[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 604] Đăng ký, thay đổi thông tin đơn vị.

Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 604
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

TẢI PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 604: Đăng ký, thay đổi thông tin đơn vị.

Chuyên mục: .

Trả lời