Điều kiện & Thủ tục thành lập chi nhánh công ty kiểm toán

Điều kiện & Thủ tục thành lập chi nhánh công ty kiểm toán

Công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán khi có kế hoạch mở rộng cần tuân theo quy trình và thủ tục pháp luật để lập chi nhánh. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty kiểm toán được quy định như thế nào? Mời các quý doanh nghiệp theo dõi bài viết này để tìm ra cho mình câu trả lời.

1. Thế nào là kinh doanh dịch vụ kiểm toán?

Thế nào là kinh doanh dịch vụ kiểm toán?
Thế nào là kinh doanh dịch vụ kiểm toán?

Dịch vụ kiểm toán đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và trung thực của số liệu, tài liệu kế toán, và báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Qua quá trình kiểm toán, thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp được kiểm tra, xác minh, và đánh giá để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật.

Có ba loại kiểm toán chính: kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, và kiểm toán nội bộ. Kiểm toán nhà nước do cơ quan kiểm toán nhà nước tiến hành, không thu phí, và thường áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước. Kiểm toán độc lập thực hiện bởi kiểm toán viên chuyên nghiệp tại các công ty kiểm toán độc lập. Kiểm toán nội bộ do kiểm toán viên nội bộ trong doanh nghiệp thực hiện, phục vụ theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Quy định của pháp luật yêu cầu kiểm toán đối với nhiều đối tượng, bao gồm các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, công ty tín dụng, công ty tài chính, bảo hiểm, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh và phát hành chứng khoán. Đối tượng nằm trong diện bắt buộc phải kiểm toán bao gồm cả doanh nghiệp và tổ chức được quy định bởi Chính phủ.

Thông tin kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong quản lý doanh nghiệp, đảm bảo tính minh bạch và tin cậy đối với cả doanh nghiệp và các bên liên quan như nhà đầu tư và đối tác kinh doanh.

2. Quy trình thủ tục thành lập chi nhánh công ty kiểm toán

Trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh công ty kiểm toán
Trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh công ty kiểm toán

2.1 Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty kiểm toán bao gồm các giấy tờ sau

 • Thông báo thành lập chi nhánh công ty kiểm toán được ký bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, công ty hợp danh) hoặc của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần). Bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty cũng cần được nêu rõ về việc thành lập chi nhánh.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện.

2.2 Thủ tục thành lập chi nhánh công ty kiểm toán

Thủ tục Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

 • Công ty có thể thiết lập địa điểm kinh doanh tại một địa chỉ khác so với trụ sở chính hoặc chi nhánh.
 • Trong thời hạn 10 ngày từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.
 • Thông báo lập địa điểm kinh doanh được người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu chi nhánh ký.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty kiểm toán:

 • Chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ nêu trên.
 • Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa chỉ đặt chi nhánh.
 • Trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp cần, Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản về nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty tài chính

3. Điều kiện thành lập chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Điều kiện thành lập chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán
Điều kiện thành lập chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Để thành lập chi nhánh công ty kiểm toán, công ty cần tuân thủ các quy định của pháp luật, như được mô tả chi tiết trong Điều 31 của Luật kiểm toán độc lập năm 2011. Các điều kiện cụ thể bao gồm:

 • Đáp ứng đủ điều kiện pháp luật để hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán dịch vụ.
 • Sở hữu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Phải có ít nhất 05 kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu hai thành viên đóng góp vốn.
 • Theo quy định của pháp luật, người đại diện pháp lý, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cần phải có chứng chỉ hành nghề kiểm toán.
 • Đảm bảo vốn theo quy định của pháp luật do Chính phủ quy định.
 • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không vượt quá mức do quy định của chính phủ; người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên hành nghề.
 • Chi nhánh cần phải có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó phải có giám đốc chi nhánh. Hai kiểm toán viên hành nghề không đồng thời là kiểm toán viên đăng ký tại trụ sở chính hoặc chi nhánh khác của doanh nghiệp kiểm toán.
 • Cần sự chấp thuận bằng văn bản từ Bộ Tài chính.

Nếu các điều kiện trên không được đảm bảo, chi nhánh có thể bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán sau 3 tháng liên tục. Điều này cũng áp dụng khi doanh nghiệp kiểm toán chính bị đình chỉ, tất cả chi nhánh của nó cũng sẽ phải ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Để thành lập chi nhánh tại Hà Nội và kinh doanh dịch vụ kiểm toán, công ty cần đảm bảo rằng chi nhánh đã có giấy phép hoạt động dịch vụ kiểm toán, giám đốc hoặc người đứng đầu chi nhánh có chứng chỉ hành nghề kiểm toán và ít nhất một kiểm toán viên cũng phải có chứng chỉ hành nghề kiểm toán. Cả hai không được hành nghề kiểm toán tại nơi khác cũng như không được hành nghề kiểm toán tại trụ sở chính. Do đó, để thành công trong quá trình này, công ty cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tuân thủ quy định về thủ tục thành lập công ty theo pháp luật.

4. Quy định của pháp luật về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Quy định của pháp luật về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán
Quy định của pháp luật về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Theo quy định của Điều 21 trong Luật kiểm toán độc lập, để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, các doanh nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu và điều kiện theo đúng quy định. Cụ thể:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Phải có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu 2 người là thành viên góp vốn.
 • Theo quy định của pháp luật, người đại diện pháp lý, Giám Đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cần phải là người đã có chứng chỉ hành nghề kiểm toán.
 • Bảo đảm vốn pháp định và phần vốn góp của thành viên tổ chức không vượt quá quy định của chính phủ.

Đối với công ty hợp doanh:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu 2 thành viên hợp doanh.
 • Theo quy định của pháp luật, người đại diện pháp lý, Giám Đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh cũng cần phải là kiểm toán viên hành nghề.

Đối với doanh nghiệp tư nhân:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề, trong đó chủ doanh nghiệp tư nhân là một trong số đó và đồng thời là giám đốc.

Đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam:

 • Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật nước nơi đặt trụ sở chính.
 • Có ít nhất hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh.
 • Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh không được giữ chức vụ quản lý và điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ của chi nhánh tại Việt Nam.
 • Duy trì vốn không thấp hơn ngưỡng quy định pháp định theo quy định của Chính phủ.

Trong trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện, chi nhánh sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán sau 3 tháng liên tục.

5. Dịch vụ thành lập công ty AZTAX

Chào mừng quý khách đến với AZTAX – nơi chúng tôi chia sẻ đam mê với sự phát triển doanh nghiệp và là đối tác tin cậy trong việc thành lập công ty. AZTAX không chỉ là một dịch vụ pháp lý, mà là một người bạn đồng hành đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp của bạn từ khởi đầu.

Tại AZTAX, chúng tôi hiểu rõ rằng việc thành lập một công ty là một bước quan trọng, và chúng tôi muốn làm cho hành trình này trở nên dễ dàng và thành công nhất cho bạn. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi không chỉ là những chuyên gia về pháp lý và tài chính, mà còn là những người đồng đội đam mê, sẵn lòng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển bền vững.

Dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi không chỉ giúp bạn vượt qua những thủ tục pháp lý một cách suôn sẻ mà còn tập trung vào việc hiểu rõ về mục tiêu và chiến lược kinh doanh của bạn. Chúng tôi cam kết tư vấn chiến lược, giúp bạn lựa chọn hình thức doanh nghiệp phù hợp và xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thành công.

Hãy để AZTAX là đối tác của bạn trên con đường kinh doanh, nơi mà sự chuyên nghiệp, tận tâm và sự chia sẻ luôn là chìa khóa cho mọi thành công. Cùng AZTAX, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng những kỷ niệm và thành tựu đáng nhớ cho doanh nghiệp của bạn!

Kiểm toán là quá trình kiểm tra và xác nhận tính đầy đủ, trung thực và hợp lý của thông tin tài chính, số liệu kế toán, và báo cáo theo các chuẩn mực được đặt ra. Để được thành lập chi nhánh thì thủ tục thành lập chi nhánh công ty kiểm toán là quá trình quan trọng cần quan tâm đối với các doanh nghiệp. Bài viết hy vọng cung cấp các thông tin hữu ích cho quý doanh nghiệp đang quan tâm về vấn đề này. AZTAX là đối tác chuyên nghiệp tự tin, tập trung vào việc hỗ trợ quá trình thành lập công ty. Chúng tôi cam kết đảm bảo giá cả hợp lý và xử lý mọi thủ tục một cách nhanh chóng, mang lại sự thuận lợi cho khách hàng.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ

Đánh giá post
Đánh giá post