy, AZTAX xin tổng hợp lại tổng quan từng chính sách. Chuyên mục hôm nay nói về chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tất. Mời doanh nghiệp và người lao động tham khảo.

*Lưu ý: Bài viết sử dụng căn cứ pháp lý từ Quyết định 23/2021/QĐ-TTg; Nghị quyết 68/NQ-CP; câu trả lời từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về những vấn đề này được đăng tải công khai trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành cùng một số văn bản pháp luật liên quan.

I. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

1. Căn cứ pháp lý

Chương II Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

2. Đối tượng hỗ trợ chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Căn cứ Điều 4 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg:

Người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Điều kiện hỗ trợ chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Căn cứ Điều 5 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg:

Điều 5. Điều kiện hỗ trợ

1. Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4 năm 2021. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm:

a) Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

b) Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

c) Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

d) Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

2. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm tại khoản 1 Điều này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

Tham khảo thêm về các bài viết liên quan đến Nghị quyết 116/NQ-CP tại đây:

4. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Căn cứ Điều 6 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg:

1. Người lao động và người sử dụng lao động đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định này được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng tính từ tháng người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị.

2. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Quyết định này thì tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 không quá 12 tháng.

5. Đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất

Căn cứ Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg:

1. Hết thời gian tạm dừng đóng quy định tại Điều 6 Quyết định này, người lao động và người sử dụng lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả người lao động ngừng việc hưởng tiền lương theo Điều 99 Bộ luật Lao động), số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Kể từ thời điểm kết thúc thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động và người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

6. Trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Hướng dẫn thực hiện hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Hướng dẫn thực hiện hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Cách 1: Nộp hồ sơ qua bưu điện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người sử dụng lao động nộp toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời gửi 01 bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

Bước 3: Chờ và nhận kết quả

Người sử dụng lao động chờ và nhận quyết định được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong vòng 3-5 ngày làm việc, trường hợp không giải quyết thì nhận văn bản và nêu rõ lý do.

Cách 2: Nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến

Bước 1: Truy cập website

Người sử dụng lao động truy cập website: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.002051

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người sử dụng lao động tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến

Bước 3: Chờ và nhận kết quả

Người sử dụng lao động chờ và nhận quyết định được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong vòng 3-5 ngày làm việc, trường hợp không giải quyết thì nhận văn bản và nêu rõ lý do.

Tham khảo thêm về: Chính sách giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

II. HỎI ĐÁP NHANH VỀ CHÍNH SÁCH TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT

Giải đáp về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất
Giải đáp về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

[CHƯA CHỈNH] Giải đáp thắc mắc về chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 2021

 • Câu 1: Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất có phải là được miễn đóng?

  Căn cứ pháp lý: Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  Tạm dừng đóng thực chất là cho người sử dụng lao động chậm đóng vào quỹ bảo hiểm và không tính lãi chậm đóng. Khi hết hạn được tạm dừng đóng, người sử dụng lao động phải đóng lại đủ vào quỹ trong thời gian tạm dừng một cách đầy đủ.

  Tạm dừng đóng không phải là miễn đóng.

  Đánh giá post
 • Câu 2: Đang trong thời gian tạm dừng đóng mà người lao động thôi việc thì doanh nghiệp có cần đóng bù ngay?

  Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động và người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

  ⇒ Như vậy, nếu trong thời gian tạm dừng đóng mà người lao động thôi việc thì cần được đóng bù ngay để báo giảm lao động và chốt sổ bảo hiểm xã hội.

  Đánh giá post

 • Câu 3: Vì sao chính sách chỉ cho phép tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất mà không được miễn?

  Thực tế, bảo hiểm xã hội căn cứ trên hình thức đóng – hưởng. Nếu không đóng thì sẽ không có căn cứ để hưởng.

  ⇒ Như vậy, người tham gia cần đóng vào quỹ bảo hiểm để được hưởng chế độ.

  Đánh giá post

 • Câu 4: Vì sao doanh nghiệp không được duyệt chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất?

