Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT – Cách điền

Mẫu TK1-TS năm 2022 chi tiết và cách điền

Mẫu TK1-TS là tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều phiên bản của mẫu tờ khai bảo hiểm xã hội mới nhất này như: mẫu tờ khai tk1-ts mới nhất 2024 theo quyết định 888, mẫu TK1-TS theo quyết định 505, mẫu TK1-TS theo quyết định 22, 595,… Trong bài viết này AZTAX sẽ gửi đến bạn đọc thông tin và cách điền chính xác mẫu TK01-TS mới nhất năm 2024.

Mẫu TK1-TS theo quyết định 505
Mẫu TK1-TS theo quyết định 505

1. Mẫu TK1-TS là gì?

Mẫu TK1-TS, ra đời với mục đích tổng hợp thông tin cá nhân, đăng ký khám chữa bệnh, đóng phí và thành viên hộ gia đình của người tham gia BHXH, BHYT. Xuất hiện mới nhất theo Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023, mẫu này chính thức có hiệu lực từ 01/4/2023.

Mẫu TK1-TS bảo hiểm xã hội là một mẫu tờ khai phổ biến được sử dụng để khái báo thông tin người tham gia BHXH và BHYT. Thông tin này dựa trên Quyết định số 505/QĐ-BHXH và luôn được cập nhật mới nhất trên hệ thống Bảo hiểm xã hội điện tử EBH.

Vào năm 2020 Cơ quan BHXH đã bổ sung và thay đổi mẫu TK1-TS BHXH theo quyết định gần đây nhất là Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quyết định 505 qđ-bhxh. Chức năng của mẫu này cũng giống như mẫu tờ khai TK01-TS theo quyết định 888 đã nêu trên. Tuy nhiên, về phần bố cục và nội dung có 1 vài thay đổi như sau:

 • Phần (I) áp dụng cho đối tượng tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH
 • Tại phần (I) đã lược bỏ mục “mức tiền đóng” và “phương thức đóng”
 • Phần (II) áp dụng cho đối tượng đã có mã số BHXH muốn đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH hoặc thẻ BHYT.
 • Tại phần (II) có thêm các mục: Mã số BHXH, mức tiền đóng, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu,…

Xem thêm: Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội

2. Nội dung mẫu TK1-TS (Tải mẫu TK1-TS mới nhất 2024)

Khi bạn cần kê khai thông tin về BHXH và BHYT, người tham gia sẽ sử dụng mẫu tk1-ts quyết định 505. Mẫu này được ban hành theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020. Dưới đây là nội dung và cách ghi mẫu tk1-ts theo quyết định 505.

Mẫu tk1-ts quyết định 505 bao gồm hai phần:

 • Phần I: Dành cho những người tham gia BHXH, BHYT không tìm thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp.
 • Phần II: Áp dụng cho người tham gia đã có mã số BHXH và muốn đăng ký, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH hoặc thẻ BHYT.

Mẫu TK1-TS mới nhất được ban hành theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Mẫu TK1-TS cụ thể như sau:

Mẫu Tờ Khai TK1-TS

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH

 ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):…………………..[02]. Giới tính:……………

[03]. Ngày, tháng, năm sinh:……… /………….. /…………… [04]. Quốc tịch:……………

[05]. Dân tộc:……………………. [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………………………

[07]. Điện thoại:…………………… [08]. Email (nếu có):………………………………

[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã:…… [09.2]. Huyện:……….. [09.3]. Tỉnh:…………….

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ……………………………………………..

[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:……………………………

[11.2]. Xã:…………………… [11.3]. Huyện:…………………….. [11.4]. Tỉnh:……………..

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:………………………………….. [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):…………………………… [14.2]. Giới tính:…………

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. /………….. /……. [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã………………….. Huyện:……………………………… Tỉnh:…………………………….

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………

[15]. Mức tiền đóng: ………………….  [16]. Phương thức đóng:………………………..

[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: …………………………………………………

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: ……………………………………………….

[19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ………………………………………………………………..

