Câu 6: Trường hợp cả 2 mẹ con là F1, F0 đã hoàn thành cách ly y tế trước ngày 07/07/2021. Người mẹ có biên nhận thu tiền ăn còn em bé thì ăn theo mẹ nên không thu tiền ăn. Vậy em bé có được hỗ trợ tiền ăn theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg không hay chỉ được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Để được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, trẻ cần có xác nhận không thu tiền tại khu điều trị, khu cách ly y tế theo thời gian cách ly, điều trị thực tế.

Thời gian điều trị thực tế không quá 45 ngày (đối với F0) và cách ly y tế không quá 21 ngày (đối với F1).

Bên cạnh đó, trẻ em (dưới 16 tuổi) còn được hỗ trợ 1 lần với mức 1.000.000 đồng.

Chuyên mục: .

Trả lời