Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp đầy đủ, chi tiết

Bạn muốn tìm hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp đầy đủ và chi tiết? Khi muốn giải thể doanh nghiệp, việc thực hiện hồ sơ và thủ tục giải thể doanh nghiệp đúng quy định luôn là thắc mắc của nhiều chủ doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, AZTAX sẽ làm rõ hơn về cách thực hiện quy trình này. 

1. Giải thể doanh nghiệp là gì? Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp.

1.1 Định nghĩa giải thể doanh nghiệp

Căn cứ vào từ điển Luật học của Viện khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), giải thể doanh nghiệp được định nghĩa là “thủ tục chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp với tư cách là một chủ thể kinh doanh bằng cách thanh lý tài sản của doanh nghiệp để trả nợ cho các chủ nợ.”

Như vậy, giải thể doanh nghiệp là quá trình thực hiện các thủ tục nhằm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp.

1.2 Các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể

Trường hợp giải thể doanh nghiệp được quy định (căn cứ vào mục 1, Điều 210 Luật số 59/2020/QH14 của Luật Doanh nghiệp năm 2020) như sau: 

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Định nghĩa giải thể doanh nghiệp
Định nghĩa giải thể doanh nghiệp

1.3 Điều kiện thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Điều kiện để có thể thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

 • Mục 1, Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

 •  Mục 2, Điều 210 Luật số 59/2020/QH14 của Luật Doanh nghiệp năm 2020:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Như vậy, nếu doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục giải thể thì phải thuộc một trong các trường hợp ở mục 1.2. Đồng thời, doanh nghiệp bắt buộc bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, không trong quá trình giải quyết tranh chấp và phải chấm dứt tất cả hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh khác nếu có.

Tham khảo thêm tại: Luật giải thể doanh nghiệp

2. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải thể công ty TNHH 

Đối với công ty TNHH, hồ sơ và thủ tục giải thể sẽ bao gồm những nội dung như sau: 

2.1 Hướng dẫn hồ sơ giải thể công ty TNHH 

Căn cứ Mục 1, Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Như vậy, thành phần cần thiết trong hồ sơ giải thể của doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên;
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Lưu ý: đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo bản sao hợp lệ của giấy tờ đó; Giấy đề nghị bổ sung;, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

2.2 Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty TNHH:

Căn cứ vào Điều 208 Luật số 59/2020/QH14 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên được thực hiện như sau: 

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty 

Doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Quyết định này thể hiện sự nhất trí về các vấn đề liên quan như:

 – Lý do giải thể;

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ;

– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

– Thành lập tổ thanh lý tài sản.

Bước 2: Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể. Trong trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. 

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ thể doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Bước 4: Gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động.

 • Đầu tiên, công ty nộp hồ sơ giải thể (theo phần 2.1 bài viết này) đến Cơ quan Thuế để đóng mã số thuế và thực hiện thủ tục giải thể công ty với Cơ quan Thuế.
 • Sau khi có thông báo đóng mã số thuế, công ty nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp.
  Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải thể công ty TNHH
  Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải thể công ty TNHH

3. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên

Đối với công ty TNHH hai thành viên, hồ sơ và thủ tục giải thể sẽ bao gồm những nội dung như sau: 

3.1 Hướng dẫn hồ sơ giải thể công ty TNHH hai thành viên:

Thành phần cần thiết trong hồ sơ giải thể của doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty;
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

3.2 Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên:

Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên được thực hiện tương tự như thủ tục giải thể ở mục (2) phần 2, bao gồm:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty hai thành viên

Bước 2: Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty.

Bước 4: Công ty gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động.

Tham khảo thêm về dịch vụ tại: Dịch vụ làm thủ tục giải thể công ty

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên
Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên

4. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải thể công ty cổ phần 

4.1 Hướng dẫn hồ sơ giải thể công ty cổ phần:

Thành phần cần thiết trong hồ sơ giải thể của doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

4.2 Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty cổ phần: 

Thủ tục giải thể công ty cổ phần được thực hiện tương tự như thủ tục giải thể ở mục (2) phần 2, bao gồm:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty cổ phần;

Bước 2: Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty;

Bước 4: Công ty cổ phần gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động.

Doanh nghiệp luôn gặp rất nhiều vấn đề với các thủ tục hành chính. Biết được vấn đề này, AZTAX hân hạnh được đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp với dịch vụ hỗ trợ C&B trọn gói. Để biết được thêm thông tin về gói dịch vụ làm hồ sơ C&B, mời doanh nghiệp xem phần tiếp theo. 

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải thể công ty cổ phần
Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải thể công ty cổ phần

4. Dịch vụ làm hồ sơ C&B trọn gói

Đến với dịch vụ C&B của AZTAX, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ trọn gói trong việc thực hiện các nghiệp vụ tính lương BHXH. Với lựa chọn này, doanh nghiệp sẽ:

– Được đăng ký mã đơn vị lần đầu

– Được đăng ký giao dịch điện tử của BHXH

– Được hỗ trợ trọn gói báo tăng/giảm lao động, làm hồ sơ về sổ BHXH, thẻ BHYT

– Được hỗ trợ làm hồ sơ thai sản, ốm đau cho NLĐ

– Nếu có thanh tra trong quá trình này, AZTAX sẽ đại diện doanh nghiệp giải trình

– Được hỗ trợ các hồ sơ khác liên quan đến Phòng Lao động

Trên đây là bài viết cung cấp thông tin về hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp đầy đủ, chi tiết nhất. Hy vọng bài viết trên giúp các doanh nghiệp biết thêm về vấn đề này. Để được tư vấn cụ thể về dịch vụ, liên hệ ngay theo thong tin bên dưới. AZTAX hân hạnh được đồng hành cùng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.