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

………, ngày …… tháng …… năm ………

Người kê khai

……………………

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

(Áp dụng đối với: Người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH; Người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng;

Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp)

Họ và tên chủ hộ:…………………………… Số sổ hộ khẩu (Số sổ tạm trú):…………….. …………………

Mã số hộ gia đình:…………………………. Điện thoại liên hệ:…………………….. ………………

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu (sổ tạm trú): Số nhà, đường phố, tập thể:…………………….. …………….

Thôn (bản, tổ dân phố):………………………….. Xã (phường, thị trấn):…………… ……………………

Huyện (quận, Tx, Tp thuộc tỉnh):…………. Tỉnh (Tp thuộc Trung ương):…………………….. ..

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình:

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Nơi đăng ký khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

….…., ngày…. tháng …….. năm 20….

Người kê khai

……………………………

3. Cách điền mẫu TK1-TS mới nhất năm 2022

Mẫu TK1-TS theo quyết định 505 là mẫu mới nhất
Mẫu TK1-TS theo quyết định 505 là mẫu mới nhất

Đến thời điểm hiện tại thì mẫu tờ khai TK1-TS theo quyết định 505/QĐ-BHXH là mẫu mới nhất và đang được thông hành hợp lệ. Các bạn có thể điều thông tin và Mẫu TK1-TS theo cách sau:

Phần thông tin chung:

 • Ghi đầy đủ thông tin của chủ hộ:
  • Họ và tên
  • Số sổ hộ khẩu/sổ tạm trú
  • Mã số hộ gia đình (nếu có, và đảm bảo đúng thông tin về chủ hộ và thành viên)
  • Điện thoại liên hệ
  • Địa chỉ hộ gia đình, như ghi trên sổ hộ khẩu/sổ tạm trú.

Bảng thông tin thành viên hộ gia đình (nếu có mã số hộ gia đình, không cần kê khai bảng này):

 • Cột A: Ghi số thứ tự của từng thành viên trong hộ gia đình, bắt đầu từ 1.
 • Cột B: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên của mỗi thành viên hộ gia đình, bao gồm cả chủ hộ gia đình.
 • Cột 1: Ghi mã số BHXH của mỗi thành viên hộ gia đình, cấp bởi cơ quan BHXH.
 • Cột 2: Ghi ngày, tháng, năm sinh theo giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của mỗi thành viên hộ gia đình.
 • Cột 3: Ghi giới tính của từng thành viên hộ gia đình (nam hoặc nữ).
 • Cột 4: Ghi quốc tịch của từng thành viên hộ gia đình, như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
 • Cột 5: Ghi dân tộc của từng thành viên hộ gia đình, như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
 • Cột 6: Ghi chi tiết về địa chỉ đăng ký khai sinh của từng thành viên hộ gia đình: xã (phường/thị trấn), huyện (quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh), và tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương). Nếu không rõ nơi đăng ký khai sinh, ghi nguyên quán hoặc địa chỉ hộ khẩu thường trú/tạm trú.
 • Cột 7: Ghi mối quan hệ của từng thành viên với chủ hộ gia đình.
 • Cột 8: Ghi số CMND/CCCD/Hộ chiếu của từng thành viên hộ gia đình, cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.
 • Cột 9: Ghi số điện thoại của từng thành viên hộ gia đình và thông tin cần chú ý.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, người tham gia cần tự nguyện kê khai và cung cấp giấy tờ liên quan để đảm bảo tính chính xác của thông tin. Họ chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai.

Lưu ý: Trong trường hợp sáp nhập hoặc chia tách địa giới hành chính, ghi thông tin theo tên địa danh tại thời điểm kê khai.

Khi tiến hành điền vào tờ khai, người tham gia cần phải lưu ý các vấn đề sau đây:

 • Trách nhiệm lập: người tham gia BHYT, BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN hoặc Người giám hộ/cha/mẹ đối với trẻ em dưới 6 tuổi.
 • Quốc tịch và dân tộc: ghi như trong giấy khai sinh hoặc CMND/CCCD
 • Nơi đăng ký giấy khai sinh ghi đúng và đầy đủ các thông tin nơi đăng ký: xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, tỉnh), thành phố.
 • Mã số BHXH: điền mã số BHXH đã được cấp (trường hợp không nhớ mã số BHXH có thể tra cứu tại Bưu điện văn hóa xã hoặc truy cập địa chỉ baohiemxahoi.gov.vn,…)
 • Mức tiền đóng: điền mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn
 • Nội dung thay đổi ghi nội những nội dung cần chỉnh sửa hoặc thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc các thông tin khác liên quan đến nghề nghiệp, công việc, chức danh, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu,…

Xem thêm: Dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội

4. Mẫu TK1-TS để làm gì?

Mẫu TK01 tk01 mới nhất 2024 BHXH hiện nay có hai mục đích chính:

 • Sử dụng để kê khai thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các thành viên trong hộ gia đình khi họ chưa có mã số BHXH.
 • Dùng để báo cáo các điều chỉnh liên quan đến thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, chẳng hạn như thay đổi thông tin cá nhân, nghề nghiệp, cách thức đóng phí, hoặc nơi đăng ký KCB ban đầu.

5. Trách nhiệm việc lập Mẫu TK1-TS

Các đối tượng sau phải có trách nhiệm việc lập Mẫu TK1-TS:

 • Người tham gia BHXH, BHYT.
 • Cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người mất khả năng hành vi) của người tham gia muốn đăng ký hoặc điều chỉnh thông tin liên quan đến BHXH, BHYT.

Khi điền thông tin vào Mẫu TK1-TS, người lập cần tuân theo mục đích cụ thể của mình và điền các thông tin theo mẫu như sau:

Mục I: Dành cho người tham gia muốn tra cứu mã số BHXH và không tìm thấy nó. Bạn cần điền các chỉ tiêu từ [1] đến [11] (trừ chỉ tiêu [8]) để đăng ký tham gia BHXH và BHYT.

Mục II: Dành cho người tham gia đã có mã số BHXH và muốn đăng ký hoặc điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH hoặc thẻ BHYT.

Hiện tại, hệ thống BHXH Việt Nam có khoảng 25 mẫu tờ khai khác nhau liên quan đến BHXH, BHYT và BHTN, bao gồm các mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin, kê khai dữ liệu, đề nghị giải quyết chế độ, báo cáo và thống kê. Mẫu TK1-TS là một trong những mẫu tờ khai phổ biến sử dụng để kê khai thông tin của người tham gia BHXH và BHYT. Ngoài ra, dưới đây là một số ví dụ về các mẫu tờ khai TK1-TS khác:

 • Mẫu TK1-TS ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH.
 • Mẫu TK1-TS theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH.

6. Dịch vụ đăng ký, điều chỉnh thay đổi thông tin bảo hiểm xã hội AZTAX

Trong quá trình tham gia BHXH, doanh nghiệp lẫn người lao động đều không ít lần gặp vướng mắc hoặc khó khăn liên quan đến các thủ tục, pháp lý. Đối với người lao động có thể sẽ gặp các vấn đề khi chốt sổ, gộp sổ, trùng sổ – còn với doanh nghiệp thường sẽ gặp khăn khi đăng ký tham gia BHXH cho người lao động,…

Khi gặp các khó khăn liên quan đến BHXH, hãy liên hệ ngay với AZTAX. Chúng tôi với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao trong lĩnh vực sẽ tư vấn và hỗ trợ mọi vấn đề của bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Với phương châm “không chỉ là dịch vụ mà còn là giải pháp”, AZTAX nhắm đến những lợi ích khi hợp tác lâu dài – đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

AZTAX cung cấp dịch vụ BHXH toàn quốc
AZTAX cung cấp dịch vụ BHXH toàn quốc

Xem thêm các dịch vụ khác của AZTAX: Dịch vụ làm thủ tục bảo hiểm xã hội

Thông tin và cách điền mẫu TK1-TS đã được AZTAX đề cập và hướng dẫn chi tiết. Người làm đơn cần phải lưu ý điền chính xác các thông tin trong tờ khai, đặc biệt là các thông tin về địa điểm, họ tên không được sai chính tả. Nếu có sai sót trong quá trình thực hiện, người tham gia sẽ mất thời gian chỉnh sửa và đi lại.

Xem lại: Mẫu TK1-TS năm 2024 chi tiết và cách điền

4.9/5 - (15 bình chọn)
4.9/5 - (15 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon