Cách xử lý sổ sách khi công ty giải thể mới nhất

cách xử lý sổ sách khi công ty giải thể mới nhất

Quá trình xử lý sổ sách khi công ty giải thể đóng vai trò quan trọng, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định. Dưới đây là thông điệp toàn bộ mà AZTAX muốn chia sẻ với bạn, hãy cùng khám phá chi tiết.

1. Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là gì
Giải thể doanh nghiệp là gì

Giải thể doanh nghiệp là quá trình chấm dứt toàn bộ hoạt động và sự tồn tại của một doanh nghiệp, đồng thời kết thúc tư cách pháp nhân cũng như chấm dứt các quyền, nghĩa vụ liên quan trên thị trường kinh tế. Quy trình giải thể doanh nghiệp được quy định theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan, nhằm bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Cách xử lý sổ sách khi công ty giải thể

Cách xử lý sổ sách khi công ty giải thể
Cách xử lý sổ sách khi công ty giải thể

2.1 Xử lý sổ sách khi công ty giải thể qua thực hiện các bút toán giải thể?

Đầu tiên, quá trình giải thể của doanh nghiệp khởi đầu bằng việc kế toán tạo bảng cân đối kế toán để chi tiết hóa đầy đủ tình trạng tài chính hiện tại. Tiếp theo, doanh nghiệp thực hiện quy trình thanh lý tài sản, xử lý hàng tồn kho, thu hồi các nợ phải thu, và hoàn trả các khoản nợ. Sau đó, kế toán tiếp tục với việc điều chỉnh lại Bảng cân đối kế toán để phản ánh chính xác những thay đổi sau khi xử lý các bút toán giải thể.

2.2 Xử lý sổ sách khi công ty giải thể qua thực hiện các bút toán phân chia?

Đây là quy trình hoàn tất các tài khoản nhằm trả vốn cho các nhà đầu tư tham gia đóng góp vốn, cũng như phân phối các khoản lãi hoặc lỗ từ quá trình giải thể.

3. Các trường hợp phải giải thể doanh nghiệp?

Các trường hợp phải giải thể doanh nghiệp
Các trường hợp phải giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ được giải thể trong các tình huống sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động quy định trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không duy trì đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ khi có quy định khác trong Luật Quản lý thuế.
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không có tranh chấp đang được giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

4. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp
Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Quy trình giải thể doanh nghiệp/công ty bao gồm các bước sau:

Bước 1: Quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp cần chứa đựng các thông tin quan trọng như tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, lý do giải thể, thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các nợ. Thời hạn thanh toán nợ không vượt quá 06 tháng kể từ ngày quyết định giải thể. Thông tin về phương án xử lý nghĩa vụ từ hợp đồng lao động và chữ ký của người đại diện theo pháp luật cũng cần được đưa vào quyết định.

Bước 2: Thanh lý tài sản

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ khi Điều lệ công ty quy định khác.

Bước 3: Gửi thông báo giải thể

Gửi thông báo giải thể tới Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan Hải quan, cơ quan bảo hiểm, cơ quan thuế, người lao động, chủ nợ và các bên liên quan. Thông báo cần được niêm yết công khai tại các địa điểm của doanh nghiệp.

Bước 4: Công bố thông tin giải thể

Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và công khai tại các địa điểm của doanh nghiệp.

Bước 5: Xác nhận nghĩa vụ hải quan

Gửi công văn xin xác nhận nghĩa vụ hải quan tới cơ quan Hải quan để giải thể doanh nghiệp.

Bước 6: Thủ tục đóng cửa mã số thuế

Gửi công văn xin giải thể doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế. Đóng các loại thuế còn nợ và nộp phạt nếu có.

Bước 7: Trả con dấu pháp nhân

Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp tới cơ quan Công an hoặc thực hiện thủ tục trả lại con dấu.

Bước 8: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Gửi đề nghị giải thể và hồ sơ giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ bao gồm thông báo giải thể, báo cáo thanh lý tài sản, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xác nhận nghĩa vụ thuế và công bố thông tin về giải thể doanh nghiệp.

Trong quá trình giải thể, nếu có thông tin không chính xác hoặc giả mạo, thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa giải quyết. Thời hạn chịu trách nhiệm là 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể.

Tổng giám đốc, cũng như thành viên hợp danh, đều phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của hồ sơ giải thể công ty.

Trách nhiệm này đặt ra đòi hỏi mức độ chắc chắn cao từ phía họ để đảm bảo rằng mọi thông tin và dữ liệu trong hồ sơ được cung cấp một cách đầy đủ, chính xác và trung thực. Các thành viên của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, chủ sở hữu, và các nhà quản lý khác cần đảm bảo rằng quá trình giải thể được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các yêu cầu tài chính và thuế được thực hiện một cách đầy đủ.

Đồng thời, họ cũng phải đảm bảo rằng mọi khía cạnh liên quan đến quyền lợi của người lao động cũng được giải quyết một cách công bằng và đúng đắn. Trách nhiệm này là quan trọng để bảo đảm tính minh bạch và trung thực trong quá trình giải thể công ty.

5. Dịch vụ giải thể công ty tại AZTAX

Dịch vụ giải thể công ty tại AZTAX
Dịch vụ giải thể công ty tại AZTAX

AZTAX là đối tác hàng đầu về dịch vụ giải thể công ty toàn diện tại Việt Nam, đặt niềm tin vào đội ngũ chuyên gia pháp lý và kế toán chuyên nghiệp của chúng tôi. Cam kết mang đến giải pháp hiệu quả nhất, AZTAX không chỉ thực hiện thủ tục pháp lý mà còn tối ưu hóa tài chính và nguồn lực cho doanh nghiệp. Chúng tôi đồng hành từ quyết định giải thể đến hoàn tất mọi thủ tục, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức.

6. Những câu hỏi thường gặp

Hồ sơ giải thể công ty?

Hồ sơ giải thể công ty bao gồm các thành phần sau:

 • Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả thanh toán hết các khoản nợ liên quan đến thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
 • Danh sách người lao động hiện có và thông tin về quyền lợi đã được giải quyết đối với họ.
 • Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc hoàn thành các nghĩa vụ về thuế.
 • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của công ty.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Trách nhiệm khi giải thể công ty?

Thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu của công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc

Quá trình xử lý sổ sách trong giải thể công ty đóng một vai trò không thể phủ nhận. AZTAX trân trọng chia sẻ nội dung này với quý doanh nghiệp, hy vọng mang đến thông tin hữu ích. Mọi thắc mắc có thể được giải đáp ngay lập tức khi liên hệ với AZTAX, nơi đồng đội chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý doanh nghiệp một cách tận tâm và chuyên nghiệp.

Đánh giá post