Thủ tục giải thể chi nhánh mới nhất hiện nay

Hồ sơ và thủ tục giải thể chi nhánh

Khi việc hoạt động của các chi nhánh công ty không hiệu quả thì việc tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh là điều cần thiết nhằm tránh gây thêm thất thoát cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện thủ tục này tương đối phức tạp, khiến cho nhiều doanh nghiệp bối rối và gặp khó khăn. Vậy để hiểu rõ hơn về quy trình này, mời xem tiếp bài viết dưới đây.

1. Điều kiện giải thể chi nhánh công ty là gì?

1. 1 Định nghĩa về chi nhánh và giải thể chi nhánh

(1) Căn cứ vào khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh được định nghĩa như sau:

“Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

(2) Giải thể chi nhánh: là quá trình thực hiện thủ tục đóng cửa hoàn toàn các chi nhánh khi chi nhánh không còn hoạt động hiệu quả.

1.2 Điều kiện để giải thể chi nhánh công ty là gì?

 Ở Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020,điều kiện để chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau: 

“1.Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.”

Vậy, một chi nhánh bị giải thể giải thể hay đóng cửa khi có quyết định của chính doanh nghiệp hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Đồng thời doanh nghiệp cần có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định về giải thể của pháp luật.

Điều kiện để giải thể chi nhánh công ty là gì?
Điều kiện để giải thể chi nhánh công ty là gì?

2. Hồ sơ và thủ tục giải thể chi nhánh

2.1 Hồ sơ giải thể chi nhánh

Hồ sơ giải thể chi nhánh bao gồm những bộ hồ sơ như sau:

(1) Hồ sơ giải thể – khóa mã số thuế nộp tại cơ quan thuế:

Bộ hồ sơ giải thể – khóa mã số thuế nộp tại cơ quan thuế bao gồm những thành phần sau:

– Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế ( mẫu số 24/ĐK-TCT trong Thông tư 95/2016/TT-BTC )

– Quyết định giải thể chi nhánh.

– Biên bản họp về việc giải thể chi nhánh ( công ty TNHH 2 thành viên, hợp danh hoặc cổ phần )

– Văn bản xác nhận không còn nợ thuế của Tổng cục hải quan

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

– Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế ( nếu có).

(2) Hồ sơ trả dấu bên công an (nếu có khắc dấu chi nhánh)

Các chi nhánh thành lập trước ngày 01/07/2015, cũng tức là ngày Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, thì chi nhánh cần phải thực hiện hồ sơ về dấu bên công an như sau:

* Đối với chi nhánh có sử dụng dấu

Nếu chi nhánh có sử dụng con dấu đăng ký bên công an thì thực hiện nộp hồ sơ trả dấu với thành phần hồ sơ gồm có:

+ Văn bản xin hoàn trả con dấu;

+ Quyết định giải thể chi nhánh;

+ Giấy đăng ký mẫu dấu do công an cấp (bản gốc);

+ Con dấu.

Sau khi nộp hồ sơ sẽ nhận được phiếu hẹn và đến ngày hẹn chúng ra đến nhận giấy xác nhận đã hoàn trả con dấu.

* Đối với chi nhánh không sử dụng dấu

Với trường hợp chi nhánh không sử dụng dấu thì hồ sơ đơn giản hơn, bao gồm:

+ Quyết định giải thể chi nhánh;

+ Văn bản xin xác nhận chi nhánh không có sử dụng con dấu.

(3) Hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Cuối cùng sau khi hoàn tất thủ tục bên cơ quan thuế và công an chúng ta nộp hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh bao gồm:

+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty (theo Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

+ Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động đối chi nhánh;

+ Biên bản họp công ty về việc giải thể chi nhánh (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh hoặc công ty cổ phần);

+ Danh sách chủ nợ và số nợ chưa được thanh toán, bao gồm các khoản nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

+ Danh sách đăng ký người lao động và quyền lợi tương ứng của người lao động đã đăng ký;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh (bản gốc);

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động theo Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (đối với trường hợp chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

+ Bản sao công chứng, chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

+ Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục giải thể.

2.2 Thủ tục giải thể chi nhánh

Để thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng bố cáo thông tin giải thể chi nhánh trên Cổng thông tin quốc gia.

Bước 2: Xác nhận không có nợ thuế xuất nhập khẩu ở Tổng cục hải quan ( nếu có đăng ký xuất nhập khẩu ).

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể – khóa mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý chi nhánh.

Bước 4: Hoàn tất nghĩa vụ thuế của chi nhánh.

Bước 5: Trả con dấu chi nhánh hoặc xác nhận không sử dụng dấu ở cơ quan công an.

Bước 6: Trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Hồ sơ và thủ tục giải thể chi nhánh
Hồ sơ và thủ tục giải thể chi nhánh

3. Hồ sơ và thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

3.1 Hồ sơ giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hồ sơ giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc tương tự như ở phần (2), bao gồm những bộ hồ sơ như sau:

– Hồ sơ giải thể – khóa mã số thuế nộp tại cơ quan thuế;

– Hồ sơ trả dấu bên công an (nếu có khắc dấu chi nhánh);

– Hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

3.2 Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Thủ tục giải thể chi nhánh hạch toán phụ thuộc cũng tương tự như thủ tục giải thể chi nhánh, bao gồm các bước sau:

Bước 1: Đăng bố cáo thông tin giải thể chi nhánh trên Cổng thông tin quốc gia.

Bước 2: Xác nhận không có nợ thuế xuất nhập khẩu ở Tổng cục hải quan ( nếu có đăng ký xuất nhập khẩu ).

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể – khóa mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý chi nhánh.

Bước 4: Hoàn tất nghĩa vụ thuế của chi nhánh.

Bước 5: Trả con dấu chi nhánh hoặc xác nhận không sử dụng dấu ở cơ quan công an.

Bước 6: Trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Hồ sơ và thủ tục giải thể chi nhánh hách toán phục thuộc
Hồ sơ và thủ tục giải thể chi nhánh hách toán phục thuộc

4. Dịch vụ giải thể của AZTAX

Việc thực hiện các thủ tục giải thể tương đối phức tạp, có thể gây ra nhiều rủi ro và bất lợi mà doanh nghiệp không thể lường trước được. Hiểu được khó khăn đó, dịch vụ giải thể của AZTAX được thành lập nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục giải thể một cách chính xác và nhanh chóng nhất. Đến với dịch vụ của AZTAX, khách hàng sẽ có được những lợi thế sau:

  • Được tư vấn toàn diện các quy định của pháp luật về việc giải thể doanh nghiệp;
  • Tiết kiệm chi phí so với việc thuê nhân viên đảm nhiệm riêng;
  • Tiết kiệm thời gian, bởi AZTAX sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện;
  • Được hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể doanh nghiệp;
  • Giảm thiểu tối đa rủi ro về hồ sơ và thủ tục;
  • Bảo mật tuyệt đối các thông tin của doanh nghiệp ngay cả khi ngừng hợp tác.

Tham khảo thêm về dịch vụ giải thể tại: Dịch vụ giải thể công ty trọn gói

Dịch vụ giải thể của AZTAX
Dịch vụ giải thể của AZTAX

Vậy nên, hãy cân nhắc sử dụng dịch vụ giải thể của AZTAX. Với mức chi phí phù hợp và chất lượng dịch vụ, chúng tôi tự tin có thể mang đến cho khách hàng sự hài lòng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại AZTAX.

Vừa rồi là bài viết thông tin về thủ tục giải thể chi nhánh mới nhất theo quy định hiện hành. Khách hàng có thể liên hệ ngay theo thông tin bên dưới để được tư vấn miễn phí nếu có bất kỳ thắc mắc về vấn đề này. AZTAX rất hân hạnh được đồng hành cùng bạn!

5/5 - (10 bình chọn)
5/5 - (10 bình chọn)