Câu 7: Người lao động đang nghỉ thai sản liệu có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP?

Có 02 trường hợp:

👉 Nếu tháng 9/2021 người lao động có từ 14 ngày nghỉ thai sản trở lên thì không được hỗ trợ.

👉 Nếu tháng 9/2021 người lao động có dưới 14 ngày nghỉ thai sản thì được hỗ trợ.

Căn cứ pháp lý:

(1) Quy định tại Nghị quyết 116/NQ-CP:

Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

=> Người lao động phải tham gia BHTN tại tháng 9/2021.

(2) Quy định tại Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động…

=> Người lao động nghỉ thai sản dưới 14 ngày làm việc trong tháng mới được tham gia BHTN tháng đó.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.