Hợp đồng thời vụ mẫu năm 2024

Hợp đồng thời vụ là gì?

Hợp đồng lao động thời vụ được xác lập khi đơn vị sử dụng lao động có thuê mướn lao động làm việc với tính chất thời vụ (dưới 12 tháng). Vậy, vào năm 2024, đơn vị phải lập hợp đồng lao động thời vụ thế nào? Bài viết dưới đây AZTAX sẽ đưa ra vài hợp động thời vụ mẫu đúng chuẩn cho bạn đọc tham khảo nhé!

1. Hợp đồng thời vụ là gì?

Hợp đồng thời vụ là gì?
Hợp đồng thời vụ là gì?

Hợp đồng thời vụ là hợp đồng ghi nhận quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Hợp đồng thời vụ có tính chất thời hạn rất ngắn, thường là vài tháng, tối đa là 12 tháng, và có tính chất tạm thời. Tuy nhiên, từ năm 2021 trở đi, hợp đồng lao động thời vụ đã không còn được quy định trong Bộ luật Lao động. Thay vào đó, doanh nghiệp có thể thỏa thuận ký kết hợp đồng xác định thời hạn với người lao động. Bài viết dưới đây sẽ tiếp tục hướng dẫn xác lập hợp đồng xác định thời hạn theo quy định hiện hành.

2. Hướng dẫn làm hợp đồng thời vụ 2024

Hướng dẫn làm hợp đồng thời vụ 2022
Hướng dẫn làm hợp đồng thời vụ 2024

Chọn 1 trong 2 cách sau đây để tải mẫu Hợp đồng thời vụ năm 2024

Cách 1: Tải từ google drive

Bước 1: Bấm vào liên kết dưới đây để tải:

Bấm vào đây để tải HỢP ĐỒNG THỜI VỤ MẪU NĂM 2024

Bước 2: Chọn 1 trong 2 mẫu bạn muốn tải

Bước 3: Nhấn “Tệp” >> “Tải xuống” >> “Microsoft Word (.doc)” để tải tệp về

Bước 4: Điền thông tin

Bước 5: Chọn nơi lưu file và nhấn “Save” để hoàn tất lưu file

Cách 2:

– Sao chép mẫu hợp đồng thời vụ dưới đây và điền thông tin:

MẪU 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày …… tháng …… năm 20….

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Số: …../HĐLĐ/20…

 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ……………………..Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ:

Đại diện cho (1): CÔNG TY ………………………
Địa chỉ : ……………………………………………..

Và một bên là Ông/Bà: …………………………..      Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:
Số CMTND: ………………. cấp ngày …/…/…. tại Công an tỉnh

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
        Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

 • Loại hợp đồng lao động (3): Xác định thời hạn … tháng.
 • Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …
 • Địa điểm làm việc (4):……………………………………………………………………………………………………
 • Chức danh chuyên môn:  ……………………………………………………………………………………………
 • Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………….
 • Công việc phải làm (5): ……………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Chế độ làm việc:

 • Thời giờ làm việc (6): ……………………………………………………………………………………………
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

 • Phương tiện đi lại làm việc (7): …………………………………………………………………………………
 • Mức lương chính hoặc tiền công (8): …………………. đ/tháng (đã bao gồm 6%BHXH, 1,5%BHYT).
 • Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.
 • Phụ cấp gồm (9): ……………………………………………………………………………………………
 • Được trả lương: vào các ngày ……………………………………………………………………………………
 • Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.
 • Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): ……………………………………………………………………….
 • Chế độ đào tạo (11): ……………………………………………………………………………………………
 • Những thoả thuận khác (12): …………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
 • Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

       Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

       Điều 5. Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng… năm… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày …… tháng …… năm 20….

          NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                   NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

            (Ký, ghi rõ họ tên)                                                          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

MẪU 2: 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Số: ……………/HĐLĐTV

 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: …………………………………………………………; Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………

Đại diện cho: CÔNG TY ………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………………….

 

Và một bên là Ông/Bà: …………………………………………………………; Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

Số CMTND: ………………. cấp ngày …… tháng …….. năm ……… Tại ………………………………….

 

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng 

 1. Loại hợp đồng lao động: Xác định thời hạn … tháng.
 2. Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …. 
 3. Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………………………….
 4. Chức danh chuyên môn: …………………………………………………………………………………..
 5. Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………………………………..
 6. Công việc phải làm: ………………………………………………………………………………………..

Điều 2: Chế độ làm việc:

 1. Thời giờ làm việc: (1) 8h/ngày 
 2. Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi: 

a) Phương tiện đi lại làm việc: …………………………………………………………………………….…

b) Mức lương chính hoặc tiền công: (2) …………………. đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).

c) Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

d) Phụ cấp gồm: ………………………………………………………………………………………………

e) Được trả lương: vào các ngày … tháng …. năm …….

f) Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.

g) Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.

h) Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: (3) …………………………………………………………………..

k) Chế độ đào tạo: …………………………………………………………………………………………..

l) Những thoả thuận khác: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ: 

a) Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

b) Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

c) Bồi thường vi phạm và vật chất: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động 

1. Nghĩa vụ:

a) Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có). 

2. Quyền hạn:

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…). 

b) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng: 

 1. Chấm dứt trong trường hợp hết hợp đồng;
 2. Chấm dứt trước khi thời hạn;
 3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành 

 1. Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động. 
 2. Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng… năm… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. 

Hợp đồng này làm tại …………………………….. ngày …… tháng …… năm ………

            NGƯỜI LAO ĐỘNG                       NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

              (Ký, ghi rõ họ tên)                              (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Dịch vụ rà soát hồ sơ bảo hiểm xã hội và lao động – Uy tín, nhanh chóng

Dịch vụ rà soát hồ sơ bảo hiểm xã hội và lao động – Uy tín, nhanh chóng
Dịch vụ rà soát hồ sơ bảo hiểm xã hội và lao động – Uy tín, nhanh chóng

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp một cách tối ưu và toàn diện, AZTAX giới thiệu: Dịch vụ rà soát hồ sơ bảo hiểm xã hội và lao động (C&B). Với dịch vụ này, AZTAX hỗ trợ doanh nghiệp các nghiệp vụ như theo đúng quy định như:

– Kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, hợp đồng và các chứng từ khác cho doanh nghiệp, 

– Tư vấn các quy định hiện hành

– Hỗ trợ giải trình thanh tra (nếu có)

Tham khảo ngay dịch vụ của chúng tôi: Dịch vụ rà soát hồ sơ BHXH và lao động

Doanh nghiệp có thắc mắc, cần hỗ trợ, liên hệ với AZTAX qua hotline : 0932.383.089 để được giải đáp.

Xem thêm: Dịch vụ làm giấy phép lao động

5/5 - (4 bình chọn)
5/5 - (4 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon