Đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh có được hưởng chế độ?

đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh

Có phải mọi trường hợp đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh đều được hưởng thai sản không?. Công ty AZTAX sẽ tư vấn và giải đáp một số thắc mắc thường gặp của lao động nữ đối chế độ thai sản:

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định trong luật bảo hiểm xã hội

đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh
Điều kiện được hưởng chế độ thai sản

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Bộ luật bảo hiểm xã hội thì điều kiên để được hưởng chế độ thai sản được xác định như sau:

Đối tượng lao động được nhận chế độ thai sản

a. Lao động nữ đang mang thai.

b. Lao động nữ sinh con.

c. Lao động mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.

d. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi.

e. Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

f. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Người lao động quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 mà đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 điều 39 của luật bảo hiểm xã hội.

Điều kiện được hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 của Luật bào hiểm xã hội, khoản 3 điều 3 và khoản 1 điều 4 của nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định như sau:

 • Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng thì tháng sinh không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
 • Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp tháng đo không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a.

Ví dụ 1: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Ví dụ 2: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trờ lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hưởng dẫn cụ thể như sau:

 • Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
 • Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

Trong thời gian đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà lao động nữ phải nghỉ việc để khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33 và 37 của luật bảo hiểm xã hội.

2. Mức hưởng chế độ thai sản và mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con

đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh
Mức hưởng chế độ thai sản và mức trợ cấp một lần khi sinh con

Mức hưởng chế độ thai sản được quy định như sau

Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của luật bảo hiểm xã hội thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

 • Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
 • Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại điều 32 và khoản 2 điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày.
 • Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại điều 33 và điều 37 của luật bảo hiểm xã hội thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng báo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại điều 24 và khoản 1 điều 31 của luật bảo hiểm xã hội.

Mức trợ cấp một lần khi sinh con được quy định như sau

 • Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.
 • Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

3. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh
Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi đứa con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

 • 05 ngày làm việc
 • 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẩu thuật, sinh con dưới 32 tuần.
 • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.
 • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Trường hợp sau khi sinh con:

 • Nếu con dưới 2 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 4 tháng tính từ ngày sinh con.
 • Nếu con từ 02 tháng tuổi trở bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định, thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.

Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định .

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khoẻ để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Thời gian hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, khi đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh, bạn hoàn toàn có thể được nhận trợ cấp thai sản theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành với điều kiện bạn đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu trong quy định về bảo hiểm thai sản mà pháp luật đã đề ra.

Trên đây là những thông tin về đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi sinh mà Công ty AZTAX đã cung cấp. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết hay chưa rõ, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua HOTLINE : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn

>> Nếu bạn chưa biết mã số bảo hiểm xã hội của mình thì có thể đọc hướng dẫn cách tra cứu mã số bảo hiểm xã hội này để biết nhằm được hưởng chế độ trước khi sinh.

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)