Hướng dẫn Báo Cáo Tài Chính 2017 đầy đủ

Các bước thực hiện báo cáo tài chính 2017 đầy đủ

 

Các bước thực hiện báo cáo tài chính 2017 đầy đủ nhất
Báo cáo tài chính là một trong những văn bản kế toán phức tạp nhất

Thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm cũng đã đến gần, AZTAX xin giới thiệu với các bạn 9 bước cơ bản nhất để hoàn thành một bản Báo Cáo Tài Chính 2017 đầy đủ.

Bước 1: Ghi sổ lại tất cả chứng từ chưa ghi sổ (nếu có) và thực hiện thao tác bảo trì lại dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.

Bước 2: Tính giá xuất kho, thực hiện đối chiếu báo cáo kho với sổ cái tài khoản kho để đảm bảo số liệu giữa sổ cái tài khoản kho và báo cáo tồn kho trùng khớp nhau.

Bước 3: Tính khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí khấu hao để đảm bảo các báo cáo về TSCĐ và sổ cái tài khoản nguyên giá, hao mòn khớp nhau.

Bước 4: Kiểm tra bút toán hạch toán chi phí lương, xem đã đầy đủ và chính xác chưa nhằm đảm bảo toàn bộ chi phí lương trong kỳ được hạch toán để lên báo cáo.

Bước 5: Kiểm tra, đối chiếu số dư tài khoản thuế và số thuế được khấu trừ, phải nộp trên tờ khai thuế GTGT để đảm bảo số liệu khớp nhau.

Bước 6: Đơn vị có hạch toán về giá thành trên phần mềm cần kiểm tra lại các báo cáo giá thành để đảm bảo các báo cáo này đúng và khớp với số dư các tài khoản chi phí sản xuất và tài khoản chi phí dở dang cuối kỳ

Bước 7: Sau khi đảm bảo các bước trên đã hoàn thành, thực hiện thao tác kết chuyển lãi lỗ và tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Bước 8: In các bản báo cáo phải nộp

  • Báo cáo tình hình tài chính
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bước 9: Xuất khẩu báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế

 

Đến đây thì bạn đã hoàn thành Bản Báo Cáo Tài Chính 2017 đầy đủ. DN hãy cố gắng hoàn thành BCTC để nộp trước khi hết hạn.


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

[wptb id=9751] [wptb id=9754]
Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon