Nghị quyết 116/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động từ kết dư bảo hiểm thất nghiệp

Mục đích và nguyên tắc của Nghị quyết 116/NQ-CP

Ngày 24/10/2021 vừa qua Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đây được xem như “cứu cánh” hết sức quan trọng đối với người lao động trong bối cảnh khó khăn hiện nay. AZTAX sẽ nêu rõ các chính sách của Nghị quyết mới này ngay bên dưới.

1. Mục đích và nguyên tắc của Nghị quyết 116/NQ-CP

Mở đầu, Nghị quyết nêu rõ thực trạng diễn biến xã hội ở nước ta đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt của đời sống xã hội, việc làm và thu nhập của người lao động, người sử dụng lao động. Do đó, việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động là hết sức cần thiết.

Mục đích và nguyên tắc của Nghị quyết 116/NQ-CP
Mục đích và nguyên tắc của Nghị quyết 116/NQ-CP

1.1 Mục đính chính của Nghị quyết 116/NQ-CP

– Thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

– Góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động.

– Hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

– Phát huy vai trò của chính sách bảo hiểm thất nghiệp là chỗ dựa cho người lao động và người sử dụng lao động.

1.2 Nguyên tắc hỗ trợ của Nghị quyết 116/NQ-CP

(1) Đảm bảo nguyên tắc đóng – hưởng

Việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc đóng – hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

(2) Đặt trong cân đối tổng thể chung các nguồn lực, có tính tới sự khác biệt và ưu tiên một số đối tượng

Việc hỗ trợ phải đặt trong cân đối tổng thể chung các nguồn lực của Nhà nước, các quỹ, các nguồn hỗ trợ khác. Có tính tới sự khác biệt và ưu tiên một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

(3) Đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch

Việc thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động phải đặt trên nguyên tắc đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch hướng tới hiệu quả triển khai.

(4) Không áp dụng với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ

Nguyên tắc cuối cùng nêu không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

2. Nội dung chính sách tại Nghị quyết 116/NQ-CP

2.1 Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Tóm tắt chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 116/NQ-CP
Tóm tắt chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 116/NQ-CP

a) Đối tượng áp dụng (Điểm a khoản 1 Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP

– Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

– Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Vậy đối tượng áp dụng sẽ bao gồm:

 • Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/09/2021 (Trừ người lao động làm việc tại các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước).
 • Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 01/01/2020 đến 30/09/2021, có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu, không hưởng lương hưu.

b) Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ căn cứ trên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

[wptb id=9750]

c) Nguồn kinh phí

Khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.

d) Thời gian thực hiện hỗ trợ

Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

2.2 Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Tóm tắt chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động theo Nghị quyết 116/NQ-CP
Tóm tắt chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động theo Nghị quyết 116/NQ-CP

a) Đối tượng áp dụng

a.1) Căn cứ pháp lý
(1) Nghị quyết 116/NQ-CP

Căn cứ điểm a khoản 2 Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP:

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021.

(2) Khoản 3 Điều 43 Luật Việc làm

Người sử dụng lao động quy định tại Khoản 3 Điều 43 Luật Việc làm bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân;
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm.
(3) Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm

Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm nêu những trường hợp theo quy định bao gồm:

 • Người lao động có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
 • Người lao động có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
 • Người lao động có hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

*Nếu người lao động đang giao kết nhiều hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

*Nếu người lao động đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Khoản 2 Điều 43 Luật Việc làm).

a.2) Đối tượng hỗ trợ theo quy định

Tóm lại, đối tượng được hỗ trợ của chính sách giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Nghi quyết 116/NQ-CP bao gồm:

 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động có xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn (hợp đồng theo mùa vụ đã bị xóa bỏ từ 2021).

b) Điều kiện áp dụng

Căn cứ điểm a khoản 2 Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP:

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Như vậy, dựa trên các căn cứ pháp lý đã nêu thì điều kiện áp dụng bao gồm:

 • Người sử dụng lao động thuộc đối tượng đã kết luận ở mục a) phần 2.2 bài viết này;
 • Người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021.

c) Mức giảm đóng

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

d) Thời gian thực hiện

Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/09/2022.

3. Tổ chức thực hiện theo Nghị quyết 116/NQ-CP

Tổ chức thực hiện theo Nghị quyết 116/NQ-CP
Tổ chức thực hiện theo Nghị quyết 116/NQ-CP

3.1 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định để triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Mục II Nghị quyết này theo trình tự, thủ tục rút gọn.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các địa phương triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Như vậy, chúng ta cần chờ hướng dẫn từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian tới để thực hiện các chính sách hỗ trợ.

3.2 Bộ Tài chính

Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh dự toán thu, chi và chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

3.3 Bảo hiểm xã hội Việt Nam

a) Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết.

b) Tổ chức thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị quyết này.

c) Kịp thời báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các khó khăn, vướng mắc để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sẽ phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng quyết định triển khai và tổ chức thực hiện.

3.4 Bộ thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết này.

3.5 Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, các tổ chức chính trị – xã hội

Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, các tổ chức chính trị – xã hội tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

AZTAX vừa tổng quan, phân tích Nghị quyết 116/NQ-CP trong bài viết. Hy vọng hướng dẫn sắp tới sẽ đơn giản hóa nhằm hỗ trợ tối đa cho người sử dụng lao động và người lao động. Chúng tôi sẽ cập nhật hướng dẫn sớm nhất để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin. Xem thêm những tin liên quan đến Nghị quyết 116/NQ-CP này:

Doanh nghiệp cần tư vấn về Nghị quyết 116/NQ-CP hoặc Nghị quyết 68/NQ-CP hoặc quy định khác liên quan đến hỗ trợ COVID-19 có thể liên hệ để được tư vấn miễn phí tại đây:

Hoặc hiện hệ ngay AZTAX theo thông tin bên dưới để được tư vấn hỗ trợ về dịch vụ C&B trọn gói dành cho doanh nghiệp của chúng tôi.

Xem thêm: dịch vụ làm giấy phép lao động

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon