Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ theo đúng quy định [2024]

cach tinh tien luong lam them gio

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về cách tính lương làm thêm giờ của người lao động. Với mong muốn hỗ trợ và cung cấp thông tin hữu ích, AZTAX sẽ chia sẻ một số kiến thức quan trọng về việc tính toán tiền lương khi làm thêm giờ trong bài viết dưới đây.

1. Tiền lương làm thêm giờ là gì?

tien luong lam them gio la gi
Tiền lương làm thêm giờ là gì?

2. Quy định về lương làm thêm giờ

Quy định về lương làm thêm giờ căn cứ vào Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH, thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/1/2015 của Chính Phủ. Theo các quy định này, việc tính toán lương làm thêm giờ cho người lao động được thực hiện như sau:

 • Làm thêm giờ thông thường (bao gồm 2 trường hợp: người lao động hưởng lương theo giờ và người lao động hưởng lương theo sản phẩm).
 • Làm thêm giờ ban đêm (bao gồm 2 trường hợp: người lao động hưởng lương theo giờ và người lao động hưởng lương theo sản phẩm).

3. Cách tính lương làm thêm giờ thông thường

cach tinh tien luong lam them gio vao ban ngay
Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày

Cách tính lương tăng ca thế nào? Căn cứ theo Khoản 1 Điều 98 Bộ Luật Lao động 2019, lương trả cho người lao động làm thêm giờ vào ban ngày được quy định như sau:

3.1 Đối với người lao động nhận lương theo thời gian

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm thêm giờ được tính bằng cách nhân mức ít nhất là 150% với số giờ làm thêm và tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường. Tiền lương giờ thực trả được tính bằng cách chia tiền lương thực trả của công việc đang làm trong tháng cho tổng số giờ thực tế làm việc trong tháng.

Tiền lương thực trả không bao gồm các khoản phụ cấp, hỗ trợ, thưởng và tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, cũng như ngày nghỉ có hưởng lương.

Căn cứ vào Điều 104 của Bộ Luật Lao động năm 2019, đối với người lao động được trả lương làm thêm giờ tính theo thời gian, việc tính toán lương cho giờ làm việc bình thường được quy định như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150%/ 200%/ 300% x Số giờ làm thêm

Trong quy định này, tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được tính dựa trên tiền lương thực trả của công việc đang làm trong tháng, trừ đi tiền lương làm thêm giờ và tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, sau đó chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không tính số giờ làm thêm).

Nếu việc trả lương được tính theo ngày hoặc theo tuần, các chỉ số được tính tương ứng theo ngày hoặc tuần. Mức lương ít nhất là 150%, 200%, 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng lần lượt cho giờ làm thêm vào ngày thường, vào ngày nghỉ hằng tuần và vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Người lao động hưởng lương theo ngày là những người có tiền lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động được tính theo ngày, và chưa bao gồm tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động.

3.2 Đối với người lao động nhận lương theo sản phẩm

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ được tính bằng cách nhân đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường với mức lương ít nhất là 150%, sau đó nhân với số sản phẩm làm thêm. Cách tính này được mô tả như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x mức ít nhất 150%/ 200%/ 300% x số sản phẩm làm thêm

Trong quy định này, mức lương ít nhất được xác định như sau:

 • Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng cho sản phẩm làm thêm vào ngày thường.
 • Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng cho sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.
 • Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng cho sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Trong trường hợp trả lương theo sản phẩm, người lao động sẽ nhận tiền lương dựa trên số sản phẩm mà họ sản xuất. Số sản phẩm làm ra càng nhiều, tiền lương làm thêm giờ càng cao.

Xem thêm: Lương tăng ca tính thuế TNCN như thế nào?

4. Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

cach tinh tien luong lam them gio vao ban dem
Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Căn cứ theo Khoản 3 điều 98 Bộ Luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm được nhận lương theo thời gian hoặc theo sản phẩm như sau:

4.1 Đối với người lao động nhận lương theo thời gian

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính bằng cách nhân tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường với mức ít nhất là 130% và số giờ làm việc vào ban đêm. Tiền lương giờ thực trả được tính bằng cách chia tiền lương thực trả của công việc đang làm trong tháng cho tổng số giờ thực tế làm việc trong tháng.

Tiền lương thực trả không bao gồm các khoản phụ cấp, hỗ trợ, thưởng và tiền lương làm thêm giờ, cũng như làm việc vào ban đêm và ngày nghỉ có hưởng lương.

tien luong lam them gio vao ban dem doi voi nguoi huong luong theo thoi gian
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với người hưởng lương theo thời gian

 

Dựa vào Điều 7 của Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH (Hướng dẫn Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP), người lao động được trả tiền lương làm thêm giờ theo cách sau:

Đối với người lao động hưởng lương làm thêm giờ theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương = [ X x Mức ít nhất 150%/ 200%/ 300% + Y x Mức ít nhất 30% +20% x Z ] x Số giờ làm thêm ban đêm

Trong đó:

 • X: Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.
 • Y: Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.
 • Z: Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Theo quy định này, tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường được xác định dựa trên điểm a, Khoản 1 Điều 6 của Thông tư. Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

 • Đối với người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm), tiền lương theo giờ vào ban ngày ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.
 • Đối với người lao động làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm), tiền lương theo giờ vào ban ngày ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường.
 • Nếu làm thêm giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, mức lương ít nhất là 200%.
 • Nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, hoặc ngày nghỉ có hưởng lương, mức lương ít nhất là 300%.

4.2 Đối với người lao động nhận lương theo sản phẩm

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính bằng cách nhân đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường với mức ít nhất là 130%, sau đó nhân với số sản phẩm làm vào ban đêm.

tien luong lam them gio vao ban dem doi voi nguoi huong luong theo san pham
Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm đối với người hưởng lương theo sản phẩm

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm như sau:

Tiền lương = [A x mức ít nhất 150%/ 200%/ 300% + B x mức ít nhất 30% + 20% x C] x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

 • A: Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.
 • B: Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban đêm.
 • C: Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ/tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Theo đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

 • Đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm), đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường được tính ít nhất là 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.
 • Đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm), đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường được tính ít nhất là 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.
 • Đối với trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hàng tuần, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày được tính ít nhất là 200% so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.
  Đối với trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày được tính ít nhất là 300% so với đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

AZTAX đã cung cấp các thông tin cần thiết về cách tính tiền lương làm thêm giờ đối với người lao động. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính toán tiền lương khi làm thêm giờ. Hãy theo dõi AZTAX để cập nhật những thông tin mới nhất nhé!

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon