Câu 9: Nếu người lao động đã được giải quyết theo mức hỗ trợ là 1.855.000 đồng/người do tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động/nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục đến dưới 30 ngày nhưng lại tiếp tục tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động/nghỉ việc không hưởng lương với thời gian 30 ngày liên tục sau đó có được hỗ trợ thêm?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Nguyên tăc được nêu tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg như sau:

– Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ;

– Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền và chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ.

Trường hợp người lao động đã được giải quyết theo mức hỗ trợ là 1.855.000 đồng/người do tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động/nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục đến dưới 30 ngày nhưng lại tiếp tục tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động/nghỉ việc không hưởng lương với thời gian 30 ngày liên tục sau đó vẫn có thể nộp hồ sơ để được nhận bổ sung phần chênh lệch. Trường hợp này không vi phạm nguyên tắc nêu trên.

Chuyên mục: .

Trả lời