Đăng ký Chi Nhánh , VPĐD, ĐĐKD

Đăng Ký Chi Nhánh - AZTAX
[:vi]

Đăng ký chi nhánh

Nội Dung Bài Viết

1. Hồ sơ đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Thông báo đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm những nội dung sau:

 • Mã số doanh nghiệp.
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập.
 • Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo:

 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đối với đăng ký chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Phụ lục II-8, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.

4. Lệ phí: 100.000 đồng/lần 

5. Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp..

6. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0932.383.089 – Email : cs@aztax.com.vn – https://aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.[:en]

Đăng ký chi nhánh

1. Hồ sơ đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Thông báo đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm những nội dung sau:

 • Mã số doanh nghiệp.
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập.
 • Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo:

 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Phụ lục II-8, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.

4. Lệ phí: 100.000 đồng/lần 

5. Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp..

6. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0903858865 – Email : contact@aztax.com.vn – www.aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP. #HOTLINE : 19006946[:ja]

Đăng ký chi nhánh

1. Hồ sơ đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Thông báo đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm những nội dung sau:

 • Mã số doanh nghiệp.
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập.
 • Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo:

 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Phụ lục II-8, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.

4. Lệ phí: 100.000 đồng/lần 

5. Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp..

6. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0903858865 – Email : contact@aztax.com.vn – www.aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP. #HOTLINE : 19006946[:]

Đánh giá post
Đánh giá post