Câu 9: Thế nào là bảo lưu quá trình đóng BHTN?

Bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là người lao động có tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và đã đủ điều kiện hưởng theo đúng quy định. Tuy nhiên vì những lý do mà không làm hồ sơ nhận trợ cấp hoặc tạm dừng nhận trợ cấp hoặc có số tháng lẻ chưa tính hưởng.

👉 Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, những trường hợp NLĐ được bảo lưu thời gian đóng BHTN như sau:

(1) NLĐ không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

(2) NLĐ không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp;

(3) NLĐ có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

(4) NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chuyên mục: .

Trả lời