Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính nội bộ cho doanh nghiệp

Báo cáo tài chính nội bộ

Làm báo cáo tài chính nội bộ là công việc bắt buộc của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải kế toán viên nào cũng nắm rõ được cách làm báo cáo tài chính nội bộ một cách hiệu quả và chính xác. Vì vậy, AZTAX sẽ hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính nội bộ cho doanh nghiệp cũng như hiểu hơn về báo cáo nội bộ gồm những gì thông qua bài viết dưới đây.

Báo cáo tài chính nội bộ
Cách làm báo cáo tài chính nội bộ

1. Báo cáo tài chính nội bộ là gì?

Báo cáo tài chính nội bộ là bản tóm tắt toàn bộ các báo cáo kinh doanh, bao gồm tất cả chi phí và vấn đề phát sinh định kỳ trong doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính nội bộ là một trong những công việc quan trọng nhất trong mọi doanh nghiệp, giúp người lãnh đạo có thể nắm bắt được toàn bộ tình hình và hiệu quả hoạt động kinh doanh, những lợi nhuận hay tổn thất trong doanh nghiệp của họ.

2. Tầm quan trọng của báo cáo tài chính nội bộ trong doanh nghiệp

Báo cáo tài chính nội bộ doanh nghiệp là công việc không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Đây là một phần nằm trong hệ thống quản lý, giúp nhà quản trị, lãnh đạo nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, nâng cao những điểm mạnh, thuận lợi; cải thiện những điểm yếu, khó khăn đang có. Qua báo cáo tài chính nội bộ, giúp các nhà quản trị, lãnh đạo nắm rõ:

 • Tình hình kinh doanh, lời lỗ của doanh nghiệp
 • Quy mô, cơ cấu tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ
 • Xác định điểm hòa vốn và cân đối tài sản
 • Cân đối hàng tồn kho hiện có
 • Khả năng tạo ra doanh thu
 • Khả năng doanh nghiệp tham gia dự án đầu tư mới
Tầm quan trọng của báo cáo tài chính nội bộ
Tầm quan trọng của báo cáo tài chính nội bộ

Từ báo cáo tài chính, các nhà quản trị sẽ có cái tổng quan và rõ nét hơn về tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Từ đó, nghiên cứu và phân tích vấn đề, xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh doanh.

Không những vậy, thông qua báo cáo tài chính còn giúp các nhà đầu tư nhận biết được tình hình kinh doanh, khả năng tài chính, sinh lời, hiệu quả hoạt động, sản xuất,… của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra những lựa chọn, quyết định phù hợp nhất.

3. Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính nội bộ cho doanh nghiệp

Những văn bản cần có trong báo cáo tài chính nội bộ cũng tương tự như báo cáo tài chính của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng cân đối tài khoản
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Công việc báo cáo tài chính nội bộ được thực hiện định kỳ theo quy định của mỗi doanh nghiệp. Thông qua báo cáo này có thể phản ảnh được tình hình doanh thu và chi phí thực tế của doanh nghiệp. Vì vậy, số liệu trên báo cáo tài chính nội bộ phải rõ ràng và chi tiết.

Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính nội bộ cho doanh nghiệp
Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính nội bộ cho doanh nghiệp

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo quan trọng nhất, nó giúp cho nhà quản trị cũng như các nhà đầu tư có cái nhìn rõ nét nhất về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Một bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 cột:

 • Cột 1: Các chỉ tiêu báo cáo
 • Cột 2: Mã số tương ứng với các chỉ tiêu
 • Cột 3: Số chỉ tiêu tương ứng trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính
 • Cột 4: Tổng số phát sinh của trong năm báo cáo
 • Cột 5: Số liệu năm trước (dùng để so sánh).

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ được lập dựa vào biểu mẫu báo cáo mới nhất theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, gồm những nội dung và chỉ tiêu như sau:

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Các khoản giảm trừ doanh thu
 • Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Giá vốn hàng bán
 • Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Doanh thu hoạt động tài chính
 • Chi phí tài chính
 • Chi phí lãi vay
 • Chi phí quản lý kinh doanh
 • Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
 • Các chi phí, thu nhập khác
 • Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 • Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Các lợi nhuận khác.

