Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là gì?

bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là gì? Đối tượng của báo cáo tài chính đã được kiểm toán là ai? Nguyên tắc cơ bản của báo cáo tài chính ra sao? Tất cả sẽ được AZTAX giải đáp qua bài viết sau đây.

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là gì?

bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-la-gi
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là gì?

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là bản báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác sau khi được kiểm tra bởi các kiểm toán viên. Đây là kết quả của việc xác minh và đảm bảo tính chính xác và trung thực của các số liệu. Báo cáo tài chính như vậy được xây dựng để đáp ứng nhu cầu thông tin của các bên quan tâm đối với Báo cáo tài chính. Trong quá trình này, hệ thống chuẩn mực kế toán và kiểm toán được sử dụng như một thước đo để đánh giá chất lượng của quá trình kiểm toán và báo cáo tài chính. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính gồm 3 bước:

Bước 1: Lập kế hoạch:

 • Công ty kiểm toán cần lập kế hoạch chi tiết, mô tả rõ phạm vi và cách tiến hành kiểm toán. Sau khi tìm hiểu về khách hàng và đánh giá hệ thống kiểm soát, họ chuẩn bị phương tiện và nhân sự.
 • Bản kế hoạch cần đầy đủ thông tin để làm nền tảng, đồng thời nhận định và đánh giá rủi ro gian lận và sai sót trong BCTC và cơ sở dẫn liệu.

Bước 2: Thực hiện kiểm toán:

Các kiểm toán viên sẽ sử dụng phương pháp kỹ thuật tương ứng với từng đối tượng để thu thập số liệu chính xác. Quá trình này đặt nền tảng cho việc thực hiện chủ động và tích cực kế hoạch kiểm toán, bao gồm cả lập chương trình kiểm toán. Mục tiêu của quá trình là đưa ra ý kiến về tính xác thực và hợp lý của Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Bước 3: Tổng hợp và kết luận

 • Sau bước phân tích và đánh giá ở giai đoạn thứ hai, kiểm toán viên sẽ kết luận trong biên bản, lập báo cáo, và xử lý các phát sinh nếu có. Kết quả có thể là chấp nhận hoặc không chấp nhận toàn bộ.
 • Các công việc tiền đánh giá bao gồm xem xét nợ, sự kiện sau ngày kết thúc niên độ, kiểm tra tính liên tục của hoạt động doanh nghiệp và thu thập giải trình từ Ban giám đốc (nếu có).
 • Hoàn thành ba bước trên, báo cáo tài chính sẽ trở thành báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

2. Mục đích, vai trò và lợi ích của báo cáo tài chính

2.1 Mục đích kiểm toán báo cáo tài chính

Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là tăng cường độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo tài chính. Điều này được đạt được thông qua việc kiểm toán viên đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính có được lập, trên các khía cạnh quan trọng, và có phù hợp với các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Đối với hầu hết các nguyên tắc về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích chung, kiểm toán viên cần phải đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính. Điều này bao gồm việc xem xét xem báo cáo có được lập và trình bày đúng cách trên các khía cạnh quan trọng, và liệu nó có tuân theo nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không.

2.2 Vai trò của kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo tính minh bạch, tin cậy và trung thực trong thông báo về tài chính của tổ chức. Nó đảm bảo rằng thông tin tài chính đưa ra cho cổ đông, nhà đầu tư và người quản lý là chính xác và đáng tin cậy

Việc chọn một công ty kiểm toán uy tín là quyết định quan trọng, vì nó đảm bảo quá trình kiểm toán được thực hiện kỹ lưỡng và đáng tin cậy. Công ty kiểm toán đáng tin cậy không chỉ mang lại ý kiến ​​khách quan mà còn hỗ trợ cải thiện quản lý nội bộ và tăng cường tin cậy của thông tin tài chính. Tóm lại, kiểm toán báo cáo tài chính chơi vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin tài chính, xây dựng niềm tin cho các bên liên quan.

Kiểm toán báo cáo tài chính không chỉ giúp tăng cường quản lý nội bộ và phát hiện sai sót, vi phạm pháp luật tài chính, mà còn xây dựng niềm tin cho các bên liên quan và cung cấp cơ sở quyết định kinh doanh hiệu quả.

