[QUYẾT ĐỊNH 08/2022/QĐ-TTg] Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại Nghị quyết 11/NQ-CP. Sau khi được ban hành, Nghị quyết này được đông đảo người dân quan tâm, đặc biệt là đối tượng người lao động. Vào ngày 28/03/2022 Chính phủ chính thức phê duyệt Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách này. Dưới đây là văn bản tổng hợp, tóm tắt hướng dẫn tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

1. Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp
Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp

Theo quy định tại Chương I, Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, chính sách hỗ trợ được thực hiện như sau:

1.1 Đối tượng được hỗ trợ

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 01/02/2022 đến 30/06/2022.

– Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01/4/2022.

– Đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Lưu ý: Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (được quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ) thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

1.2 Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả

– Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng;

– Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng;

– Phương thức chi trả: Hằng tháng.

1.3 Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 2 (ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

Lưu ý: Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

1.4 Trình tự, thủ tục thực hiện

Thủ tục đề nghị hỗ trợ thuê nhà được thực hiện như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nhận đơn đề nghị hỗ trợ từ người lao động

Người lao động điền đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 1 (ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg) và gửi cho doanh nghiệp tổng hợp.

Bước 2: Tổng hợp danh sách người lao động cần hỗ trợ

Doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Lưu ý: Trong trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định trong vòng 02 ngày làm việc.

Bước 3: Gửi danh sách lên cơ quan BHXH để xác nhận

Doanh nghiệp thực hiện gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH để xác nhận người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc. Lúc này, doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Thời hạn trả kết quả: Trong 02 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đề nghị từ doanh nghiệp), cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động.

Bước 4: Nộp hồ sơ lên Ủy ban nhân dân

Doanh nghiệp thực hiện gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. 

Lưu ý: Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/08/2022.

Bước 5: Chờ và nhận kết quả

– Trong 02 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ): Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Trong 02 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ): Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Lưu ý: Trong trường hợp không được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 6: Nhận tiền hỗ trợ và chi trả cho người lao động

Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

Bấm vào đây để tải mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

Bấm vào đây để tải mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

2. Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động
Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

2.1. Đối tượng hỗ trợ

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

– Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022.

– Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/04/2022 đến ngày 30/06/2022 (trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó).

– Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Lưu ý: Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 04 Điều 02 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

2.2 Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả

Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả
Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả

– Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng;

– Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng;

– Phương thức chi trả: Hằng tháng.

2.3 Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan BHXH theo Mẫu số 03 (Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg).

Lưu ý: Trong trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Bấm vào đây để tải mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

2.4 Trình tự, thủ tục thực hiện

Thủ tục đề nghị hỗ trợ thuê nhà được thực hiện như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nhận đơn đề nghị hỗ trợ từ người lao động

Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg) và gửi cho doanh nghiệp tổng hợp.

Bước 2: Tổng hợp danh sách người lao động cần hỗ trợ

Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 (ban hành kèm theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg) và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Lưu ý: Trong trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, người sử dụng lao động tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định trong vòng 02 ngày làm việc.

Bước 3: Gửi danh sách lên cơ quan BHXH

Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến cơ quan BHXH để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Thời hạn trả kết quả: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Bước 4: Nộp hồ sơ lên Ủy ban nhân dân

Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. 

Lưu ý: Trường hợp người sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì gửi kèm theo đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động theo Mẫu số 01.

*Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/08/2022.

Bước 5: Chờ và nhận kết quả

– Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Lưu ý: Trong trường hợp không được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 6: Nhận hỗ trợ và chi trả cho người lao động

Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.

3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, tức ngày ngày 28/3/2022.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TOÀN BỘ QUYẾT ĐỊNH 08/2022/QĐ-TTg

AZTAX vừa tổng hợp lại toàn bộ hướng dẫn tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ban hành ngày 30/01/2022. Bạn có thể xem toàn bộ bài viết của chúng tôi liên quan đến Nghị quyết 11/NQ-CP tại đây:

Doanh nghiệp cần tư vấn hoặc hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP có thể liên hệ để được tư vấn miễn phí tại đây:

Hoặc hiện hệ ngay AZTAX theo thông tin bên dưới để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất về việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

4.6/5 - (10 bình chọn)
4.6/5 - (10 bình chọn)