Câu 5: Người lao động nghỉ thai sản, sau đó nghỉ dưỡng sức và tiếp tục nghỉ ốm trong 01 tháng. Như vậy trong tháng đó không đủ công tham gia BHXH. Vậy, có phải người lao động không được duyệt chế độ?

VD: Thai sản từ 01/04/2018-30/09/2018, dưỡng sức 01/10/18-05/10/18, sau đó đi làm 08,09,10/2018, ngày 10/10/18-25/10/18 bị tai nạn có giấy ra viện. Trên dữ liệu TST tháng 10/2018 không đóng BHXH.

Trường hợp này duyệt nghỉ dưỡng sức và nghỉ ốm nếu có giải trình của đơn vị.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.