Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Quy trình thực hiện

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Quy trình thực hiện

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Đối tượng nào cần kiểm toán báo cáo tài chính? quy trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Kiểm toán báo cáo tài chính hiện nay đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nội bộ doanh nghiệp và mức độ minh bạch về chất lượng thông tin. Trong bài viết này hãy cùng AZTAX tìm hiểu những nội dung quan trọng về khái niệm kiểm kê báo cáo tài chính mới nhất hiện nay.

1. Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?
Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

1.1 Khái niệm kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là quá trình mà các kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán thu thập thông tin và bằng chứng kiểm toán để đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính của một doanh nghiệp so với các chuẩn mực hiện hành. Mục đích của quá trình này là đưa ra nhận định về độ chính xác của báo cáo tài chính được kiểm toán.

1.2 Đối tượng của kiểm toán báo cáo tài chính

Đối tượng của kiểm toán tài chính bao gồm các báo cáo tài chính. Cụ thể các báo cáo này bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Các báo cáo này phản ánh tình hình, kết quả tài chính, kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và các thông tin cần thiết khác để người sử dụng có thể phân tích và đánh giá kết quả, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, kiểm toán báo cáo tài chính cũng cung cấp thông tin của doanh nghiệp về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu bán hàng, giá vốn và kết quả hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp.

1.3 Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính

Theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA), mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính là tăng cường độ tin cậy của người sử dụng báo cáo tài chính. Để đạt được điều này, kiểm toán viên phải đánh giá tính trung thực và trình bày hợp lý của các báo cáo tài chính trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ngoài ra, mục tiêu của kiểm toán còn giúp đơn vị được kiểm toán nhận diện những tồn tại và sai sót để khắc phục, qua đó nâng cao chất lượng thông tin tài chính. Báo cáo kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết giữa kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính. Nó là phương tiện chủ chốt để kiểm toán viên truyền tải kết quả kiểm toán đến người sử dụng báo cáo tài chính.

1.4 Nguyên tắc của kiểm toán báo cáo tài chính

Các kiểm toán viên cần tuân theo 4 nguyên tắc cơ bản khi làm kiểm toán báo cáo tài chính, bao gồm:

 • Tuân thủ quy định pháp luật.
 • Tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp như độc lập, chính trực, khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, bảo mật.
 • Tuân thủ các chuẩn mực chuyên môn.
 • Có thái độ nghi vấn mang tính nghề nghiệp.

Đây là các nguyên tắc quan trọng giúp đảm bảo tính công bằng, chính xác và đáng tin cậy trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.

1.5 Vai trò của kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo đảm tính minh bạch, tin cậy và trung thực khi thông báo về tình hình tài chính của một tổ chức. Qua đó, nó đảm bảo rằng các thông tin tài chính được cung cấp cho các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư và người quản lý là chính xác và đáng tin cậy.

2. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp cần nắm

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính mà doanh nghiệp cần nắm.
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính mà doanh nghiệp cần nắm.

2.1. Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán viên hoặc công ty kiểm toán lập kế hoạch kiểm toán, bao gồm mô tả rõ ràng phạm vi dự kiến và phương thức tiến hành. Bản kế hoạch này cần chi tiết và rõ ràng để làm cơ sở cho các bước kiểm toán tiếp theo.

Quá trình bắt đầu từ việc gửi thư mời kiểm toán, theo đó kiểm toán viên sẽ nghiên cứu về khách hàng và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của họ. Khi lập kế hoạch, các công ty kiểm toán cần chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân sự để triển khai chương trình kiểm toán.

2.2. Tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán viên áp dụng các kỹ thuật phù hợp với từng đối tượng để thu thập số liệu chính xác. Quá trình này bao gồm việc triển khai kế hoạch và chương trình kiểm toán một cách chủ động và tích cực nhằm đưa ra ý kiến về tính xác thực và hợp lý của báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Trong giai đoạn này, kiểm toán viên thực hiện các thủ tục kiểm soát, phân tích, và kiểm tra chi tiết dựa trên đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

2.3. Tổng hợp báo cáo và hình thành ý kiến

Phân tích và đánh giá xong kiểm toán viên sẽ đưa ra kết luận trong báo cáo hoặc biên bản kiểm toán.

Một số công việc cụ thể cần thực hiện trước khi đưa ra đánh giá bao gồm:

 • Xem xét các khoản nợ ngoài dự kiến.
 • Xem lại các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc niên độ.
 • Đánh giá năng lực hoạt động liên tục của đơn vị.
 • Thu nhận thư giải trình của Ban giám đốc

Sau đó kiểm toán viên sẽ tập hợp kết quả, lập Báo cáo kiểm toán và xử lý các sự kiện phát sinh sau khi lập báo cáo.

Kết quả có thể là chấp Không chấp nhận toàn phần hoặc nhận toàn phần

3. Các phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính

Các phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính.
Các phương pháp kiểm toán báo cáo tài chính.

Để tiến hành xác minh và đánh giá báo cáo tài chính, kiểm toán tài chính áp dụng các phương pháp kiểm toán chứng từ (như kiểm toán cân đối, đối chiếu trực tiếp, đối chiếu logic) và kiểm toán phi chứng từ (như kiểm kê, thực nghiệm, điều tra).

Do từng loại kiểm toán có chức năng, đối tượng và mối quan hệ khác nhau giữa các bên tham gia, cách kết hợp các phương pháp kiểm toán cơ bản cũng có sự khác biệt. Tùy thuộc vào tình huống cụ thể, các phương pháp kiểm toán có thể được kết hợp hoặc thực hiện chi tiết. Trong quá trình thực hiện, phương pháp kiểm toán được chia thành hai loại chính:

 • Thử nghiệm cơ bản là các quy trình kiểm toán được thiết kế để phát hiện các sai sót quan trọng trong dữ liệu. Thử nghiệm cơ bản như kiểm tra các giao dịch, số dư tài khoản, thuyết minh và thủ tục phân tích cơ bản.
 • Thử nghiệm kiểm soát là quy trình đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát trong việc ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục các sai sót quan trọng trong dữ liệu.

4. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại AZTAX

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại AZTAX.
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại AZTAX.

AZTAX tự hào giới thiệu dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cuối năm, mang lại sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tài chính chất lượng cao, sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc biên soạn và kiểm soát báo cáo tài chính để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật.

Khi chọn dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại AZTAX, bạn chỉ cần cung cấp các hồ sơ sau:

 • Hóa đơn mua vào, bán ra phát sinh trong năm.
 • Sao kê các tài khoản ngân hàng công ty.
 • Bảng lương nhân viên các tháng trong năm kèm theo thông tin tên nhân viên, số CMND/CCCD của từng nhân viên.
 • Chứng từ nộp bảo hiểm xã hội cho nhân viên (nếu có).
 • Số dư các tài khoản kế toán của năm trước năm báo cáo (nếu công ty thành lập trước đó).
 • Mật khẩu đăng nhập vào trang khai thuế điện tử của doanh nghiệp

5. Một số câu hỏi thường gặp về kiểm toán báo cáo tài chính

5.1 Tại sao phải kiểm toán báo cáo tài chính?

Như đã được trình bày, mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là nâng cao độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo này. Điều này đạt được bằng cách kiểm tra và đưa ra một ý kiến khách quan, độc lập về tính trung thực, hợp lý và đầy đủ của Báo cáo tài chính doanh nghiệp, đồng thời xác nhận việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tuân thủ đúng các chuẩn mực áp dụng.

Báo cáo kiểm toán là công cụ quan trọng giữa kiểm toán viên và người sử dụng Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nó đại diện cho khía cạnh quan trọng nhất trong quy trình kiểm toán và giúp kiểm toán viên chuyển tải kết quả kiểm toán một cách hiệu quả đến người sử dụng Báo cáo tài chính.

Ngoài ra, kiểm toán báo cáo tài chính cũng giúp cho doanh nghiệp nhận biết và khắc phục những sai sót, tồn tại của mình. Điều này giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro phát sinh từ các vấn đề thuế và nâng cao chất lượng công tác kế toán, từ đó cải thiện thông tin tài chính được cung cấp.”

5.2 Kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện bởi ai?

Kiểm toán báo cáo tài chính thường do một công ty kiểm toán độc lập hoặc một nhóm kiểm toán viên bên ngoài thực hiện, không có liên hệ trực tiếp với tổ chức đang được kiểm toán. Quá trình này bao gồm thu thập và xác minh các chứng từ, hồ sơ tài chính và thông tin liên quan, đồng thời tiến hành các thử nghiệm và kiểm tra bằng các phương pháp kiểm toán phù hợp.

5.3  Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

“Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là tăng cường độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo này, thông qua việc kiểm toán viên đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như đánh giá sự phù hợp với các chuẩn mực về lập và trình bày.

Đối với phần lớn các khuôn khổ lập và trình bày báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, đồng thời đánh giá sự phù hợp với các chuẩn mực về lập và trình bày báo cáo tài chính. Quá trình kiểm toán được thực hiện theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, bao gồm các quy định về đạo đức nghề nghiệp, nhằm giúp kiểm toán viên hình thành ý kiến kiểm toán.

Người sử dụng báo cáo tài chính đã kiểm toán bao gồm các cổ đông, chủ nợ, đối tác hoặc khách hàng của doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng báo cáo này.”

5.4 Kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện bởi tổ chức kiểm toán nào?

Kiểm toán báo cáo tài chính thường được thực hiện bởi một công ty kiểm toán độc lập hoặc một nhóm kiểm toán viên bên ngoài, không có mối liên hệ trực tiếp với tổ chức đang được kiểm toán. Quá trình này bao gồm thu thập và xác minh các chứng từ, hồ sơ tài chính và các thông tin liên quan, cũng như thực hiện các thử nghiệm và kiểm tra bằng các phương pháp kiểm toán thích hợp.

5.5 Công ty nào phải kiểm toán báo cáo tài chính?

Các doanh nghiệp phải được kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật gồm:

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán.
 • Các doanh nghiệp, tổ chức khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
 • Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực bí mật nhà nước.
 • Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước.
 • Doanh nghiệp mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên.
 • Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên.
 • Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý quy định rõ ràng về các trường hợp bắt buộc kiểm toán báo cáo tài chính, gồm Nghị định số 17/2012/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn điều chỉnh tại Việt Nam.

Qua bài viết về kiểm toán báo cáo tài chính là gì? , chúng ta nhận thấy rằng kiểm toán không chỉ đóng vai trò quan trọng trong quản lý doanh nghiệp mà còn là yếu tố xây dựng niềm tin từ phía cổ đông và thị trường. Báo cáo này giúp đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn. Do đó, để hiểu thêm về quy trình kiểm toán báo cáo tài chính, hãy liên hệ với công ty AZTAX để được tư vấn và giải đáp thắc mắc

 

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon