Hướng dẫn kiểm tra sổ sách làm hồ sơ Báo Cáo Tài Chính

Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ báo cáo tài chính

Về cơ bản, để có thể hoàn thành trọn vẹn hồ sơ Báo Cáo Tài Chính thì các kế toán sẽ phải thực hiện 3 công việc chính sau đây:

 • Kiểm tra sổ sách kế toán (sổ sách, các tài khoản kế toán, sự hợp lý, các sai sót kế toán, điều chỉnh).
 • Sắp xếp chứng từ, tờ khai thuế đã nộp, chuẩn bị in những sổ sách kế toán trong năm, sắp xếp hợp đồng và hồ sơ pháp lý.
 • Lập hồ sơ báo cáo tài chính đầy đủ và chuẩn xác.

Ở bài viết này, ta sẽ tìm hiểu về công việc đầu tiên: kiểm tra sổ sách.

Làm hồ sơ báo cáo tài chính

Kiểm tra chi tiết chuẩn bị hồ sơ báo cáo tài chính:

 1. Kiểm tra đối chiếu giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp tài khoản (sổ cái)
 2. Kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh so với sổ định khoản: hóa đơn đầu ra – vào và sổ kế toán
 3. Kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng
 4. Kiểm tra các khoản phải trả
 5. Kiểm tra dữ liệu nhập và khai báo thuế giữa hóa đơn đầu vào – ra với bảng kê khai thuế
 6. Đầu vào và đầu ra có cân đối không ?
 7. Kiểm tra ký tá có đầy đủ không ?
 8. Kiểm tra lại xem định khoản các khoản phải thu và phải trả định khoản có đúng không ?
 9. Kiểm tra lại bảng lương xem ký có đầy đủ không ? Số liệu trên sổ cái 334 và bảng lương có khớp không: Đối với nhân viên phải có hồ sơ đầy đủ

Nội dung công việc sẽ thực hiện khi kiểm tra hồ sơ báo cáo tài chính:

1. Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;
2. Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
3. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng;
4. Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
5. Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
6. Kiểm tra việc lập hồ sơ báo cáo tài chính theo quy định;
7. Điều chinh các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;
8. Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế;
9. Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;
10. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế về hồ sơ báo cáo tài chính.

Kỹ năng kiểm tra sổ sách kế toán:

Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ báo cáo tài chính

– Nhật ký chung: rà soát lại các định khoản kế toán xem đã định khoản đối ứng Nợ – Có đúng chưa, kiểm tra xem số tiền kết chuyển vào cuối mỗi tháng đã đúng chưa, tổng phát sinh ở Nhật Ký chung = Tổng phát sinh Ở Bảng Cân đối Tài Khoản

– Bảng cân đối tài khoản: Tổng Số Dư Nợ đầu kỳ = Tổng số Dư Có đầu kỳ = Số dư cuối kỳ trước kết chuyển sang, Tổng Phát sinh Nợ trong kỳ = Tổng Phát sinh Có trong kỳ = Tổng phát sinh ở Nhật Ký Chung trong kỳ, Tổng Số dư Nợ cuối kỳ = Tổng số dư Có cuối kỳ; Nguyên tắc Tổng Phát Sinh Bên Nợ = Tổng Phát Sinh Bên Có

– Tài khoản 1111 tiền mặt: Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 1111 = Số dư nợ đầu kỳ TK 1111 trên bảng cân đối phát sinh = Số dư Nợ đầu kỳ Sổ Quỹ Tiền Mặt; Số Phát sinh nợ có sổ cái TK 1111 = Số phát sinh Nợ Có TK 1111 trên bảng cân đối phát sinh = Số phát sinh Nợ Có Sổ Quỹ Tiền Mặt, Số dư nợ cuối kỳ sổ cái TK 1111 = Số dư cuối kỳ TK 1111 trên bảng cân đối phát sinh = Số dư Nợ cuối kỳ Sổ Quỹ Tiền Mặt

– Tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng: Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 112 = Số dư nợ đầu kỳ TK 112 trên bảng cân đối phát sinh = Số dư Nợ đầu kỳ Sổ tiền gửi ngân hàng = Số dư đầu kỳ của số phụ ngân hàng hoặc sao kê; Số Phát sinh nợ có sổ cái TK 112 = Số phát sinh Nợ Có TK 112 trên bảng cân đối phát sinh = Số phát sinh Nợ Có Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng hoặc sao kê = Số phát sinh rút ra – nộp vào trên sổ phụ ngân hàng hoặc sao kê, Số dư nợ cuối kỳ sổ cái TK 112 = Số dư cuối kỳ TK 112 trên bảng cân đối phát sinh = Số dư Nợ cuối kỳ Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng hoặc sao kê = Số dư cuối kỳ ở Sổ Phụ Ngân Hàng hoặc sao kê

– Tài khoản 334: Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 334 = Số dư nợ đầu kỳ TK 334 trên bảng cân đối phát sinh, Tổng Phát sinh Có trong kỳ = Tổng phát sinh thu nhập được ở Bảng lương trong kỳ (Lương tháng + Phụ cấp + tăng ca), Tổng phát sinh Nợ trong kỳ = Tổng đã thanh toán + các khoản giảm trừ ( bảo hiểm) + tạm ứng; Tổng Số dư Có cuối kỳ = Tổng số dư Có cuối kỳ ở bảng cân đối phát sinh

– Tài khoản 242,214: số tiền phân bổ tháng trên bảng phân bổ công cụ dụng cụ có khớp với số phân bổ trên số cái tài khoản 242,214

 

Kiểm tra số liệu thuế trong hồ sơ báo cáo tài chính

Thuế Đầu ra – đầu vào:

– Tài khoản 1331: số tiền phát sinh ở phụ lục PL 01-2_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO,

Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 1331 = Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 trên bảng cân đối phát sinh = Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22];

Số Phát sinh nợ có sổ cái TK 1331 = Số phát sinh Nợ Có TK 1331 trên bảng cân đối phát sinh = Số phát sinh trên tờ khai phụ lục PL 01-2_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

– Tài khoản 33311: số tiền phát sinh ở phụ lục PL 01-1_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO,

Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 1331 = Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 trên bảng cân đối phát sinh = Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22];

Số Phát sinh nợ có sổ cái TK 1331 = Số phát sinh Nợ Có TK 1331 trên bảng cân đối phát sinh = Số phát sinh trên tờ khai phụ lục PL 01-2_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

Nếu trong tháng phát sinh đầu ra > đầu vào => nộp thuế thì số dư cuối kỳ Có TK 33311 = chỉ tiêu [40] tờ khai thuế tháng đó

Nếu còn được khấu trừ tức đầu ra < đầu vào => thuế còn được khấu trừ kỳ sau chỉ tiêu [22] = số dư đầu kỳ Nợ TK 1331, số dư Cuối Kỳ Nợ 1331 = chỉ tiêu [43]

 

Hành tồn kho trong hồ sơ báo cáo tài chính

 Hàng tồn kho:

+Số dư đầu kỳ Nợ Sổ cái, CĐPS TK 152,155,156 = Tồn đầu kỳ 152,155,156 ở bảng kê nhập xuất tồn
+Số Phát sinh Nợ Sổ cái, CĐPS TK 152,155,156 = Nhập trong kỳ 152,155,156 ở bảng kê nhập xuất tồn
+Số Phát sinh Có Sổ cái, CĐPS TK 152,155,156 = Xuất trong kỳ 152,155,156 ở bảng kê nhập xuất tồn

+Số dư cuối kỳ Nợ Sổ cái, CĐPS TK 152,155,156 = Tồn cuối kỳ 152,155,156 ở bảng kê nhập xuất tồn
+ Tổng phát sinh Nhật Ký chung = Tổng phát sinh (Nợ Có) trong kỳ trên bảng Cân đối phát sinh
+ Các Tài khoản Loại 1 và 2 không có số dư Có ( trừ lưỡng tính 131,214,129..) chỉ có số dư Nợ, cũng không có số dư cuối kỳ âm
+ Các tải khoản loại 3.4 không có số dư Nợ ( trừ lưỡng tính 331,421…) chỉ có số dư Có, không có số dư cuối kỳ âm
+ Các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 : sổ cái và cân đối phát sinh phải = 0 , nếu > 0 là làm sai do chưa kết chuyển hết

TỔNG CỘNG TÀI SẢN = TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN trên Bảng Cân đối kế toán

5 Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Chào mừng quý khách đến với dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm của AZTax – nơi mang đến sự chuyên nghiệp và hiệu quả cho quá trình quản lý tài chính của doanh nghiệp bạn.

Tại AZTax, chúng tôi hiểu rằng báo cáo tài chính cuối năm không chỉ là về việc tổng hợp số liệu mà còn là cơ hội để đánh giá hiệu suất và xác định hướng phát triển tương lai. Đội ngũ chuyên gia tài chính của chúng tôi cam kết mang đến cho doanh nghiệp của bạn những báo cáo chính xác, minh bạch và tuân thủ mọi quy định pháp luật.

Chúng tôi không chỉ làm báo cáo, mà còn tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp của bạn trong quá trình đối mặt với những thách thức tài chính. AZTax đồng hành cùng bạn để đảm bảo rằng thông tin tài chính được biểu diễn một cách rõ ràng và chi tiết, giúp bạn ra quyết định thông minh và hiệu quả.

Hãy để AZTax giúp doanh nghiệp của bạn tỏa sáng với báo cáo tài chính cuối năm đầy đủ và chất lượng. Liên hệ ngay để trải nghiệm sự chuyên nghiệp và tận tâm của chúng tôi!


Để được tư vấn chi tiết về Hồ Sơ Báo Cáo Tài Chính 2017, hãy liên hệ ngay với AZTAX. Đội ngũ kế toán của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn khách hàng hoàn toàn miễn phí và tận tình nhất để hỗ trợ cho Quý Doanh Nghiệp.

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp

Đánh giá post
Đánh giá post