Cách làm báo cáo tài chính theo thông tư 200

làm báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một phần không thể thiếu và là một phần bắt buộc của các doanh nghiệp. Một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm nhất chính là cách làm báo cáo tài chính như thế nào cho đúng và đầy đủ.

Dưới đây sẽ là những thông tin chi tiết về phương pháp làm báo cáo tài chính theo thông tư 200 do công ty AZTAX cung cấp.

1. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính

báo cáo tài chính
báo cáo tài chính

Tổng hợp một cách tổng quát và toàn diện tình hình hoạt động của doanh nghiệp, về tình hình tài sản cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh trong một năm tài chính. Một báo cáo tài chính sẽ cung cấp thông tin của doanh nghiệp về:

 • Tài sản
 • Nợ phải trả
 • Vốn chủ sở hữu
 • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác
 • Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh
 • Các luồng tiền

Thông tin trên báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành công ty, về những khoản nợ phát sinh cũng như tình hình lãi lỗ. Báo cáo tài chính đóng góp thông tin vào quá trình quản lý vĩ mô của nhà nước.

2. Các kỳ lập báo cáo cáo tài chính

Trong một năm hoạt động, các kỳ lập báo cáo tài chính có thể kể đến như sau:

 • Kỳ lập BCTC năm: Các doanh nghiệp phải lập BCTC năm theo quy định của Luật kế toán.
 • Kỳ lập BCTC giữa niên độ: BCTC giữa niên độ gồm BCTC quý (bao gồm cả quý IV) và BCTC bán niên.
 • Kỳ lập BCTC khác: Các doanh nghiệp có thể lập BCTC theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.

3. Biểu mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC thì một bản báo cáo tài chính sẽ bao gồm các biểu mẫu sau:

Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 – DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DN
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DN

Tham khảo thêm: Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200, 133, quyết định 48 excel

4. Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Khi lập và trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Trên Bảng cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tuỳ theo thời hạn. Tất cả phải tuân thủ theo nguyên tắc sau:

 • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng không quá 12 tháng tới kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào loại ngắn hạn.
 • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào loại dài hạn.

Cơ sở lập bảng CĐKT theo thông tư 200:

 • Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp.
 • Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết.
 • Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).

Bảng CĐKT sẽ bao gồm những cột như sau:

 • Cột 1: Chỉ tiêu.
 • Cột 2: Mã số – Mã số của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.
 • Cột 3: Thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Cột 4: Số cuối năm – Số liệu ghi vào cột 4 “Số cuối năm” của báo cáo này tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 • Cột 5: Số đầu năm – Số liệu ghi vào cột 5 “Số đầu năm” của báo cáo này năm nay được căn cứ vào số liệu ở cột 4 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước.

5. Cách lập báo cáo hoạt động kinh doanh theo thông tư 200

làm báo cáo tài chính
làm báo cáo tài chính

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 cột:

 • Cột số 1: Các chỉ tiêu báo cáo.
 • Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng.
 • Cột số 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.
 • Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm.
 • Cột số 5: Số liệu của năm trước (để so sánh).

Khi lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau:

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.
 • Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

6. Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 2 phương pháp là phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Tùy doanh nghiệp lựa chọn để lập báo cáo theo phương pháp nào.

Khi doanh nghiệp lập bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 thì cần căn cứ vào các tài liệu sau:

 • Bảng Cân đối kế toán.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước.
 • Các tài liệu kế toán khác. Như là: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”. “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác. Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác.

7. Cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách có hệ thống.

Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh BCTC theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình.

Bản thuyết minh BCTC phải bao gồm những nội dung sau:

 • Các thông tin về cơ sở lập và trình bày BCTC. Các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng.
 • Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán. Và chưa được trình bày trong các BCTC khác (Các thông tin trọng yếu).
 • Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các BCTC khác. Nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Cơ sở để lập bản thuyết minh BCTC:

 • Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo.
 • Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.
 • Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước.
 • Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

Trên đây là những thông tin và biểu mẫu cần thiết cho việc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 của luật pháp hiện hành. Ngoài ra, nếu như muốn tiết kiệm thời gian và chi phí, bạn cũng có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm từ công ty AZTAX để đạt được hiệu quả nhanh chóng và tối ưu nhất.

Liên hệ với chúng tôi ngay qua HOTLINE: 0903858865 – EMAIL: contact@aztax.com.vn để nhận được tư vấn sớm nhất.

Được phục vụ quý khách hàng chính là niềm vui của chúng tôi!

 

Đánh giá post
Đánh giá post