Câu 6: Người lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh ăn uống (hình thức mang về) nhưng phải tạm dừng hoạt động do không có người mua, sau đó chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thì có được hỗ trợ chính sách theo Chương VI của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Trường hợp người lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh ăn uống (hình thức mang về) nhưng phải tạm dừng hoạt động do không có người mua thì không phải do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 thì người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp vẫn sẽ được xem xét hỗ trợ theo chính sách này.

Chuyên mục: .

Trả lời