Câu 9: Cán bộ, công chức là đối tượng F1, F0 có được hỗ trợ tiền ăn theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg?

Căn cứ pháp lý: Điều 25 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Điều 25 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu đối tượng được hỗ trợ bao gồm: “Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

Như vậy, quy định tại điều này chỉ nêu hỗ trợ đối với người và trẻ em là F1, F0. Không phân biệt đối tượng là người lao động hay cán bộ, công chức hay làm ngành nghề gì. Cán bộ, công chức nếu là F1, F0 vẫn được hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Quyết định này.

Chuyên mục: .

Trả lời