2.3 Lợi ích kiểm toán BCTC mang lại

 • Hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và quy định tài chính kế toán của nhà nước
 • Đối với các công ty bắt buộc phải báo cáo kiểm toán theo yêu cầu của nhà nước, báo cáo kiểm toán tài chính giúp doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn thiện đối với cơ quan nhà nước
 • Kiểm toán báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp tự nhìn nhận và dự đoán đánh giá từ bên thứ ba, từ đó đề xuất kế hoạch dự trù. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có cơ hội xem xét và điều chỉnh thông tin trên báo cáo tài chính để đảm bảo tính chính xác và tránh hiểu lầm từ đối tượng đọc
 • Kiểm toán báo cáo tài chính tăng giá trị và minh bạch của báo cáo, nâng cao uy tín doanh nghiệp trên thị trường. Báo cáo đã kiểm toán mang lại an tâm và tín nhiệm cho người đọc và nhà đầu tư.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính giúp phát hiện lỗ hổng trong tài chính kế toán và các hoạt động kinh doanh. Điều này giúp doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh và phát triển hiệu quả hơn trong tương lai.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính mang lại lợi ích lớn về sự kịp thời cho doanh nghiệp. Phát hiện sai sót quan trọng trong báo cáo tài chính sớm giúp doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh kịp thời và nắm bắt tình hình kinh doanh, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển.

3. Đối tượng của báo cáo tài chính đã được kiểm toán

doi-tuong-cua-bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan
Đối tượng của báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Căn cứ theo quy định tại Luật số 67/011/QH12, báo cáo kiểm toán của các doanh nghiệp phải trải qua quá trình kiểm toán bao gồm các đối tượng sau:

 • Tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam
  • Ngân hàng, tổ chức tài chính, quỹ tín dụng
  • Doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở nước ngoài.
  • Doanh nghiệp mà các tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết.
  • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành hoặc kinh doanh chứng khoán.
  • Doanh nghiệp niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán nắm giữ 20% quyền biểu quyết trở lên.
  • Doanh nghiệp nhà nước.
 • Đối tượng của báo cáo tài chính được kiểm toán bao gồm:
  • Bảng cân đối tài khoản
  • Bảng BCTC được kiểm toán
  • Bảng cân đối kế toán
  • Kết quả hoạt động kinh doanh được kiểm toán
  • Thư báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Bản thuyết minh BCTC được kiểm toán.

3. Nguyên tắc cơ bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán

nguyen-tac-cua-ban-bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan
Nguyên tắc của bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán

 Nguyên tắc của bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán bao gồm:

 • Độc lập
 • Chính trực
 • Khách quan
 • Năng lực chuyên môn và tính thận trọng
 • Tính bảo mật
 • Tư cách nghề nghiệp
 • Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn
 • Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán
 • Kiểm toán viên phải có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp

4. Nội dung cơ bản báo cáo tài chính cần đảm bảo

noi-dung-co-ban-bao-cao-tai-chinh-can-dam-bao
nội dung cơ bản của báo cáo tài chính cần đảm bảo

Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp cần được kiểm toán, tuân thủ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quốc tế.. Trong quá trình kiểm toán BCTC được thực hiện với các nội dung:

 • Tình trạng quản lý, kết quả của việc sử dụng tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp.
 • Việc thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý kinh tế tài chính – kế toán thống kê của Nhà nước.

Công tác kiểm toán BCTC phải làm rõ được các thông tin sau:

 • Báo cáo tài chính (BCTC) được lập dựa trên cơ sở các chế độ tài chính, kế toán hiện hành của Nhà nước Việt Nam
 • BCTC cần phản ánh trung thực tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm kế toán

Hoạt động kiểm toán BCTC cũng đóng góp nhận xét về hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán của đơn vị.:

 • Công tác kế toán doanh nghiệp đã chuẩn xác chưa? Các ghi chép về hóa đơn và chứng từ kế toán, cách ghi sổ kế toán và công tác quản lý, lưu trữ giấy tờ của bộ phận kế toán đã đúng quy định và rõ ràng chưa?
 • Cách thức và phương pháp lập Báo cáo tài chính của bộ phận kế toán và các Báo cáo quản trị, các tài liệu kế toán có liên quan đã được thực hiện như thế nào?
 • Công tác hạch toán kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ. Kết quả của nội dung cuộc kiểm toán là giai đoạn cuối mà kiểm toán viên và công ty kiểm toán sẽ phải gửi doanh nghiệp Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính kết thúc kỳ/năm.

AZTAX tự hào giới thiệu dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm, mang lại sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tài chính chất lượng cao, sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc biên soạn và kiểm soát báo cáo tài chính để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật.

Trên đây những thông tin về báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các thông tin liên quan. Báo cáo tài chính đóng vai trò rất quan trọng trong mọi doanh nghiệp.  Hy vọng qua bài viết bài có thể cung cấp phần nào thông tin hữu ích đến cho quý khách. Nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc gì, đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với AZTAX để được hỗ trợ nhanh chóng và tận tâm.

Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon