}

Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên mới nhất 2024

Mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viên chi tiết và mới nhất

Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên mới nhấtđược thể hiện như thế nào? Cách soạn thảo điều lệ ra sao? Nhiều chủ công ty TNHH 01 thành viên mới thành lập cũng như những người đang có ý định thành lập công ty thường gặp phải câu hỏi này. Hãy cùng AZTAX giải đáp các thắc mắc này trong bài viết dưới đây nhé!

1. Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên mới nhất

Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên là văn bản quy định cách tổ chức và thực hiện hoạt động trong công ty. Được ký ban hành và đăng ký lần đầu với cơ quan đăng ký kinh doanh bởi chủ sở hữu của công ty, điều lệ này được lập từ thời điểm công ty mới thành lập. Trong quá trình hoạt động, nó có thể điều chỉnh để phản ánh tình hình kinh doanh cụ thể ở từng giai đoạn. Điều lệ công ty tnhh 1 thành viên theo luật doanh nghiệp 2020 thường được coi là tài liệu hướng dẫn cách thức hoạt động và quản lý của doanh nghiệp. Các bạn có thể download mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viên dưới đây để sử dụng

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp tận dụng việc chế tạo những mẫu điều lệ công ty giả mạo và phổ biến chúng đến cộng đồng rộng lớn để trục lợi. Trong các mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viên theo luật doanh nghiệp 2020 này sẽ chứa những nội dung không đúng hoặc có nhiều sai sót đối với quy định của pháp luật Việt Nam ban hành.

Do đó, trước khi quyết định lựa chọn mẫu điều lệ cho doanh nghiệp của mình các chủ sở hữu công ty nên tiến hành nghiên cứu, xem xét và cân nhắc một cách cẩn thận. Vì điều lệ một khi đã ban hành ra sẽ có hiệu lực hoàn toàn với các thành viên công ty. Dưới đây là mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên mới nhất đúng theo quy định mà AZTAX muốn chia sẻ với các bạn.

1.1 Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu là văn bản quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty, bao gồm các nội dung cơ bản như tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cơ cấu tổ chức, quản lý, và các vấn đề pháp lý khác. Dưới đây là một mẫu điều lệ cụ thể:

Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên
Download mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

1.2 Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu là văn bản quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty, bao gồm các thông tin cơ bản về tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu là cá nhân. Dưới đây là mẫu điều lệ cụ thể:

Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu
Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

2. Quy định về điều lệ công ty TNHH 1 thành viên theo Luật Doanh nghiệp

Quy định về điều lệ mẫu công ty tnhh một thành viên dựa trên Luật Doanh nghiệp là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật doanh nghiệp. Đây là tài liệu quy định các quyền và nghĩa vụ của thành viên, cơ cấu tổ chức và quản lý công ty cũng như các quy định về hoạt động kinh doanh và các quy tắc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Quy định về điều lệ công ty TNHH 1 thành viên mới nhất
Quy định về điều lệ công ty TNHH 1 thành viên mới nhất

Theo quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, điều lệ của Công ty TNHH một thành viên được xác định như sau:

Điều lệ công ty gồm hai phần: Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

2.1 Nội dung phải có trong điều lệ công ty TNHH một thành viên:

Điều lệ công ty phải bao gồm các nội dung chính sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của chủ sở hữu công ty; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của thành viên;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

2.2 Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp:

Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH một thành viên phải bao gồm họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty (nếu là cá nhân) hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty (nếu là tổ chức).

2.3 Mẫu điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty TNHH

Mẫu điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty TNHH MTV phải bao gồm họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có những quyền gì?

Chủ sở hữu của một công ty TNHH 1 thành viên đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Họ có quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động của công ty và đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến chiến lược kinh doanh, tài chính và nhân sự. Chủ sở hữu cũng có quyền nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty và quyết định về việc sử dụng và phân phối lợi nhuận này.

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có những quyền gì?
Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có những quyền gì?
Theo Điều 76 của Luật Doanh nghiệp 2020, chủ sở hữu công ty có các quyền sau đây:
 • Quyền quyết định về điều lệ công ty, bao gồm sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 • Quyền thiết lập chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm.
 • Quyền quyết định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty bao gồm bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm người quản lý, kiểm soát viên của công ty.
 • Quyền quyết định về dự án đầu tư phát triển.
 • Quyền quyết định về một số giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.
 • Quyền thông qua các giao dịch tài chính quan trọng như hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và các hợp đồng khác có giá trị đáng kể.
 • Quyền thông qua báo cáo tài chính của công ty.
 • Quyền quyết định về việc tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng vốn và phát hành trái phiếu.
 • Quyền quyết định về việc thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác.
 • Quyền tổ chức giám sát và đánh giá các hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Quyền quyết định về việc sử dụng lợi nhuận sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Như vậy, chủ sở hữu của một công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân/tổ chức có các quyền đã nêu trên.

4. Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân không?

Công ty TNHH một thành viên được công nhận là một pháp nhân khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, theo quy định tại Khoản 2 của Điều 74 của Luật Doanh Nghiệp 2020 (số 59/2020/QH14). Do đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được xem là một tổ chức có tư cách pháp nhân.

Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân không?
Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân không?

5. Tại sao cần mẫu điều lệ trong công ty TNHH 1 thành viên?

Mẫu điều lệ trong công ty TNHH 1 thành viên là một tài liệu quan trọng và cần thiết trong quá trình thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Mẫu này không chỉ là cơ sở pháp lý cho hoạt động của công ty mà còn là một khung pháp lý quy định các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và các bên liên quan khác.

tai sao can dieu le cong ty tnhh 1 thanh vien
Tại sao cần mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên?

Điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty. Nội dung của điều lệ này quy định các quy tắc và quy định quan trọng trong công ty bao gồm quản lý nội bộ, tài chính – kế toán, các hoạt động kinh doanh cũng như biện pháp xử lý khi có vi phạm trong công ty.

Điều lệ công ty là những quy định chuẩn mực về những việc được làm, những việc không được làm và những việc phải làm nhằm đảm bảo an ninh, hoạt động kinh doanh ổn định, phát triển và đảm bảo được lợi ích của các thành viên trong công ty.

Chính vì vậy, mỗi công ty sẽ thiết lập các điều lệ riêng để định rõ cách thức hoạt động và phát triển trong cả nội bộ công ty và trên thị trường kinh tế. Tuy nhiên, các điều lệ này phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật đã được ban hành trước đó.

Lưu ý: Nếu thành viên nào vi phạm điều lệ đã được đặt ra thì sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với các hành vi của mình.

Thường, hình phạt sẽ phụ thuộc vào mức độ vi phạm của các thành viên có thể bao gồm bị phạt hành chính hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem thêm : Vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Xem thêm: Hợp đồng chuyển nhượng công ty TNHH một thành viên

6. Lưu ý khi soạn thảo mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Khi soạn thảo mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên, cần lưu ý một số điểm quan trọng để đảm bảo tính chính xác và pháp lý của tài liệu.

Lưu ý khi soạn thảo điều lệ công ty TNHH 1 thành viên?
Lưu ý khi soạn thảo mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên?

Một là, mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên cần đảm bảo có đầy đủ nội dung chính theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 và không vi phạm các quy định khác liên quan như Pháp luật về thuế và kế toán, Luật Thương mại 2005 số 36/2005/QH11, Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13.

Hai là, trong quá trình soạn thảo điều lệ cần tuân thủ nguyên tắc thỏa thuận và tự nguyện. Thông thường, điều lệ là một hợp đồng nhiều bên quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tổ chức, chủ sở hữu, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.

Ba là, điều lệ công ty là văn bản quan trọng liên tục được sử dụng trong quá trình kinh doanh của công ty. Khi có bất kỳ thay đổi nào trong công ty, điều lệ cũng phải được cập nhật tương ứng. Do đó, doanh nghiệp cần tổ chức họp và điều chỉnh nội dung của điều lệ để phản ánh đúng tình hình mới.

Bốn là, khi đăng ký điều lệ công ty cần phải bao gồm đầy đủ tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty có thể là cá nhân hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật. Đối với công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu cũng có thể là một tổ chức.

