}

Quy định về mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài như thế nào?

Mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài là phương pháp mở tài khoản để góp vốn. Những đối tượng nào được mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài? Bài viết này hy vọng mang lại những thông tin hữu ích về vấn đề trên. Mời quý doanh nghiệp cùng AZTAX tham khảo bài viết này!

1. Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp DICA là gì?

Tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì?
Tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì?

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA hay Direct Investment Capital Account) là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam (VND) của nhà đầu tư hay doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mở tài khoản tại ngân hàng tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư vào Việt Nam.

2. Đối tượng mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đối tượng mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài
Đối tượng mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đối tượng mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài cụ thể gồm:

 • Doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
 • Doanh nghiệp có dự án được nhà đầu tư nước ngoài thành lập
 • Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Đối tượng áp dụng quy định về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

 • Doanh nghiệp có nguồm vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
 • Nhà đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 • Nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau này gọi là hợp đồng BCC).
 • Nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau này gọi là PPP).
 • Các tổ chức hay cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

3. Số lượng tài khoản đầu tư nước ngoài doanh nghiệp được mở?

Số lượng tài khoản đầu tư nước ngoài doanh nghiệp được mở?
Số lượng tài khoản đầu tư nước ngoài doanh nghiệp được mở?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 51/2021/TT-BTC, có quy định về tài khoản vốn đầu tư gián tiếp như sau: – Nhà đầu tư nước ngoài mở 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại 01 ngân hàng lưu ký được phép kinh doanh ngoại hối để thực hiện hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, việc mở tài khoản đầu tư nước ngoài có thể phụ thuộc vào quy định cụ thể của từng quốc gia và ngân hàng. Một số quốc gia có quy định nghiêm ngặt về việc mở tài khoản đầu tư nước ngoài, bao gồm việc kiểm tra và xác minh danh tính của những người sở hữu doanh nghiệp và nguồn gốc của vốn đầu tư.

4. Mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài để làm gì?

Mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài để làm gì?
Mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài để làm gì?

Mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài là một phần quan trọng của việc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Tài khoản này được sử dụng để quản lý và điều hành các giao dịch và hoạt động liên quan đến đầu tư của doanh nghiệp hoặc cá nhân ra nước ngoài. Dưới đây là một số mục đích chính của việc mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài:

Chuyển vốn đầu tư: Tài khoản này cho phép bạn chuyển vốn đầu tư từ quốc gia của bạn sang quốc gia đầu tư. Điều này bao gồm việc gửi tiền để thanh toán cho các hoạt động đầu tư, như mua sắm tài sản, xây dựng dự án, hoặc tài trợ cho hoạt động kinh doanh ra nước ngoài.

Nhận thu nhập từ đầu tư: Khi doanh nghiệp hoặc cá nhân đầu tư ra nước ngoài, tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài được sử dụng để nhận các khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư, chẳng hạn như lợi nhuận, tiền lãi, hoặc các khoản thanh toán khác.

Quản lý tài chính: Tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài giúp bạn quản lý tài chính liên quan đến hoạt động đầu tư, bao gồm việc theo dõi các giao dịch, thanh toán thuế, và thực hiện các hoạt động tài chính khác.

Báo cáo và tuân thủ: Việc sử dụng tài khoản này cũng liên quan đến việc báo cáo cho các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý tài chính về hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp hoặc cá nhân tuân thủ các quy định và nghĩa vụ thuế tại cả hai quốc gia liên quan đến đầu tư.

Giao dịch tài chính: Tài khoản này cũng có thể được sử dụng để thực hiện các giao dịch tài chính khác nhau liên quan đến đầu tư, bao gồm việc mua bán ngoại tệ, đầu tư vào thị trường chứng khoán, và quản lý rủi ro tài chính.

5. Quy định về góp vốn đầu tư thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam có thể thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam, tuân thủ mức vốn góp đã được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động dựa trên quy định của pháp luật chuyên ngành (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành). Điều này cũng áp dụng cho Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, hợp đồng PPP đã ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các tài liệu khác chứng minh việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tuân theo quy định của pháp luật.

Người cư trú, nhà đầu tư Việt Nam, có thể sử dụng nguồn ngoại tệ tự có để góp vốn đầu tư.

Đối với việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam, cần thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

2. Khi nào phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài?

Thông tư số 06/2019/TT-NHNN, ban hành ngày 26/6/2019, định rõ hướng dẫn về việc quản lý ngoại hối đối và ở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài:

 Khoản 2 Điều 3 quy định: “Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp gấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

b) Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp…”.

– Khoản 5 Điều 3 quy định tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài… mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam theo quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Thông tư này.

– Khoản 1 Điều 5 quy định: “Đối tượng mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bao gồm:

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này;…

Dựa trên quy định nêu trên, trong trường hợp một doanh nghiệp sở hữu 51% trở lên vốn điều lệ từ nhà đầu tư nước ngoài, thì doanh nghiệp đó sẽ được coi là đủ điều kiện để mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định.

7. Quy định về việc sử dụng tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài

7.1 Chuyển tiền trong quá trình chuẩn bị đầu tư

Chuyển tiền trong quá trình chuẩn bị đầu tư trước khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, Giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành, hoặc ký kết hợp đồng PPP từ cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển tiền từ nước ngoài hoặc từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép tại Việt Nam mà họ mở, để thanh toán các chi phí hợp pháp liên quan đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

Khi đã nhận được các giấy tờ và phê duyệt từ cơ quan có thẩm quyền, số tiền nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư có thể được sử dụng như sau:

 • Chuyển một phần hoặc toàn bộ số tiền để tạo thành vốn góp.
 • Chuyển một phần hoặc toàn bộ số tiền để tạo thành vốn vay nước ngoài cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Trong trường hợp này, thời hạn của khoản vay nước ngoài được tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành, hoặc từ ngày mà các bên đã ký thỏa thuận vay nước ngoài (tùy thuộc vào ngày nào sau cùng), đến ngày thanh toán nợ cuối cùng.
 • Chuyển trả cho nhà đầu tư nước ngoài bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam số tiền đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư sau khi đã trừ đi các chi phí hợp pháp liên quan đến các hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

7.2 Chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài

Chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện việc chuyển ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp trong các trường hợp sau đây:

 • Chuyển vốn đầu tư trực tiếp khi có sự giảm bớt vốn đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ trường hợp Chuyển nhượng dự án đầu tư giữa các nhà đầu tư là người không cư trú hoặc giữa các nhà đầu tư là người cư trú ); kết thúc, thanh lý, hoặc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hợp đồng BCC, hoặc hợp đồng PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Chuyển tiền gốc, lãi, và các chi phí vay từ nguồn vay nước ngoài (trừ trường hợp doanh nghiệp mở thêm tài khoản vay, trả nợ nước ngoài ); lợi nhuận và bất kỳ nguồn thu hợp pháp nào liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

7.3 Chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư

Quá trình thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nhà đầu tư nước ngoài được tiến hành theo các quy định dưới đây:

 • Trong trường hợp các nhà đầu tư đều là người không cư trú hoặc đều là người cư trú, thanh toán này được thực hiện trực tiếp và không thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
 • Trong trường hợp một nhà đầu tư là người không cư trú và một nhà đầu tư là người cư trú, việc thanh toán phải được tiến hành thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
 • Đối với việc thanh toán giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư giữa các nhà đầu tư, đặc biệt là trong hợp đồng BCC hoặc trong trường hợp các nhà đầu tư trực tiếp thực hiện dự án PPP, quá trình thanh toán được tuân theo các nguyên tắc sau:
 • Giữa các nhà đầu tư là người không cư trú hoặc giữa nhà đầu tư là người không cư trú và nhà đầu tư là người cư trú trong hợp đồng BCC, việc thanh toán này phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
 • Giữa các nhà đầu tư là người không cư trú hoặc giữa nhà đầu tư là người không cư trú và nhà đầu tư là người cư trú trong việc thực hiện dự án PPP, quá trình thanh toán cũng phải được tiến hành thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc quan trọng khi doanh nghiệp muốn đầu tư ngoài nước. Hy vọng bài viết sẽ góp phần mang đến những thông tin hữu ích cho doanh nghiệp về vấn đề trên. AZTAX tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp nhất, với chi phí hợp lý nhất và thời gian thực hiện nhanh nhất.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post