Những Lỗi Sai Trong Báo Cáo Tài Chính Cần Đặc Biệt Chú Ý

Những lỗi sai trong báo cáo cáo tài chính ai cũng nên biết

Những mục mà doanh nghiệp thường mắc lỗi sai trong báo cáo tài chính có thể kể đến như bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, kết quả hoạt động kinh doanh.

Những lỗi sai trong báo cáo tài chính mà doanh nghiệp thường mắc phải
Báo cáo tài chính có thể coi như là phiếu khám bệnh của Doanh Nghiệp.

Báo cáo tài chính chính là phiếu khám bệnh tổng quát của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tuân thủ đầy đủ các quy định trong chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp lý khi trình bày báo cáo tài chính. Nguyên nhân dẫn đến những lôi sai trong báo cáo tài chính có thể do vô tình hoặc cũng có thể là do hữu ý nhưng những sai sót đó cũng sẽ dẫn đến cái nhìn sai lệch, không đầy đủ cho người đọc. 

Tình trạng này phổ biến đến mức cơ quan chức năng phải tổng kết lại thành 6 nhóm “sai sót thường gặp” trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp công bố năm nay. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại những lỗi sai này, nhẹ thì chỉ bị thanh tra “hỏi thăm” và có thể sắp xếp ổn thỏa nhưng nếu nặng thì có thể phải đóng tiền phạt lên đến vài trăm triệu.

Sai sót về hình thức

Luật kế toán quy định báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải được tính bằng Việt Nam Đồng (VND) nhưng nhiều đơn vị vẫn gặp lỗi sai trong báo cáo tài chính sử dụng đơn vị nghìn đồng. Đây là một sai sót mặc dù đã được cảnh báo rất nhiều lần nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn thờ ơ, làm sai quy định và gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Thậm chí, nhiều báo cáo tài chính khi công bố vẫn thiếu chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng,… Một số báo cáo tài chính có bút toán điều chỉnh của kiểm toán, nhưng vẫn để ngày lập là ngày kết thúc năm tài chính.

Sai sót liên quan đến bảng cân đối kế toán

Những sai phạm trong bảng cân đối kế toán là cực kỳ dễ mắc phải, hầu như các doanh nghiệp không có kế toán trưởng dày dạn kinh nghiệm đều sẽ phải rất đau đầu vì vấn đề này.

Trên chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền”, nhiều doanh nghiệp đã “gom” vào cả những khoản đầu tư có thời hạn trên 3 tháng. Điều này giúp số liệu tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp tăng vọt.

Nhiều doanh nghiệp có các khoản đầu tư chứng khoán, nhưng lại không theo dõi chi tiết từng loại chứng khoán đầu tư ngắn/dài hạn đang nắm giữ, dẫn đến việc hạch toán không đúng lãi, lỗ khi bán chứng khoán.

Không trích lập hoặc trích lập không đúng quy định đối với các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng giảm giá hàng tồn kho… Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp thờ ơ với việc thành lập hội đồng thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng.

Với hàng tồn kho, khoản mục có giá trị rất lớn trong tổng tài sản của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngành xây dựng, nhưng công tác kiểm kê chưa được thực hiện tốt ở thời điểm khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính, khiến con số này không đảm bảo độ tin cậy. Nhiều doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính giá hàng tồn kho không nhất quán, không phù hợp với chính sách kế toán công bố.

Sai sót liên quan đến báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là yếu tố chi phối quyết định của nhà đầu tư. Vậy nhưng, vẫn có doanh nghiệp bất động sản áp dụng chuẩn mực về hợp đồng xây dựng (ghi nhận doanh thu theo tiến độ, tương tự nhà thầu xây dựng). Hay có doanh nghiệp ghi doanh thu từ cổ phiếu được nhận không phải trả tiền do công ty cổ phần phát hành thêm cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần, trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Với chi phí, nhiều doanh nghiệp thay đổi phương pháp khấu hao khi không có bằng chứng cho thấy có sự thay đổi về cách thức sử dụng và thu hồi tài sản nhằm giảm con số chi phí phải khấu hao trong năm, nhờ vậy, làm tăng lãi/giảm lỗ trên báo cáo tài chính. Thậm chí, chi phí lãi vay không được hạch toán đúng, đủ; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng không được kết chuyển toàn bộ vào báo cáo kết quả kinh doanh, mà “treo” lại một phần trên bảng cân đối kế toán.

Sai sót liên quan đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Những lỗi sai trong báo cáo tài chính thường gặp

Mặc dù thị trường chứng khoán suy giảm kéo dài, nhiều khoản đầu tư tài chính đã bị giảm sâu, nhưng trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của nhiều doanh nghiệp đã không trình bày luồng tiền liên quan đến chứng khoán nắm giữ vì mục đích thương mại; không bóc tách chênh lệch giữa số dư đầu kỳ và cuối kỳ của các khoản phải thu, phải trả và tồn kho liên quan đến hoạt động đầu tư và tài chính. Thậm chí, trên báo cáo tài chính của không ít doanh nghiệp, số liệu giữa báo cáo này không khớp với số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Sai sót liên quan đến thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là một thành tố của báo cáo tài chính, cung cấp cho người đọc báo cáo căn cứ của các số liệu được hạch toán trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh. Thế nhưng, nhiều bản thuyết minh lại theo kiểu “nói một đằng, làm một nẻo”. Ví dụ, thuyết minh chính sách kế toán chênh lệch tỷ giá công bố theo VAS10, nhưng thực tế lại kế toán theo Thông tư 201/2009.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính trong nhiều trường hợp không thuyết minh các chỉ tiêu có tính chất trọng yếu theo quy định của chuẩn mực kế toán như khoản đi vay, cho vay có giá trị lớn, phương pháp xác định doanh thu, giá vốn gắn với từng loại hình lĩnh vực kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp, khiến người đọc không có được cái nhìn rõ ràng, chân thực về doanh nghiệp. Thông tin về các bên liên quan không được trình bày, hoặc trình bày không đủ các nội dung theo quy định của chuẩn mực kế toán.

Sai sót liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất

Không loại trừ đầy đủ các khoản phải thu, phải trả, đi vay, cho vay, quan hệ giao vốn, doanh thu, giá vốn, lãi lỗ chưa thực hiện liên quan đến các giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định của các giao dịch nội bộ giữa doanh nghiệp và chi nhánh trên báo cáo tài chính tổng hợp/hoặc giữa công ty mẹ và các công ty con, giữa các đơn vị thành viên trong cùng tập đoàn.

Nhiều doanh nghiệp dựa vào lý do không tập hợp được báo cáo tài chính của công ty liên kết vào thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất để hạch toán khoản đầu tư vào công ty liên kết theo phương pháp giá gốc, thay vì sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, có thể dẫn tới ghi nhận khoản lỗ khi công ty liên kết có tình trạng kinh doanh bết bát, thua lỗ.

Nguồn: AZTAX

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0903858865 – Email : contact@aztax.com.vn – https://aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.

Đánh giá post
Đánh giá post