  Những trường hợp doanh nghiệp có thể không được duyệt như sau:

  – Thống kê số lượng lao động giảm chưa đúng quy định (Điều 5 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg)

  – Doanh nghiệp đã được tạm dừng đóng đủ 12 tháng vào năm 2020 (Khoản 2 Điều 6 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg)

  Đánh giá post

 • Câu 5: Mức phạt khi không đóng vào quỹ sau khi kết thúc tạm dừng đóng cụ thể thế nào?

  Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg; Khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

  Người sử dụng lao động vi phạm sẽ bị phạt như sau:

  – Phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng.

  – Nộp lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

  Đánh giá post

 • Câu 6: Đơn vị sự nghiệp công lập có được hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất?

  Căn cứ pháp lý: Điều 4 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  Điều 4 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu đối tượng được hỗ trợ bao gồm: “Người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.”

  Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tạa Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội nên được hỗ trơ.

  Đánh giá post

 • Câu 7: Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thuộc đối tượng hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất?

  Căn cứ pháp lý: Điều 4 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  Điều 4 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu đối tượng được hỗ trợ bao gồm: “Người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.”

  ⇒ Như vậy, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu có đủ điều kiện tham gia bảo hiểm bắt buộc thì vẫn được hỗ trợ.

  Tuy nhiên theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam chỉ tham gia chế độ hưu trí, tử tuất từ 2022 trở đi. Do đó, vào năm 2021 sẽ không phát sinh trường hợp công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tạm dừng đóng vào quỹ này.

  Đánh giá post

 • Câu 8: Người lao động đã đủ tuổi hưu và đang hưởng lương hưu hằng tháng nhưng vẫn đi làm tại doanh nghiệp có thuộc đối tượng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất?

  Căn cứ pháp lý: Điều 4 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  Điều 4 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu đối tượng được hỗ trợ bao gồm: “Người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.”

  Người lao động đã đủ tuổi hưu và đang hưởng lương hưu hằng tháng nhưng vẫn đi làm tại doanh nghiệp thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, không được hỗ trợ chính sách này.

  Đánh giá post

 • Câu 9: Doanh nghiệp đang sử dụng 100 lao động và đóng bảo hiểm đầy đủ đến hết tháng 4/2021. Tuy nhiên, do dịch bùng phát nên doanh nghiệp phải cắt giảm lao động như sau: (1) Tháng 5/2021 có 5 lao động nghỉ việc không hưởng lương từ đó đến nay; (2) Tháng 6/2021 có 7 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đến hết tháng 9/2021; (3) Tháng 7/2021 có 5 lao động ngừng việc, hưởng lương ngừng việc bằng mức lương tối thiểu vùng. Vậy doanh nghiệp có đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất?

  Căn cứ pháp lý: Điều 5 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  Khoản 1 Điều 5 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm:

  a) Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

  b) Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

  c) Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

  d) Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

  ⇒ Trường hợp doanh nghiệpsố lượng cắt giảm lao động như trên chiếm 17% (17/100) nên hoàn toàn có thể làm hồ sơ đăng ký tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất từ tháng 8 năm 2021.

  Đánh giá post

 • Câu 10: Doanh nghiệp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP với thời gian tạm dừng là 9 tháng. Hỏi doanh nghiệp nếu đủ điều kiện theo Nghị quyết 68/NQ-CP thì có được giải quyết tạm dừng đóng nữa không?

  Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  Cụ thể Khoản 2 Điều 6 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu: “Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Quyết định này thì tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 không quá 12 tháng.”

  ⇒ Như vậy, nếu doanh nghiệp đã được duyệt theo Nghị quyết số 42/NQ-CP với thời gian là 9 tháng thì sẽ được giải quyết thêm tối đa 3 tháng nữa khi làm hồ sơ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

  Đánh giá post

 • Câu 11: Doanh nghiệp đang chậm đóng bảo hiểm xã hội từ đầu năm 2021 đến nay nhưng hiện rất khó khăn và đã phải cắt giảm 30% lao động thì có được hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất?

  Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 5 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  Khoản 1 Điều 5 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu: “Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4 năm 2021.”

  ⇒ Như vậy, nếu doanh nghiệp đang chậm đóng bảo hiểm xã hội từ đầu năm 2021 thì không đủ điều kiện làm hồ sơ này.

  Đánh giá post

 • Câu 12: Hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất thì doanh nghiệp có được đóng bù theo nhiều đợt không hay phải đóng một lần?

  Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

  Pháp luật về bảo hiểm xã hội cho phép người sử dụng lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội theo nhiều đợt khác nhau. Do vậy, doanh nghiệp hoàn toàn có thể đóng bù thành nhiều đợt sau khi hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

  Tuy nhiên, căn cứ Khoản 2 Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì “Kể từ thời điểm kết thúc thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.”

  ⇒ Do vậy, chỉ những khoản tiền đóng bù nằm trong thời hạn quy định tại Khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội thì mới không phải tính lãi chậm nộp.

  Đánh giá post

 • Câu 13: Hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất mà đơn vị chưa đủ tiền đóng bù thì số tiền đó có bị tính lãi không?

  Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  Khoản 2 Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu: “Kể từ thời điểm kết thúc thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.”

  ⇒ Như vậy, sau 30 ngày không đóng bù thì số tiền chậm đóng này vẫn phải bị tính lãi theo quy định.

  Đánh giá post

 • Câu 14: Người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí trong thời gian tạm dừng đóng thì có được giải quyết chế độ hưu trí?

  Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  Khoản 2 Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu: “Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động và người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.”

  ⇒ Như vậy, khi người lao động có đủ điều kiện hưởng hưu trí thì doanh nghiệp cần tiến hành đóng bù ngay để giải quyết cho người lao động.

  Đánh giá post

 • Câu 15: Người lao động bị ốm đau trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thì có được giải quyết chế độ ốm đau?

  Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

  Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, người lao động vẫn phải đóng đầy đủ vào các quỹ bảo hiểm xã hội còn lại. Người lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau thì vẫn được giải quyết hồ sơ ốm đau theo quy định.

  Đánh giá post

 • Câu 16: Người lao động sinh con trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất thì có được hưởng chế độ thai sản không?

  Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

  Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, người lao động vẫn phải đóng đầy đủ vào các quỹ bảo hiểm xã hội còn lại. Người lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau – thai sản thì vẫn được giải quyết hồ sơ thai sản theo quy định.

  Đánh giá post

 • Câu 17: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất có bị cắt thẻ bảo hiểm y tế không?

  Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

  Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, người lao động vẫn phải đóng đầy đủ vào các quỹ bảo hiểm còn lại, bao gồm bảo hiểm y tế. Như vậy, người lao động vẫn hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

  Đánh giá post

 • III. XEM THÊM NHỮNG CHÍNH SÁCH KHÁC THEO QUYẾT ĐỊNH 23/2021/QĐ-TTg

  STT

  CHÍNH SÁCH

  CĂN CỨ PHÁP LÝ

  1

  Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  Chương I Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  2

  Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

  Chương II Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  3

  Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

  Chương III Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  4

  Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

  Chương IV Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  5

  Hỗ trợ người lao động ngừng việc

  Chương V Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  6

  Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

  Chương VI Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  7

  Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế

  Chương VII Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  8

  Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch

  Chương VIII Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  9

  Hỗ trợ hộ kinh doanh

  Chương IX Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  10

  Hỗ trợ người lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

  Chương X Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

  AZTAX vừa tổng hợp lại toàn bộ quy định và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg hướng dẫn thi hành dựa trên Nghị quyết 68/NQ-CP về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Nếu doanh nghiệp cần tư vấn về những quy định liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua fanpage dưới đây:

  Nếu doanh nghiệp có nhu cầu về dịch vụ, vui lòng liên hệ AZTAX theo hotline 0932.383.089 và thông tin bên dưới:

  Đánh giá post
  Đánh giá post