3.2. Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là bảng báo cáo phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn vốn hình thành các tài sản đó của doanh nghiệp. Dựa vào bảng báo cáo này có thể nhận xét và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Cách lập bảng cân đối kế toán

 • Các cơ sở để lập bảng cân đối kế toán:
 • Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp
 • Căn cứ vào bảng cân đối kế toán năm trước
 • Số liệu cột “Số cuối kỳ” của bảng cân đối kế toán năm trước
 • Số liệu “Số dư cuối kỳ” của các tài khoản liên quan đến bảng cân đối kế toán năm nay.

Những nội dung và chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán được lập theo Mẫu số B01-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC gồm các khoản phải thu, chi phí, tài sản,… liên quan đến tài sản:

 • Tài sản ngắn hạn
 • Tài sản dài hạn
 • Nợ phải trả
 • Vốn chủ sở hữu.

3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Có 2 cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo theo phương pháp trực tiếp và báo cáo theo phương pháp gián tiếp theo mẫu số B03-DNN ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, dù báo cáo theo phương pháp nào thì cũng đều có 3 phần:

 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư
 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính.

Trong cả 2 phương pháp, các dòng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính được trình bày giống nhau. Về phần lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh sẽ khác nhau một số chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

Báo cáo theo phương pháp trực tiếp:

 • Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
 • Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
 • Tiền chi trả cho người lao động
 • Tiền lãi vay đã trả
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
 • Thuế thu khác từ hoạt động kinh doanh
 • Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
 • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

Báo cáo theo phương pháp gián tiếp:

 • Lợi nhuận trước thuế
 • Điều chỉnh cho các khoản
  • Khấu hao TSCĐ và BĐTĐT
  • Các khoản dự phòng
  • Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
  • Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 06
  • Chi phí lãi vay 07
  • Các khoản điều chỉnh khác
 • Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
  • Tăng, giảm các khoản phải thu
  • Tăng, giảm hàng tồn kho
  • Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
  • Tăng, giảm chi phí trả trước
  • Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh
  • Tiền lãi vay đã trả
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
  • Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
  • Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
  • Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

3.4. Bảng cân đối tài khoản

Ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp; đối chiếu, kiểm tra các sổ liên quan là công việc cần phải hoàn thành trước khi lập bảng cân đối tài khoản. Khi lập cần phải có những thành phần sau:

 • Cột A: Số hiệu tài khoản, tên tất cả các Tài khoản cấp 1 và Tài khoản cấp 2 doanh nghiệp đang sử dụng
 • Cột B: Tên tất cả các Tài khoản cấp 1 và Tài khoản cấp 2 doanh nghiệp đang sử dụng
 • Cột 1,2: Số dư đầu kỳ, phản ánh số dư nợ, có đầu kỳ theo từng tài khoản, số liệu này căn cứ vào phần “số dư cuối kỳ” của bảng cân đối kỳ trước
 • Cột 3,4: Số phát sinh trong kỳ (năm hiện tại) của từng tài khoản
 • Cột 5,6: Số dư cuối kỳ, phản ánh số dư nợ, có cuối kỳ theo từng tài khoản.

Tổng số dư Nợ (cột 1), Tổng số dư Có (cột 2), Tổng số phát sinh Nợ (cột 3), Tổng số phát sinh Có (cột 4), Tổng số dư Nợ (cột 5), Tổng số dư Có (cột 6).

Lưu ý:

 • Tổng số dư ở cột Nợ phải bằng tổng số dư ở cột Có của tất cả các tài khoản
 • Tổng số phát sinh ở cột Nợ phải bằng tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản
 • Tại Số dư đầu kỳ (cột 1,2) và Số dư cuối kỳ (cột 5,6), các tài khoản có số dư Nợ phải được phản ánh vào cột “Nợ”, các tài khoản có số dư Có phải được phản ánh vào cột “Có”
 • Tại Số phát sinh trong kỳ (3,4), các tài khoản có số phát sinh Nợ phải được phản ánh vào cột “Nợ”, các tài khoản có số phát sinh Có phải được phản ánh vào cột “Có”

3.5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là phần không thể thiếu trong bộ báo cáo. Những thông tin, số liệu được trình bày trong các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán và bảng cân đối tài khoản sẽ được giải thích rõ ràng và chi tiết hơn.

 • Thuyết minh báo cáo tài chính được lập dựa vào Mẫu số B09-DNN ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC. Những nội dung cần phải có trong thuyết minh báo cáo tài chính:
 • Cung cấp các thông tin về cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính, các chính sách cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng.
 • Các thông tin trọng yếu theo quy định chuẩn mực kế toán mà chưa được trình bày ở các báo cáo khác
 • Các thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các báo cáo khác nhưng cần thiết cho việc trình bày và tính hợp lý về tình hình tài chính doanh nghiệp.

Xem thêm: Mẫu báo cáo tài chính nội bộ công ty

4. Báo cáo nội bộ gồm những gì?

Trong thời điểm hiện nay, việc xây dựng báo cáo nội bộ được thực hiện theo mẫu chuẩn quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC. Tổng quan, một bản báo cáo sẽ đưa ra các thông tin chính sau:

 1. Doanh thu: Tổng doanh thu từ bán hàng và thu nhập từ cung cấp sản phẩm/dịch vụ.
 2. Các khoản giảm trừ doanh thu: Bao gồm mọi chi phí hoặc khoản khấu trừ trực tiếp từ doanh thu.
 3. Vốn đầu tư cho hỗ trợ sản phẩm: Số vốn đã bỏ ra để hỗ trợ các khâu liên quan đến sản phẩm/dịch vụ.
 4. Doanh thu từ hoạt động tài chính: Bao gồm thu nhập từ các hoạt động đầu tư, thu hồi vốn, và thanh khoản các khoản vay nợ.
 5. Chi phí lãi vay: Chi phí liên quan đến việc vay vốn.
 6. Chi phí trả công nhân viên: Tất cả các chi phí liên quan đến lương và các quyền lợi khác của nhân viên.
 7. Chi phí phục vụ bán hàng: Tất cả các chi phí liên quan đến việc quảng bá, tiếp thị và bán hàng.
 8. Các khoản thuế có nghĩa vụ thực hiện:Bao gồm mọi khoản thuế mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thực hiện.

Mục tiêu là đảm bảo rằng bản báo cáo này là duy nhất với 100% thông tin cần thiết và phản ánh đầy đủ về tình hình tài chính của doanh nghiệp theo đúng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

4. Dịch vụ lập báo cáo tài chính nội bộ cho doanh nghiệp tại AZTAX

Dịch vụ báo cáo tài chính nội bộ cho doanh nghiệp tại AZTAX
Dịch vụ báo cáo tài chính nội bộ cho doanh nghiệp tại AZTAX

Thực hiện báo cáo tài chính nội bộ là nỗi lo đối với các kế toán viên cũng như đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính vì vậy, AZTAX cung cấp dịch vụ báo cáo tài chính nội bộ trọn gói, với mong muốn đem lại những tiện ích, hiệu quả công việc tốt nhất cho doanh nghiệp.

Một báo cáo nội bộ đầy đủ, chi tiết và rõ ràng là điều cần thiết và bắt buộc trong mỗi doanh nghiệp. Vì thông qua báo cáo tài chính này, các nhà quản trị sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp. Từ đó, phân tích và đưa ra những biện pháp để phát triển doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin liên quan đến cách làm báo cáo tài chính nội bộ cho doanh nghiệp. Hy vọng thông qua bài viết này, doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính nội bộ là gì và cách lập báo cáo tài chính nội bộ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc nào hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ, liên hệ ngay với AZTAX để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh

5/5 - (8 bình chọn)
5/5 - (8 bình chọn)
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon