[C66-HD] Giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu

Ngày/Năm ban hành: 23/10/2012
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2013
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Số hiệu văn bản: Mẫu số: C66-HD-Thông tư số 178/TT-BTC
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

TẢI C66-HD: Giấy thanh toán thù lao cho trường học làm đại lý thu

Chuyên mục: .