}

Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá tại Việt Nam

Chi tiết về điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá là gì? Đây là câu hỏi mà nhiều người quan tâm khi muốn kinh doanh trong lĩnh vực này. Thẩm định giá là hoạt động đánh giá giá trị của tài sản, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất theo các phương pháp khoa học được quy định bởi pháp luật. Để thành lập công ty thẩm định giá, bạn cần phải đáp ứng các điều kiện về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, vốn điều lệ và các yêu cầu khác theo quy định của Bộ Tài chính. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về các điều kiện thành lập công ty thẩm định giá và các bước cần làm để hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh.

1. Công ty thẩm định giá là gì?

Công ty thẩm định giá là gì?
Công ty thẩm định giá là gì?

Dịch vụ thẩm định giá tài sản là hoạt động của một công ty thẩm định giá, đặc trách trong việc định đoạt giá trị của tài sản, bao gồm bất động sản, động sản, doanh nghiệp, tài sản sở hữu trí tuệ để phục vụ các mục đích cụ thể cho cá nhân hoặc tổ chức.

Sau khi hoàn thành quá trình thẩm định giá, công ty thẩm định giá sẽ cung cấp chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá tài sản. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng cho chủ sở hữu tài sản (cá nhân hoặc tổ chức) để thực hiện các giao dịch liên quan đến giá trị của tài sản đã được thẩm định.

Khi yêu cầu dịch vụ thẩm định giá tài sản, bên yêu cầu phải trả một khoản chi phí gọi là phí thẩm định giá. Phí thẩm định giá được xác định dựa trên hợp đồng dịch vụ và thỏa thuận giữa hai bên.

2. Tiêu chí xác định công ty thẩm định giá

Tiêu chí xác định công ty thẩm định giá
Tiêu chí xác định công ty thẩm định giá

Các doanh nghiệp thẩm định giá được hình thành theo các quy định của Luật Doanh nghiệp. Chỉ sau khi Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo các quy định của pháp luật, họ mới có thể hoạt động trong lĩnh vực này.

3. Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Đối với việc thành lập các doanh nghiệp thẩm định giá, có một số yêu cầu cụ thể như sau:

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Để hoạt động, công ty này cần được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.
 • Điều kiện bao gồm việc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Cần có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty, trong đó một phải là chủ sở hữu.
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cũng phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty.

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cũng được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Điều kiện cũng bao gồm việc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Cần có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn.
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên cũng phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty.
 • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được phép vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định, và người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty.

Thành lập công ty hợp danh:

 • Công ty hợp danh được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Điều kiện cũng bao gồm việc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Cần có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh.
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân:

 • Doanh nghiệp tư nhân cũng được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Điều kiện bao gồm việc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Cần có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó có ít nhất 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá và đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Thành lập công ty cổ phần:

 • Công ty cổ phần được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 • Điều kiện bao gồm việc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • Cần có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty, trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập.
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty cổ phần phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty.
 • Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được phép vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định, và người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại công ty.

Yêu cầu về người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá:

 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá phải là thẩm định viên về giá và đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.
 • Họ cần có ít nhất 03 năm (36 tháng) kinh nghiệm làm thẩm định viên về giá trước khi trở thành người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá.
 • Không được phép là người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá đã bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong vòng 01 năm (12 tháng) tính tới thời điểm nộp hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

4. Điều kiện về thẩm định viên về giá

Điều kiện về thẩm định viên về giá
Điều kiện về thẩm định viên về giá

Để đáp ứng các yêu cầu để trở thành một thẩm định viên về giá, cá nhân cần phải đáp ứng những tiêu chí sau đây:

 • Có khả năng thực hiện hành vi dân sự.
 • Sở hữu các phẩm chất như đạo đức, liêm khiết, trung thực, và khách quan.
 • Đã hoàn thành bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học trong các chuyên ngành liên quan đến vật giá, thẩm định giá và các ngành như kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, hoặc luật có liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá, từ các tổ chức đào tạo hợp pháp tại Việt Nam hoặc nước ngoài.
 • Có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm công tác thực tế trong lĩnh vực chuyên ngành đào tạo kể từ ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành được quy định.
 • Có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá, do cơ quan hoặc tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp theo quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, có một số trường hợp được miễn điều kiện này:
 1. Người đã sở hữu bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học trong nước hoặc nước ngoài về chuyên ngành vật giá, thẩm định giá.
 2. Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học trong các ngành kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, hoặc luật liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng trong chuyên ngành thẩm định giá.
 • Có Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp.

5. Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá

Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá
Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá

Dưới đây là quá trình tạo công ty thẩm định giá và các bước cụ thể để đảm bảo sự đăng ký và thực hiện các thủ tục liên quan:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty thẩm định giá

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty thẩm định giá cần bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách các thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có ít nhất hai thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần).
 • Chứng chỉ để hành nghề kinh doanh thẩm định giá.
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty, thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu của công ty, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của các thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, cùng với văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty thẩm định giá cần được nộp tới Phòng Đăng ký kinh doanh thông qua Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được kiểm tra nội dung.

Thủ tục nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp sẽ được tiến hành thực hiện đồng thời với thủ tục nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ đáp ứng về tính hợp lệ của hồ sơ, thông báo về bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung hồ sơ nếu cần.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Thực hiện các thủ tục sau khi thành lập công ty thẩm định giá

Sau khi công ty thẩm định giá đã được thành lập, các bước sau cần được thực hiện:

 • Khắc con dấu.
 • Treo biển tại trụ sở công ty.
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp sau đó thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đăng ký chữ ký số điện tử để nộp thuế điện tử.
 • Kê khai và nộp thuế môn bài.
 • In và đặt in hóa đơn.
 • Góp vốn đầy đủ đúng hạn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh.

6. Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Quá trình xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá có các bước sau đây:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ đề nghị

Đầu tiên, bạn cần soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Hồ sơ này gồm các tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị theo mẫu quy định bởi Bộ Tài chính.
 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.
 • Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, cùng với giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên (nếu có).
 • Bản sao hợp đồng lao động hoặc phụ lục hợp đồng lao động của các thẩm định viên về giá đang hành nghề tại doanh nghiệp.
 • Danh sách xác nhận của doanh nghiện về vốn góp của các thành viên (nếu không có thông tin về danh sách thành viên góp vốn, danh sách cổ đông tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).
 • Biên lai nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
 • Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm chức vụ đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được nộp tại Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính. Doanh nghiệp có thể lựa chọn gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý giá có quyền yêu cầu thẩm định viên về giá hoặc doanh nghiệp cung cấp thông tin hoặc giải trình, đồng thời kiểm tra, đối chiếu, và xác minh các thông tin trong hồ sơ.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận

Trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Cục Quản lý giá xem xét và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Thời hạn để hoàn tất quá trình này là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ một bộ hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp từ chối, Cục Quản lý giá sẽ thông báo bằng văn bản và cung cấp lý do cụ thể.

7. Dịch vụ thành lập công ty thẩm định giá – AZTAX

AZTAX tự hào là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực thẩm định giá và thành lập công ty, mang đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng và chuyên nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết đảm bảo mọi quy trình liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp và thẩm định giá được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi không chỉ giúp khách hàng hoàn tất các thủ tục pháp lý mà còn tập trung vào việc hiểu rõ nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của họ. Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng kinh doanh, từ việc chọn lựa hình thức doanh nghiệp đến xây dựng chiến lược phát triển.

Đặc biệt, AZTAX cung cấp dịch vụ thẩm định giá chuyên sâu, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giao dịch và hoàn tất đúng yêu cầu điều kiện thành lập công ty bất động sản. Chúng tôi sử dụng các phương pháp đánh giá hiện đại để đảm bảo rằng giá trị của tài sản được xác định chính xác và phản ánh đúng thị trường.

Hãy để AZTAX là đối tác đồng hành của bạn, mang đến sự chắc chắn và hiệu quả cho mọi quyết định kinh doanh trong lĩnh vực thẩm định giá và thành lập công ty.

Để thành lập công ty thẩm định giá, bạn cần đáp ứng các điều kiện thành lập công ty thẩm định giá trên như vốn điều lệ, trình độ chuyên môn, nhân sự và cơ sở vật chất. Bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về các điều kiện này, cũng như các bước thực hiện để hoàn tất thủ tục đăng ký. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tốt hơn cho việc thành lập công ty thẩm định giá của mình. Nếu có bất kì thắc mắc nào cần tư vấn hãy liên hệ với AZTAX, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tận tình và chuyên nghiệp nhất.

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon