Giải thể công ty hợp danh mới nhất hiện nay –  AZTAX

Giải thể công ty hợp danh mới nhất hiện nay - AZTAX

Khám phá khái niệm giải thể công ty hợp danh và các thách thức liên quan như thế nào? Hãy đồng hành cùng AZTAX để tìm hiểu về các quy định pháp luật hiện hành đối với vấn đề này. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ về quy trình giải thể và các yếu tố quan trọng liên quan đến công ty hợp danh.

1. Công ty hợp danh là gì?

Công ty hợp danh là gì
Công ty hợp danh là gì

Công ty hợp danh là doanh nghiệp có những đặc điểm sau:

 • Cần có ít nhất 02 thành viên, đóng vai trò như chủ sở hữu chung của công ty, hợp tác kinh doanh dưới một tên gọi chung (sẽ được gọi là thành viên hợp danh). Bên cạnh các thành viên hợp danh, công ty cũng có thể có thêm các thành viên khác đóng vai trò là người góp vốn.
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản cá nhân của mình đối với các nghĩa vụ của công ty.0
 • Thành viên góp vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân, và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mà họ đã cam kết góp vào công ty.

2. Những điều kiện bắt buộc khi giải thể công ty:

Những điều kiện bắt buộc khi giải thể công ty:
Những điều kiện bắt buộc khi giải thể công ty:

Dưới đây là những trường hợp bạn cần lưu ý để phòng tránh tình trạng giải thể bắt buộc:

 • Hết thời hạn hoạt động trong Điều lệ công ty: Nếu thời hạn hoạt động đã được ghi trong Điều lệ công ty và kết thúc mà không có quyết định gia hạn, công ty phải giải thể. Việc gia hạn thời hạn hoạt động cần được thực hiện để tránh tình trạng giải thể bắt buộc.
 • Không đủ số lượng thành viên tối thiểu: Công ty không bị giải thể khi có đủ số lượng thành viên theo quy định. Trong trường hợp không đủ số lượng thành viên tối thiểu, công ty sẽ bị bắt buộc giải thể trong thời hạn 6 tháng liên tục.
 • Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi vì bất kỳ lý do nào, công ty sẽ không còn có quyền hành để hoạt động theo quy định pháp luật và phải giải thể.
 • Kê khai thông tin giả mạo: Nếu nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo và bị phát hiện bởi cơ quan chức năng, công ty sẽ phải giải thể.
 • Người cấm thành lập doanh nghiệp: Doanh nghiệp thành lập bởi những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định của Điều 18, Khoản 2 của Luật Doanh nghiệp cũng sẽ bị giải thể.
 • Ngừng hoạt động kinh doanh mà không thông báo: Nếu doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh trong 12 tháng mà không thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế, công ty sẽ bị bắt buộc giải thể.
 • Không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh: Doanh nghiệp không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 6 tháng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, sẽ phải giải thể theo quyết định của Tòa án hoặc các quy định khác.

3. Các trường hợp giải thể công ty hợp danh:

Các trường hợp giải thể công ty hợp danh
Các trường hợp giải thể công ty hợp danh

Dưới đây là các trường hợp cụ thể khiến cho công ty hợp danh phải đối mặt với quá trình giải thể:

 • Hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ: Khi công ty hợp danh không có quyết định gia hạn thời hạn hoạt động đã được ghi trong Điều lệ, công ty sẽ bị buộc phải giải thể.
 • Theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên: Trong trường hợp có nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể, công ty sẽ thực hiện quy trình giải thể theo quyết định này.
 • Không đủ số lượng thành viên tối thiểu: Nếu công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 6 tháng liên tục mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, công ty sẽ phải giải thể.
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi, ngoại trừ trường hợp có quy định khác của Luật Quản lý thuế, công ty hợp danh sẽ phải thực hiện quy trình giải thể.

4. Hồ sơ giải thể công ty hợp danh:

Hồ sơ giải thể công ty hợp danh
Hồ sơ giải thể công ty hợp danh

Hồ sơ giải thể của công ty hợp danh, theo quy định của Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp: Chứng minh quá trình giải thể và các quyết định liên quan.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp:
  • Bao gồm danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.
  • Bao gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 • Trách nhiệm của các bên liên quan: Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
 • Trách nhiệm pháp lý: Trong trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác hoặc giả mạo, những người quy định tại khoản 2 phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán. Họ cũng chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 5 năm, tính từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

5. Thủ tục giải thể công ty hợp danh AZTAX

Thủ tục giải thể công ty hợp danh AZTAX
Thủ tục giải thể công ty hợp danh AZTAX

Quy trình giải thể công ty hợp danh theo Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 được thực hiện như sau:

 • Nghị quyết, quyết định giải thể: Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp cần chứa đựng thông tin như tên, địa chỉ trụ sở, lý do giải thể, thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các nợ, phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động, và chữ ký của các bên quan trọng.
 • Thanh lý tài sản doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ khi Điều lệ quy định tổ chức thanh lý riêng.
 • Gửi thông báo và hồ sơ:
  • Trong thời hạn 7 ngày làm việc sau khi thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, và người lao động trong doanh nghiệp.
  • Nghị quyết, quyết định giải thể cần được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và niêm yết công khai tại các địa điểm của doanh nghiệp.
 • Giải quyết nợ: Doanh nghiệp có nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán cần gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan.
 • Thông báo công khai: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo trạng thái giải thể trên Cổng thông tin quốc gia ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể.
 • Thanh toán các khoản nợ theo ưu tiên:
  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, và các khoản nợ khác được thanh toán theo thứ tự ưu tiên.
  • Sau khi thanh toán các nghĩa vụ và các khoản nợ, phần còn lại được phân chia cho các bên liên quan theo tỷ lệ sở hữu.
 • Gửi hồ sơ giải thể: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ.
 • Cập nhật tình trạng pháp lý: Sau 180 ngày mà không nhận được ý kiến phản đối, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

6. Dịch vụ giải thể công ty uy tín, nhanh chóng tại AZTAX

Dịch vụ giải thể công ty uy tín, nhanh chóng tại AZTAX
Dịch vụ giải thể công ty uy tín, nhanh chóng tại AZTAX

AZTAX không chỉ là một đối tác kế toán, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của doanh nghiệp trong quá trình giải thể. Đội ngũ chuyên gia pháp lý và kế toán giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn chi tiết từng bước, giúp bạn tiết kiệm thời gian và nỗ lực.

Dịch vụ của chúng tôi:

Tư vấn pháp lý: Chúng tôi mang đến thông tin đầy đủ và chi tiết về các quy định, thủ tục cần thiết cho quá trình giải thể, giúp khách hàng hiểu rõ về các bước thực hiện.

Thực hiện thủ tục: AZTAX chịu trách nhiệm thực hiện mọi thủ tục giải thể từ lập hồ sơ đến gửi thông báo và cập nhật tình trạng pháp lý, giúp doanh nghiệp hoàn thành quy trình một cách nhanh chóng

Giải quyết nợ và thanh toán: Chúng tôi hỗ trợ xác định và giải quyết nợ theo đúng thứ tự ưu tiên và thực hiện thanh toán một cách minh bạch.

Cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia: AZTAX cam kết cập nhật đầy đủ và chính xác mọi thông tin liên quan đến quá trình giải thể trên Cổng thông tin quốc gia.

Lợi ích khi chọn AZTAX:

 

Uy tín và chuyên nghiệp: AZTAX được đánh giá cao về uy tín và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp.

Giải pháp toàn diện: Chúng tôi mang đến giải pháp toàn diện từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Tiết kiệm thời gian: AZTAX giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình giải thể.

Hỗ trợ tư vấn liên tục: Đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc và hỗ trợ bạn suốt hành trình giải thể.

Hãy để AZTAX trở thành đối tác đồng hành tin cậy của bạn, mang lại sự thuận lợi và an tâm cho doanh nghiệp của bạn.

7. Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký giải thể công ty hợp danh

Đặc điểm của công ty hợp danh là gì?

Trong các lĩnh vực kinh doanh yêu cầu điều kiện đặc biệt, tất cả các thành viên hợp danh bắt buộc phải sở hữu chứng chỉ hành nghề để tham gia hoạt động. Những người này, tức các chủ sở hữu, phải là cá nhân và chịu trách nhiệm toàn bộ về tài sản cá nhân của mình trong quá trình kinh doanh của công ty hợp danh.

Ngoài ra, đối với các thành viên góp vốn, trách nhiệm của họ được hạn chế trên phần vốn họ đã cam kết góp vào công ty hợp danh. Cụ thể, họ chỉ chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ mà công ty nắm giữ và không liên quan đến phần vốn mà họ đã góp. Điều này tạo ra một sự phân chia rõ ràng giữa trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm vốn góp.

Là một điều đặc biệt, mặc dù công ty hợp danh có thể huy động nguồn vốn từ các thành viên góp vốn, nhưng loại hình này không có thẩm quyền phát hành chứng khoán, cổ phần, hoặc cổ phiếu. Điều này làm cho cơ cấu vốn của công ty hợp danh giữ được tính đặc thù, không thể chia nhỏ thông qua các công cụ tài chính công cộng như trên thị trường chứng khoán.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân không?

Tính đến từ thời điểm nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các công ty hợp danh tại Việt Nam sẽ được coi là tư cách pháp nhân. Điều này mang lại sự yên tâm cho các doanh nghiệp về khía cạnh pháp lý.

Trên đây  là các nội dung quan trọng trong giải thể các công ty hợp danh mà AZTAX muốn cung cấp đến quý bạn đọc, hy vọng sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến các bạn. Hãy liên hệ ngay với AZTAX để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)