Phân tích báo cáo tài chính đơn giản và nhanh nhất

phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính là yêu cầu bắt buộc để lãnh đạo doanh nghiệp hiện đại có thể ra các quyết định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng ban nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Hiểu biết về phân tích báo cáo tài chính là điều kiện thuận lợi để có thể ra các quyết định kinh doanh.

Dưới đây, AZTAX sẽ chia sẻ những kinh nghiệm đọc và phân tích các giá trị trên báo cáo tài chính.

1. Bảng báo cáo tài chính là gì?

phân tích báo cáo tài chính
phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là bảng cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp như tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền…

Nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản đọc – hiểu và sử dụng các thông tin từ báo cáo tài chính để đưa ra quyết định đầu tư.

Theo chuẩn mực kế toán, Báo cáo tài chính có 4 mẫu biểu :

 • Bảng cân đối tài khoản
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

 Những mẫu biểu của Báo cáo tài chính, là những báo cáo chi tiết, nhiều chỉ tiêu về tài chính, kế toán của doanh nghiệp. Mẫu biểu nào cũng quan trọng và mang lại thông tin về tài chính khác nhau; nhằm giúp cho người đọc có cái nhìn toàn diện. Tuỳ theo kiến thức về tài chính kế toán doanh nghiệp của người đọc; cũng tuỳ theo mục đích, yêu cầu; mà người đọc sẽ quan tâm tới mẫu biểu nào trước của Báo cáo tài chính. Tuy nhiên, để có cái nhìn toàn diện, nhiều chiều; công ty AZTAX xin đưa ra những nội dung, chỉ tiêu chủ yếu; của từng mẫu biểu để các bạn cùng tham khảo.

Có thể bạn quan tâm: Các loại báo cáo tài chính 

2. Phân tích bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán chủ yếu phản ánh tổng quát tình hình tài sản của DN theo giá trị tài sản và nguồn vốn hình thành tài sản tại một thời điểm nhất định (cuối quý, cuối năm).

Bảng cân đối kế toán đại diện cho tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể.

cấu trúc bảng cân đối kế toán
cấu trúc bảng cân đối kế toán

Các khoản mục của bảng cân đối kế toán:

Với cơ cấu và nguyên tắc cân bằng:

 1. Tổng tài sản = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn.
 2. Nguồn vốn = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.
 3. Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn

Trong đó:

• Tổng tài sản bao gồm Tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn (là cái nhà 2 tỷ).

• Nguồn vốn tức là nguồn hình thành tài sản, gồm Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu.

Mẫu bảng cân đối kế toán:

bảng cân đối kế toán
bảng cân đối kế toán

3. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp; phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh; trong một kỳ hoạt động của doanh nghiệp; và chi tiết cho các hoạt động kinh doanh chính. Nói cách khác; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là phương tiện trình bày khả năng sinh lời; và thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập dựa trên tính cân đối giữa doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. BCKQKD là bức ảnh chụp chậm, với các chỉ tiêu mang tính thời gian, của thời kỳ tài chính.

3.1 Nguyên tắc của bảng báo cáo hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập để trình bày thông tin về về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong thời kỳ xác định. Theo nguyên tắc cân đối: Doanh thu – Chi phí = Lợi nhuận

báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

BCKQKD được kết cấu dưới dạng tổng hợp số phát sinh trên các tài khoản kế toán; được sắp xếp trật tự các chỉ tiêu theo yêu cầu quản lý. BCKQKD được chia làm 3 phần, bao gồm : Doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Doanh thu bao gồm:

 • Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ
 • Doanh thu tài chính
 • Các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ

Chi phí bao gồm:

 • Giá vốn hàng bán
 • Chi phí tài chính
 • Chi phí quản lý
 • Chi phí bán hàng trong kỳ

Thu nhập và chi phí của những hoạt động khác: bao gồm những khoản thu và chi phí không phục vụ hoạt động kinh doanh trong kỳ

Lợi nhuận và nghĩa vụ thuế TNDN:

 • Lợi nhuận bao gồm : Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động khác, lợi nhuận sau thuế là lãi cổ tức (nếu có)
 • Nghĩa vụ thuế TNDN bao gồm : Thuế TNDN phải nộp trong kỳ và thuế TNDN chưa phải nộp trong kỳ.
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Như vậy, nhìn vào BCKQKD ta có thể thấy được bức tranh toàn cảnh về lãi lỗ trong doanh nghiệp, với tốc độ tăng trưởng của doanh thu, chi phí, lợi nhuận so với kỳ trước.

4. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận dòng tiền mặt chạy ra và dòng tiền mặt chạy vào của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian (thời kỳ) nhất định (thường là 1 quý, 6 tháng hay 1 năm).

Nguyên tắc bảng lưu chuyển tiền tệ

báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

báo cáo lưu chuyển tiền tệ
báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5. Phân tích bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh BCTC được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh; tình hình tài chính; cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; trong kỳ báo cáo mà các bảng báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết.

thuyết minh báo cáo tài chính
thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh BCTC có những nội dung cơ bản sau:

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.
 • Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng.
 • Các chính sách kế toán áp dụng.
 • Tình hình tăng giảm TCSĐ
 • Tình hình tăng giảm vốn
 • Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách
 • Tài sản và công nợ của ngân hàng theo thời gian đáo hạn
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán.
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Các sự kiện xảy ra sau khi khóa sổ
 • Ý kiến của doanh nghiệp

>>>Xem ngay: Cách đọc báo cáo tài chính đơn giản nhất và nhanh nhất

Trên đây là những thông tin về các biểu mẫu và cách phân tích trong báo cáo tài chính mà công ty AZTAX đã cung cấp phục vụ cho việc đọc báo cáo tài chính thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, AZTAX hiện cũng đang cung cấp gói dịch vụ báo cáo tài chính với chi phí hợp lí giúp các doanh nghiệp yên tâm hoạt động.

Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline : 0903858865 – Email : contact@aztax.com.vn – https://aztax.com.vn

Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể tham khảo dịch vụ của chúng tôi tại: Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Đánh giá post
Đánh giá post