Câu 8: Hộ gia đình kinh doanh có được vay vốn để trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất cho người lao động không?

Căn cứ: Điều 38 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Điều 38 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg áp dụng chung cho người sử dụng lao động, không phân biệt đối với doanh nghiệp hay hộ kinh doanh. Do đó, hộ kinh doanh đáp ứng đầy đủ điều kiện tại Điều 38 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thì được hỗ trợ vay để trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất.

Chuyên mục: .

Trả lời