Xem thêm: Thành lập công ty trọn gói

7. Thể thức thông qua quyết định của công ty tnhh 1 thành viên

Thể thức thông qua quyết định của Công ty TNHH một thành viên có thể được thực hiện theo các bước sau:

 • Chuẩn bị Dự thảo Quyết định:
  • Bộ phận liên quan hoặc người có trách nhiệm soạn thảo quyết định chuẩn bị nội dung dự thảo.
  • Nội dung dự thảo quyết định phải đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm: căn cứ pháp lý, nội dung cụ thể, và các điều khoản thi hành.
 • Xem xét và Góp ý:
  • Dự thảo quyết định được gửi đến các phòng ban, bộ phận liên quan để lấy ý kiến góp ý.
  • Các phòng ban, bộ phận có trách nhiệm xem xét, phản hồi và đề xuất chỉnh sửa nếu cần.
 • Chỉnh sửa và Hoàn thiện:
  • Dựa trên ý kiến góp ý, dự thảo quyết định được chỉnh sửa và hoàn thiện.
  • Đảm bảo rằng dự thảo quyết định đã bao quát tất cả các khía cạnh cần thiết và không có sai sót.
 • Trình Lên Người Đại Diện Theo Pháp Luật:
  • Dự thảo quyết định hoàn thiện được trình lên người đại diện theo pháp luật của công ty để xem xét và phê duyệt.
  • Người đại diện theo pháp luật của công ty có quyền xem xét, phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa thêm nếu cần.
 • Ký và Đóng Dấu:
  • Sau khi được phê duyệt, người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu công ty vào quyết định.
  • Quyết định chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm được ký và đóng dấu.
 • Thông Báo và Triển Khai:
  • Quyết định đã ký và đóng dấu được thông báo đến các phòng ban, bộ phận liên quan để triển khai thực hiện.
  • Bảo đảm việc thông báo được thực hiện đầy đủ và đến đúng các đối tượng liên quan.
 • Lưu Trữ và Theo Dõi:
  • Quyết định được lưu trữ theo quy định của công ty để dễ dàng tra cứu và quản lý.
  • Theo dõi việc triển khai thực hiện quyết định và điều chỉnh nếu có phát sinh vấn đề.

Quá trình thông qua quyết định của Công ty TNHH một thành viên phải tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của công ty để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả trong quản lý và điều hành.

8. Một số câu hỏi xoay quanh điều lệ

Điều lệ công ty TNHH MTV mới nhất có bắt buộc không?

Căn cứ vào Điều 21 Khoản 1, 2, 3 Nghị định 43/2010/NĐ-CP đã nêu rõ nội dung như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty hoặc người đại diện theo pháp luật, đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức. Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của điều lệ công ty.

Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân được quy định tại Điều 24 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước). Điều này đảm bảo tính pháp lý của điều lệ công ty.

Như vậy, để có một dự thảo điều lệ công ty hoàn chỉnh cần phải đảm bảo đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty. Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật cho chủ sở hữu tùy vào trường hợp, có thể là cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền. Chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của điều lệ công ty.

Từ những quy định trên, có thể thấy rằng điều lệ công ty TNHH MTV mới nhất là một yếu tố bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có điều lệ riêng, tuy nhiên điều này phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Ai là người ký vào điều lệ công ty TNHH MTV?

Người ký vào điều lệ công ty TNHH MTV là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức. Ngoài ra, mẫu điều lệ được sửa đổi phải có đầy đủ các thông tin như họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty.

Dựa trên những nội dung bắt buộc mà điều lệ công ty sẽ quy định rõ ràng và cụ thể hơn. Đồng thời, bản điều lệ sẽ có thêm những điều khoản do từng doanh nghiệp đưa ra. Tuy nhiên, những điều khoản này không được trái với quy định của pháp luật.

Thông tin về mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên mà AZTAX muốn gửi đến bạn. Mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp đến chúng tôi hoặc theo dõi các bài viết khác của AZTAX để được giải đáp nhanh chóng nhất nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Công ty tnhh mtv có điều lệ không?

Công ty TNHH một thành viên (MTV) bắt buộc phải có điều lệ. Điều lệ là văn bản quan trọng quy định các vấn đề cơ bản về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty

Xem thêm: Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Xem thêm: Quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon