[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600FG] Xác nhận người lao động tham gia đào tạo

Ngày/Năm ban hành: 2021
Ngày/Năm hiệu lực: 21/7/2021
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600FG
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 600FG: Xác nhận người lao động tham gia đào tạo

Chuyên mục: .

Trả lời