Mẫu công văn giải trình truy thu bảo hiểm xã hội mới nhất

công văn giải trình truy thu bhxh

Dưới đây là mẫu công văn giải trình truy thu BHXH dùng gửi lên Cơ quan bảo hiểm nhằm giải trình về việc truy thu do trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội. 

Nội dung công văn giải trình truy thu BHXH

công văn giải trình truy thu bhxh
Mẫu công văn giải trình truy thu BHXH

>> Mẫu công văn giải trình truy thu BHXH TẢI VỀ

BẢO HIỂM XÃ HỘI……………………                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…../CV-………………                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                   —————

                                                                                                                   …………….., ngày …tháng …..năm….

CÔNG VĂN

(V/v: Giải trình truy thu bảo hiểm xã hội)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Căn cứ Quyết định số:…./QĐ- …………………………………………………..

Căn cứ…………………………………………………………………………….

Dựa trên tình hình thống kê và kết quả thực hiện việc truy thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh……………… trong giai đoạn…………, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh………. Giải trình về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với …………… như sau:

1. Đối tượng truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Số tiền truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Lý do tiến hành truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4. Hồ sơ truy thu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5. Trách nhiệm của cơ quan đối với việc truy thu

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:
– Như trên;

–                                                                                              BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH…………


– Lưu: VT 

Để được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc. Hãy liên hệ ngay với AZTAX – Tư vấn bảo hiểm xã hội miễn phí 24/7

Tải về đầy đủ mẫu công văn TẠI ĐÂY

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)