Hợp đồng thử việc mẫu năm 2024

Hợp đồng thử việc là gì?

Trong giai đoạn thử việc, người sử dụng lao động sẽ thực hiện ký kết hợp đồng thử việc với người lao động. Vậy, hợp đồng thử việc gồm những nội dung nào? Trong bài viết dưới đây, AZTAX sẽ cung cấp những hợp đồng thử việc mẫu năm 2024 phù hợp và đúng theo quy định để Quý khách hàng tham khảo.

1. Hợp đồng thử việc là gì?

Hiện nay, Bộ luật Lao động năm 2019 không nêu rõ khái niệm về hợp đồng thử việc. Tuy nhiên dựa theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, có thể hiểu, hợp đồng thử việc là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm thử. Trong đó, hợp đồng lao động sẽ bao gồm những thỏa thuận liên quan đến công việc làm thử như điều kiện làm việc, quyền và lợi ích giữa các bên trong thời gian thử việc….

Hợp đồng thử việc là gì?
Hợp đồng thử việc là gì?

2. Hợp đồng thử việc mẫu 2024

Dưới đây mà những mẫu Hợp đồng thử việc năm 2024 mà doanh nghiệp có thể tham khảo:

2.1 Mẫu Hợp đồng thử việc 1:

Mẫu Hợp đồng thử việc 1
Mẫu Hợp đồng thử việc 1

Nội dung:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Chúng tôi, một bên là Ông/bà: …………..………………… (Sau đây gọi tắt là bên A).

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….

Đại diện cho: ……………………………………………………..………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………..….…………………………………….

Một bên là Ông/bà: ……………………………………………………..(Sau đây gọi tắt là bên B).

Sinh ngày ……. tháng …….. năm …….…………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………….

Mang CMND/CCCD số: ……………………… do ………………………………..…. cấp ngày …… tháng …… năm …….

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Ông (bà) ……….. làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là 02 tháng kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm …………..

Tại địa điểm: …………………………………………………….

Chức danh chuyên môn: ……………… Chức vụ: ……………….

Công việc phải làm:

– Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban giám hiệu nhà trường.

– Phối hợp với các bộ phận khác để phát huy hiệu quả công việc;

Điều 2: Chế độ làm việc:

– Thời giờ làm việc: 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30′ đến 17h30′);

– Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc: Cá nhân tự túc;

– Mức lương thử việc:

– Phụ cấp: Tự túc

– Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày 15 hàng tháng;

– Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)

– Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp bên B được cử đi đào tạo thì bên B phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho bên A sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như người đi làm. Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

– Những thoả thuận khác: Trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày ký kết hợp đồng thử việc này, vì bất cứ lý do gì mà bên B không tiếp tục cộng tác với bên A (kể cả trong trường hợp bên A thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn) thì bên B cam kết sẽ không yêu cầu công ty phải thanh toán bất cứ chế độ và quyền lợi nào của người lao động trong thời gian nêu trên.

2. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những nội dung đã cam kết và những công việc trong Hợp đồng;

– Nộp văn bằng, chứng chỉ bản sao y chứng thực có thời hạn trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp (có học hàm cao nhất theo đúng chức danh chuyên môn) cho bên A ngay khi ký hợp đồng thử việc này;

– Chấp hành nội quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động của bên A;

– Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty để trục lợi cá nhân;

– Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty bên B không được phép: Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty. Trường hợp bị phát hiện – bên B sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho bên B theo hợp đồng này.

– Hoàn trả lại văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên sau khi nhân viên đã hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết tại hợp đồng thử việc này.

2. Quyền hạn:

– Điều hành bên B hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật bên B theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;

– Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….

Hợp đồng làm tại:…………………….

Người lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

2.2 Mẫu Hợp đồng thử việc 2

Mẫu Hợp đồng thử việc 2
Mẫu Hợp đồng thử việc 2

Nội dung Mẫu Hợp đồng thử việc 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Chúng tôi, một bên là Ông: …………..……………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………..….

