Câu 9: Doanh nghiệp đang sử dụng 100 lao động và đóng bảo hiểm đầy đủ đến hết tháng 4/2021. Tuy nhiên, do dịch bùng phát nên doanh nghiệp phải cắt giảm lao động như sau: (1) Tháng 5/2021 có 5 lao động nghỉ việc không hưởng lương từ đó đến nay; (2) Tháng 6/2021 có 7 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đến hết tháng 9/2021; (3) Tháng 7/2021 có 5 lao động ngừng việc, hưởng lương ngừng việc bằng mức lương tối thiểu vùng. Vậy doanh nghiệp có đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất?

Căn cứ pháp lý: Điều 5 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Khoản 1 Điều 5 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm:

a) Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

b) Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

c) Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

d) Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

⇒ Trường hợp doanh nghiệpsố lượng cắt giảm lao động như trên chiếm 17% (17/100) nên hoàn toàn có thể làm hồ sơ đăng ký tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất từ tháng 8 năm 2021.

Chuyên mục: .

Trả lời