Câu 6: Đơn vị sự nghiệp công lập có được hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất?

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Điều 4 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu đối tượng được hỗ trợ bao gồm: “Người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.”

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tạa Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội nên được hỗ trơ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.