Bồi thường khi công ty giải thể mới nhất hiện nay

Bồi thường khi công ty giải thể bao gồm những yếu tố nào? Hãy đồng hành cùng AZTAX để khám phá chi tiết đầy đủ thông tin trong bài viết dưới đây và có cái nhìn tổng quan về vấn đề này.

1. Giải thể doanh nghiệp là gì ?

Giải thể doanh nghiệp là gì
Giải thể doanh nghiệp là gì

Chấm dứt tồn tại của một doanh nghiệp, tức là quá trình giải thể, là hành động chấm dứt hoạt động và sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường kinh tế. Trong quá trình này, tư cách pháp nhân cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp được chấm dứt. Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp lý khác quy định các quy trình và thủ tục chi tiết liên quan đến quá trình giải thể doanh nghiệp, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình này.

2. Quyền lợi người lao động khi công ty bị giải thể

Quyền lợi người lao động khi công ty bị giải thể
Quyền lợi người lao động khi công ty bị giải thể

2.1. Được trả tiền nợ lương

Người lao động, bao gồm cả những khoản tiền lương chưa nhận được tương ứng với số ngày làm việc. Việc thanh toán này sẽ được ưu tiên hàng đầu khi giải quyết các quyền lợi cho người lao động.

2.2. Được thanh toán trợ cấp thôi việc

Người lao động thường xuyên làm việc từ đủ 12 tháng trở lên trong trường hợp công ty giải thể sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của Điều 46 Bộ Luật lao động năm 2019.

Số tiền trợ cấp này sẽ được người sử dụng lao động chi trả, với mỗi năm làm việc tương ứng với 01 tháng tiền lương.

Chi tiết như sau:

 • Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc được tính bằng tổng thời gian thực tế đã làm việc, trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đã nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.
 • Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc được xác định là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

2.3. Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Khi tiến hành thủ tục giải thể, công ty cần thực hiện việc thanh toán đầy đủ các khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội tương ứng với thời gian mà người lao động đã làm việc mà chưa được đóng các khoản bảo hiểm này. Quy định này được thiết lập nhằm đảm bảo các quyền lợi từ các chế độ bảo hiểm cho người lao động được duy trì và không bị ảnh hưởng trong quá trình giải thể doanh nghiệp.

2.4. Được hưởng các khoản lợi ích khác (nếu có)

Bên cạnh những quyền lợi đã được đề cập, người lao động cũng có thể được hưởng các khoản trợ cấp hàng tháng, phụ cấp xăng xe, phụ cấp độc hại, và các loại hỗ trợ khác, miễn là điều này được quy định trong ước lệnh lao động tập thể và hợp đồng lao động của họ.

2.5. Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khoản trợ cấp này sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả với mức trợ cấp hàng tháng, chiếm 60% của mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trong 06 tháng liền kề trước khi người lao động trở thành người thất nghiệp, theo quy định tại Điều 50 của Luật Việc làm.

Lưu ý: Người lao động bắt đầu đi làm và ký hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2009 trở đi sẽ không được hưởng trợ cấp mất việc làm mà chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Các trường hợp về quyền lợi của người lao động khi công ty giải thể

Các trường hợp về quyền lợi của người lao động khi công ty giải thể
Các trường hợp về quyền lợi của người lao động khi công ty giải thể

3.1. Chưa đủ tuổi nghỉ hưu và số năm đóng bảo hiểm có được hưởng lương hưu ?

Trường hợp 1: Nếu bạn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội đến khi đủ tuổi và thời gian đóng BHXH, bạn có thể thực hiện thủ tục để hưởng chế độ hưu trí (nhận lương hưu hàng tháng) theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội, mức lương hưu hằng tháng được tính như sau:

Từ ngày Luật này có hiệu lực đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện (theo Điều 54 của Luật) được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (theo Điều 62 của Luật) tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, mỗi năm sẽ thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa là 75%.

Trường hợp 2: Sau khi công ty giải thể và chốt sổ bảo hiểm xã hội, bạn có thể thực hiện thủ tục nhận chế độ bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo quy định, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:

Mức hưởng được tính dựa trên số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm sẽ được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • Trong trường hợp thời gian đóng chưa đủ một năm, mức hưởng bảo hiểm xã hội sẽ bằng số tiền đã đóng, với mức tối đa là 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3.2 Công ty giải thể người lao động có được đền bù gì không ?

Khi doanh nghiệp quyết định giải thể, theo Khoản 5 Điều 208 của Luật Doanh nghiệp, các khoản nợ của doanh nghiệp sẽ được thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Bên cạnh đó, theo Khoản 2 Điều 48 của Bộ Luật Lao động năm 2019, doanh nghiệp bị giải thể có trách nhiệm thanh toán các khoản tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động. Trong trường hợp giải thể, các khoản nêu trên được ưu tiên thanh toán.

Khoản 1 Điều 48 cũng quy định thời gian và trách nhiệm của doanh nghiệp khi giải thể:

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp có lý do khác có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Doanh nghiệp giải thể cũng phải hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại các giấy tờ khác nếu người lao động đã giữ của họ, cung cấp bản sao các tài liệu liên quan nếu có yêu cầu của người lao động.

Tóm lại, trong trường hợp giải thể, người lao động sẽ được thanh toán tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác nếu có. Trợ cấp thất nghiệp sẽ được chi trả bởi cơ quan bảo hiểm theo quy định của pháp luật khi người lao động đủ điều kiện hưởng.

4. Doanh nghiệp bị giải thể khi nào ?

Doanh nghiệp bị giải thể khi nào
Doanh nghiệp bị giải thể khi nào

Doanh nghiệp sẽ bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động được ghi trong Điều lệ của công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Dựa trên nghị quyết hoặc quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Số lượng thành viên của công ty không đủ theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ khi có quy định khác trong Luật Quản lý thuế.

5. Dịch vụ giải thể của AZTAX

Dịch vụ giải thể của AZTAX
Dịch vụ giải thể của AZTAX

AZTAX đứng đầu là đối tác uy tín cung cấp dịch vụ giải thể công ty toàn diện tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia pháp lý và kế toán hàng đầu, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp toàn diện và hiệu quả nhất trong quá trình giải thể công ty.

Dịch vụ giải thể công ty của chúng tôi không chỉ giới hạn ở các thủ tục pháp lý mà còn tập trung vào việc tối ưu hóa tài chính và nguồn lực của doanh nghiệp. AZTAX không chỉ là một đơn vị hỗ trợ pháp lý, mà còn là đối tác đồng hành đáng tin cậy từ quyết định giải thể ban đầu cho đến khi hoàn tất mọi thủ tục. Chúng tôi cam kết giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời mang lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung về bồi thường khi công ty giải thể mà AZTAX muốn gửi đến bạn, hy vọng các nội dung trên sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quý doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, AZTAX luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ quý doanh nghiệp một cách tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)