[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 204] Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 204/…………../CĐBHXH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH

Tải PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 204: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chuyên mục: .

Trả lời