Câu 8: Trong thời gian giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động phát hiện bệnh nghề nghiệp hoặc bị tai nạn lao động có được hỗ trợ chế độ?

Căn cứ pháp lý: Điều 3 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Khoản 3 Điều 3 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu rõ “Thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 2 Quyết định này được tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.”

⇒ Như vậy, trong thời gian được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động hoàn toàn có thể được hỗ trợ chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như bình thường.

Chuyên mục: .

Trả lời