[PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 605] Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài)

Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 605
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ 605: Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài)

Chuyên mục: .

Trả lời