Câu 7: Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thuộc đối tượng hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất?

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Điều 4 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu đối tượng được hỗ trợ bao gồm: “Người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.”

⇒ Như vậy, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu có đủ điều kiện tham gia bảo hiểm bắt buộc thì vẫn được hỗ trợ.

Tuy nhiên theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam chỉ tham gia chế độ hưu trí, tử tuất từ 2022 trở đi. Do đó, vào năm 2021 sẽ không phát sinh trường hợp công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tạm dừng đóng vào quỹ này.

Chuyên mục: .

Trả lời