Câu 8: Người lao động đã đủ tuổi hưu và đang hưởng lương hưu hằng tháng nhưng vẫn đi làm tại doanh nghiệp có thuộc đối tượng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất?

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Điều 4 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu đối tượng được hỗ trợ bao gồm: “Người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.”

Người lao động đã đủ tuổi hưu và đang hưởng lương hưu hằng tháng nhưng vẫn đi làm tại doanh nghiệp thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, không được hỗ trợ chính sách này.

Chuyên mục: .

Trả lời