Đại diện cho: ……………………………………………………..……………….…………..

Địa chỉ: ……………………………………………………..….…………………….…………

Một bên là: ……………………………………………………..………………………………

Sinh ngày ……. tháng …….. năm …….…………………………………………………..……

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………..…………………..

Mang CMND/CCCD số: …………….. do CA ……….. cấp ngày ……. tháng ……. năm ………………..

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Ông (bà) ……….. làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là 03 tháng kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm ………………………………………………………………………………………………..

Tại địa điểm: ……………………………………………………..………………….………….

Chức danh chuyên môn: ……………… Chức vụ: ……………………………………………………….

Công việc phải làm:

– Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc);

– Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

– Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc)

Điều 2: Chế độ làm việc:

– Thời giờ làm việc: 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30′ đến 17h30′);

– Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc: Cá nhân tự túc;

– Mức lương thử việc:

– Phụ cấp: Tự túc

– Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày 15 hàng tháng;

– Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)

– Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp NV được cử đi đào tạo thì NV phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như người đi làm. Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

– Những thỏa thuận khác: Trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày ký kết hợp đồng thử việc này, vì bất cứ lý do gì mà người lao động không tiếp tục cộng tác với công ty (kể cả trong trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn) thì người lao động cam kết sẽ không yêu cầu công ty phải thanh toán bất cứ chế độ và quyền lợi nào của người lao động trong thời gian nêu trên.

2. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những nội dung đã cam kết và những công việc trong Hợp đồng;

– Chấp hành nội quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động…..

– Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty để trục lợi cá nhân;

– Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phé : Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty.Trường hợp bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này.

2. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;

– Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….

Hợp đồng làm tại:…………………….

Người lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Dịch vụ rà soát hồ sơ BHXH và lao động

Dịch vụ rà soát hồ sơ BHXH và lao động
Dịch vụ rà soát hồ sơ BHXH và lao động

Việc rà soát tất cả các hồ sơ C&B – hồ sơ lao động và bảo hiểm xã hội là một trong những việc vô cùng quan trọng mà doanh nghiệp cần thực hiện, nhằm đảm bảo tính thống nhất, chính xác và hợp lệ của các hồ sơ. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có được đội ngũ chuyên nghiệp và am hiểu về luật để thực hiện nghiệp vụ này. Hiểu được khó khăn đó, AZTAX đã cung cấp dịch vụ rà soát hồ sơ BHXH và lao động nhằm giúp doanh nghiệp rà soát lại tất cả những hồ sơ liên quan với mức chi phí hợp lý. Đến với dịch vụ rà soát hồ sơ của AZTAX, doanh nghiệp sẽ có được những lợi thế sau:

– Được hỗ trợ kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, cụ thể:

+ Hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, hợp đồng thời vụ hoặc các loại hợp đồng khác

+ Hệ thống thang bảng lương

+ Bảng chấm công, bảng kê lương

+ Hồ sơ người lao động tại doanh nghiệp

+ Khai trình lao động

+ Và các chứng từ liên quan khác.

– Hạn chế tối đa khả năng bị truy thu khi doanh nghiệp bị thanh tra.

– Được hỗ trợ soạn, lập, chỉnh sửa hồ sơ và giải trình thanh tra (nếu có)

– Được tư vấn miễn phí về quy định liên quan, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm chuẩn chỉnh.

Trên đây là bài viết cung cấp Hợp đồng thử việc mẫu năm 2024 mà Quý khách hàng có thể tham khảo. AZTAX luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện rà soát tất tần tật các hồ sơ C&B. AZTAX tự tin sẽ mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ rà soát hồ sơ của chúng tôi. Ngoài cam kết thực hiện đúng yêu cầu, AZTAX còn sẵn sàng hỗ trợ quý khách 24/7 về các vấn đề liên quan. Vậy nên, hãy cân nhắc lựa chọn dịch vụ rà soát hồ sơ của AZTAX. Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng bạn!

Xem thêm: Dịch vụ làm giấy phép lao động

5/5 - (6 bình chọn)
5/5 - (6 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon