Câu 5: Trường hợp người bị F0 đã được điều trị và ra viện nhưng sau đó lại bị tái dương tính thì có được tiếp tục hỗ trợ tiền ăn trong thời gian cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Trường hợp này người bị F0 được tiếp tục hỗ trợ tiền ăn trong thời gian cách ly y tế theo yêu cầu nhưng tổng thời gian hỗ trợ (tính cộng dồn của cả 2 lần điều trị) không quá 45 ngày.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.